Magyar egyháztörténeti vázlatok 8. - REAL-J

2019. jún. 10. ... One of the outstanding pieces from the Middle Ages of the Pannonhalma Archive and, in general, of the Pannonhalma Abbey, is the official ...

Magyar egyháztörténeti vázlatok 8. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar egyháztörténeti vázlatok 22. - REAL-J

hogy mindig a népe között maradjon — s jóban, rosszban kitartson mellette.” Bekapcsolódott a Glemp prímás ... (2397-3061 p.) Kiss G. - Radó B. - Sashalmi E.: ...

Magyar egyháztörténeti vázlatok 12. - REAL-J

A szerzővel kapcsolatban még egy rész kívánkozik kiemelésre, mely újabb ponton ... 16 „Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam” /Ps 25,9/. 17 A Máté ... Bel cognomen est mihi post Beelzebub.55 56.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 5. - REAL-J

2019. dec. 28. ... a M agyar EgyházTörténeti Enciklopédia M unkaközösség ... volt az egyedüli gazdag nyárádszentmártoni lelkész (Fazekas Lajos megjegyzé.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 1. - REAL-J

A jelenlegi vasárnapi miserend tehát: délelőtt 1/2 7, 1/2 8 és 1/2 9, este pedig ... az egri bazilika felszentelésekor mondott jelmondatára: „Lege et fide!” — amely.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 21. - REAL-J

21. UZSOKI András. A tihanyi Árpád-kori remetetelep régészeti kuta tása. — The archeological ... könyvtár kincsei. Bp. — Kolozsvár ... 2. rész. — History of a hungarian social project in Bogota. Inter view with P. Péter Musto SJ. Part 2. ... egyházi szempontból ne a Német-Római Császárság alárendeltjeként, hanem önállóan.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 18. - REAL-J

AUSTRIA: Valentiny Géza; CANADA: Bonkáló Ervin, Horváth Tibor (alapító); ... 1 Vö. TÓNK SÁNDOR: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Bukarest 1979, ... pedig német szakemberek képviselték a kánonjog tudományát. ... Piszter Imre 0.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 20. - REAL-J

zött és ott halt meg 2008. május 17-én 81 éves korában, jezsuita életének 62., ... KOLLÁNYI FERENCZ: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. ... Vladár Zsuzsa: Szenei Molnár Albert grammatikájának lehetséges forrásai. Szent ... Megtudjuk tehát, hogy a teljes (énekes) német mise nem állt fent sokáig, az új plébá.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 3. - REAL-J

akkor még önálló Alsóábrány, továbbá Kács, Négyes, Bábolna — lakossága nem ... hamvadt el a tűztől, azt a mecsetre rohanó tömeg törte ízzé-porrá botok és.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 8. - REAL-J

2019. jún. 10. ... One of the outstanding pieces from the Middle Ages of the Pannonhalma Archive and, in general, of the Pannonhalma Abbey, is the official ...

Magyar egyháztörténeti vázlatok 16. - REAL-J

Hetényi-Varga Károly: Papi sorsok a horogke reszt és a vörös csillag ... 225. PÁSZTOR Lajos. Gerevich Tibor a Római Magyar Történeti Inté zet működéséről.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 2. - REAL-J

festés mutatja a belső kiképzés gazdagságát (11. ábra). ... adoráló angyalszobrok) felállításáért a márványozó külön díjazásban részesült. A szen.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 17. - REAL-J

A donációt a piros és arany betűs ráhímzett felírat igazolja, fe ... One of the altars, a high-quality home-altar made by Hans von Aachen, was a ... A remarkable piece is the pluvial that Count Gábor Erdődy, bishop of Eger, ... rés terén mindenképpen elmaradt Haynaldhoz vagy Ságunkhoz képest. ... Kőszeg. tl762. szép. 3.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 19. (Magyar ... - REAL-J

Török József, Várszegi Asztrik, Zombori István; ... esperességet.4 Az esperes Kreminger Antal címzetes csöpöfői prépost, szeged-palánki ... 85 Unix>XVI. 38. p.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 14. (Magyar ... - REAL-J

vaszán a székelyföldi esperesség felülről történő ellenőrzésében közvetítő ... For the most part, these were not poverty stricken or starving runaways, but.

Magyar egyháztörténeti vázlatok 18. (Magyar ... - REAL-J

AUSTRIA: Valentiny Géza; CANADA: Bonkáló Ervin, Horváth Tibor (alapító); ... 1 Vö. TÓNK SÁNDOR: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Bukarest 1979, ... pedig német szakemberek képviselték a kánonjog tudományát. ... Piszter Imre 0.

magyar egyháztörténeti vázlatok - HEH

Osztozott velünk jóban–rosszban. Ugyanúgy sírt velünk ... 665 p. (2397–. 3061 p.) ára: 3000 Ft. 26. Kiss G. – Radó B. – Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jog-.

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

Az esztergomi érseki szék éppen üres volt akkor, amikor a jezsuita rendet feloszlatták, és ... Kecskeméti Református Fiúgimnáziumban végzett tanulók névsora.

magyar egyháztörténeti vázlatok - Historia Ecclesiastica Hungarica ...

... i. m., 507. old.; KUBINYI ANDRÁS: Kocsmázás, becsületsértés és fogadás a középsőkori ... den Kampf wie David mit Goliath: in nomine Domini exercituum.

magyar egyháztörténeti vázlatok - SZTE Publicatio Repozitórium

Török József, Várszegi Asztrik, Zombori István;. AUSTRIA: ... cionista mozgalom a lojalitás megtartásával saját zsidó nemzeteszmét ápol. Az orthodoxia ...

Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek a tótprónai és ...

Disturbia sustinuit afflictissima haec Patria? Quis unquam. Diplomatis ... (Bécs, 1746 márcz. 30.) — Jelentés a lindvai és sümegi ügyben s húsvéti üdvözlet. —.

Neveléstörténeti vázlatok - Magyar Elektronikus Könyvtár

A neveléstörténet a művelődéstörténet részeként értelmezhető. A neveléstörténet több tudomány eredményeit magában foglalja, például a tudománytörténetek ...

Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. V. Budapest 1906.

4. 1648 márcz. 9. Kassa. A városi tanács jelentése a, ref. templomra ... sicario ausu inferendam conspirasse, militibusque in actione praetacta specificatis ad hoc ...

Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XI. Budapest 1927.

monis et Jude apostolorum, anno domini millesimo quin gentesimo sexto. Post quarum ... Et ego Georgius literátus, natus Ladislaus thardus Hey- czeh agriensis ...

Varosanropologiai vázlatok - Magyar Elektronikus Könyvtár - OSzK

A külvárosi élet politikája. (a Prosperity and Thrift: The Coolidge Era and the Consumer ... Jennifer Robertson monográfiája (1993) Tokió egyik alvóvárosá-.

Székely Tibor: 1948-1961 – magyar egyháztörténeti karcolatok a 20 ...

Távozásukat azzal indokolták, hogy ők bajtársi megállapodást kötöttek, jóban-rosszban kitartanak ... Levéltár (a továbbiakban levéltár) No 3341/1949. pp.1–15.

Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Budapest 1929.

Szádalmás : Hevesi László 1560. aug. 12. — Mohi Mihály 1576. aug. 26. 1577. okt. 6. — Sellyei Márton 1585. aug. nov. 20. - Tornai Márton 1586. máj. 25. aug.

Egyháztörténeti Szemle

Vörös Géza. Allambiztonság és egyházak. Tamási Zsolt. A forradalmi változások és a magyarországi egyházmegyék álláspontjának hatása az erdélyi római.

Gyümölcsészeti vázlatok

Egyik fia, ki anyját határtalanul szerette s többnyire mellette sürgölődött, ott ... Faiskola-tulajdonosoknak illő dolog volna tanulmányozni a gyü mölcsészetet ... kérge fényes, sima s finom tapintatu, s színére nézve barna, mogyo- rószin, ólom- ... Jó példával jár elől e részben Kecskemét vidéke; Pogácsa almá jával nem kell ...

Neveléstörténeti vázlatok - MEK

... neveléstörténet terén. Napjaink elismert neveléstörténészei – a teljesség igénye nélkül – Mészáros István, Bajkó. Mátyás, Németh András, Pukánszky Béla, ...

Gyümölcsészeti vázlatok - MEK

Birs-alanyaimnak, melyeket anyafákul szándékoztam kiültetni fele-részét ... Az ily müvekben aztán a képek mellett leírják a gyümölcsöket szóval is, hol ...

Filozófiatörténeti vázlatok.pdf

Megjegyzés: Parmenidész gondolatmenete csak a feltétlen létre (Istenre) érvényes. A filozófus azonban - minthogy még nem ismerte a lehetőségi lét és az ...

Egyháztörténeti szemle 17. évf. 3. sz. (2016.) - EPA

A budapesti református belmisszió központja. A Németajkú Ev. Ref. ... szaka egybeesett az országos teret nyerő későbbi belmissziói egyletekkel. (1880-as évek) ...

Egyháztörténeti szemle 19. évf. 1. sz. (2018.) - EPA

előtt néhány nappal érte a gyilkos lövés, két sorstársával együtt – Halász. Ödön, Szabó Béla – helyezték végső nyugalomra október 28-án egy cédrus-.

Egyháztörténeti szemle 20. évf. 1. sz. (2019.) - EPA

Református Egyház és a Magyar Reformátusok Világszövetsége Tagegyházainak cím- ... LADÁNYI SÁNDOR: Szamosközi István. In: Reformátusok Lapja, 2003.

EGYHÁZTÖRTÉNETI TÁVLATOK AZ IGEHIRDETÉSBEN

Szent Polükárposz vértanúsága. In: Vanyó László (szerk.): Vértanúakták és szenvedéstör- ténetek. Szent István Társulat, Budapest, . (Ókeresztény írók .) ...

Egyháztörténeti szemle 19. évf. 4. sz. (2018.) - EPA

Milcsinszky Alajos is, aki először szentszéki jegyző, majd Büttner kanonok halála után viceofficiális, 1981–től 2017–ig pedig bírósági helynök (officiális) volt.