Magyar Nyelvőr – 43. évfolyam – 1914. - REAL-J

a magyar nyelvtudománynak s a legrégibb összefüggő szöveg a finnugor nyelvek ... kinccsé tette; a velocipédet és biciklit fölöslegessé tette az újonnan alkotott kerékpár, és ... elloptak kincseket, mind helyre igazodik (8 : 231). És pejig akihez ...

Magyar Nyelvőr – 43. évfolyam – 1914. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 43. évfolyam – 1914. - REAL-J

a magyar nyelvtudománynak s a legrégibb összefüggő szöveg a finnugor nyelvek ... kinccsé tette; a velocipédet és biciklit fölöslegessé tette az újonnan alkotott kerékpár, és ... elloptak kincseket, mind helyre igazodik (8 : 231). És pejig akihez ...

Magyar Nyelvőr – 31. évfolyam – 1902. - REAL-J

ige is származott, de minthogy csak egy adat van rá, jelentése ... egy-egy aranyat: banális : útszéli, bazár : végyott, blazírt: magaunt, brüszk : förmeteg, burleszk ...

Magyar Nyelvőr – 111. évfolyam – 1987. - REAL-J

ha is, hogy megváltozott társadalmi viszonyok folytán ilyen jelentése is lesz: ... -grain (vetőmag), gold-digger (aranyásó), carpet-raid (szőnyegbombázás), emery-.

Magyar Nyelvőr – 25. évfolyam – 1896. - REAL-J

san kimondja, hogy a megokol jelentése a székely beszédben: ok- adólag megfelel ... ségben kap az ember; Vorname-1 vagy Zuname-1 azaz előnevet.

Magyar Nyelvőr – 123. évfolyam – 1999. - REAL-J

Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése. 123. ÉVFOLYAM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS 1. ... Marko kardot rántott és testvérét szíven szúrta. A hal-.

Magyar Nyelvőr – 105. évfolyam – 1981. - REAL-J

Hasonló az eset a Cellux-szal meg a Tixo-xal. Az ilyen típusú márkanevek, hacsak idejében ki nem találnak egy új szót, előbb-utóbb valóban köznevesülnek.

Magyar Nyelvőr – 18. évfolyam – 1889. - REAL-J

2015. szept. 6. ... húnyt szemmel, most esztendeje dm szint vót (a gödör) : színig, színültig volt ... maci v. maca: kis réce (gyer- ... p u s k a c s ö c s e : a kapszula.

Magyar Nyelvőr – 20. évfolyam – 1891. - REAL-J

lágban élete ez nagy jótúl vagyon adva és istentől vagyon szolgáltatva (68). És hogy ez őróla mondva ... a hol a kályha van XI92. szuszok lisztes láda XV190 és.

Magyar Nyelvőr – 59. évfolyam – 1930. - REAL-J

Erdélyi Lajos : Mondattani tanulmányok (Balassa József) ... Bárczi Gusztáv: A magyar beszédhangok képzése {Balassa József) ... pecsenke, koronka (a NySz.

Magyar Nyelvőr – 1. évfolyam – 1872. - REAL-J

lasztja; szintoly helytelen e szerint azon helyesírás is, mely- nek ily elfogadhatatlan ... Tudjuk, s ezt tudni nem kell hozzá semmi ördöngösség, hogy nem csupán ...

Magyar Nyelvőr – 92. évfolyam – 1968. - REAL-J

ban jó szavaknak tartották a csopordá-t (brigád), a fiahordó górugrány-t. (kenguru), hadrontz-ot (regruta), ma nevetségesek (Szalai Károly: Szatíra és humor.

Magyar Nyelvőr – 52. évfolyam – 1923. - REAL-J

Gyászjelentés. Ojansuu Henrik (Kettunen H. Kalima ... Gyászjelentés. Ojansuu Henrik. ... Ezek mindegyike szerkeszthető indulatszóval vagy indulatszó nélkül. 1.

Magyar Nyelvőr – 95. évfolyam – 1971. - REAL-J

Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna ... Helyesírásuk tehát nem tükrözi közvetlenül fonológiai tudatukat, legfeljebb ... nézvést; örömest, mihelyst stb.

Magyar Nyelvőr – 122. évfolyam – 1998. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai. 46 ... Az az egy dolog előkészítés; illokúciós jelentése pedig - amely a ...

Magyar Nyelvőr – 37. évfolyam – 1908. - REAL-J

2015. máj. 3. ... Horger Antalnak „A csángó nép és név eredete" c. cikkére, amely ... virsli, krénvirsli, knédli, kuglóf, kompót, zeller, auflauf, (felfujt), koch, nikkerli ...

Magyar Nyelvőr – 130. évfolyam – 2006. - REAL-J

Jogosan teszi szóvá, hogy „Ingó helyesírás", „hányavetettség" (XXIII) jellemez sok másolandó ... Pécsi sráccal. Tedd, légy szíves, a füzetedre az asztalomra.

Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993. - REAL-J

2020. márc. 1. ... eddigi életem? fele címmel. Műfaji meghatározása: szocio-kapitalográfia. Temesi először 1971-ben Londonban találkozott ezekkel a feliratos ...

Magyar Nyelvőr – 24. évfolyam – 1895. - REAL-J

ékes a homloka, de hideg a konyhája (351). A r e f l e x í ... m o t y ó : lim-lom, bátyú, ... vadde-, adde-; vuobde-, vuovdde-; mord. andí-; zürj. ... túrós zsiros étel.

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 119. évfolyam – 1995. - REAL-J

hasonlóan viselkedik' jelentése is: „Nem kellett volna Hornt közönséges ... a túlzott eltérés két ellentétes pólusa közti oszcillálás mint az esztétikai élmény ...

Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961. - REAL-J

befűzve a hangtani ós a helyesírási vétségeket. ... Mindjárt előrebocsátom, hogy a helyesírás terén elkövetett ... Itt sem ördöngösség megoldani a kér-.

Magyar Nyelvőr – 38. évfolyam – 1909. - REAL-J

Erős, csipős savanyu, édes, tápláló, erősítő, valósággal isteneknek való folyadék ... puliszka. Kreszn. értelmezése helytelen. Nem is pergelt liszt, nem is.

Magyar Nyelvőr – 3. évfolyam – 1874. - REAL-J

is, hogy a lapp majdnem mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n helyett. ... Húzzad czigány, nincs bánatom,. Kezemén ... Akkor Margit tölti bé i3 esztendőt. A mint va-.

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 54. évfolyam – 1925. - REAL-J

B. J.: Az egységes helyesírás felé 27 ... séges helyesírás kérdése s az ingadozás a megengedett (vagy néha meg ... Egy angol tanár egy magánlevelében említi.

Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949. - REAL-J

2020. febr. 1. ... szóról eddig azt mondták, hogy eredeti jelentése 'férfi'. Úgy látom ... tétel tulajdonképpeni jelentése tehát 'földi ember'. ... rabsic: lesipuskás,.

Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974. - REAL-J

a szó régebbi jelentése szerint — 'dühös, haragos, bosszús' értelemben használta. ... rabsic. 'orvvadász' (Magyar Hírlap 1973. V. 7. 2. lap) (< n. Raubschütz);.

Magyar Nyelvőr – 42. évfolyam – 1913. - REAL-J

Ennek a mondatnak az angol eredetijében nyilván »110 cubits« ... „Az irodalmi szakosztály sajnálattal tapasztalja, hogy a magyar mező- ... hallom: hanem.

Magyar Nyelvőr – 94. évfolyam – 1970. - REAL-J

2015. szept. 6. ... elégednem azzal, hogy nem a címszó és a szinonima közti stílusbeli ... a' csínos magyar beszédre ós helyes írásra vezórló értekezések.

Magyar Nyelvőr – 53. évfolyam – 1924. - REAL-J

tarka-barka képet mutat. íráni területen maradva: a Pámir iráni szójárásainak ... (Tompa: Alföldi képek.) Tovább ... szemtévesztő módon (Vn II 168) szemverés ...

Magyar Nyelvőr – 102. évfolyam – 1978. - REAL-J

2020. márc. 1. ... tességes" jelentése, s ha egy jobbkezes játékos a labdát baloldalról üti ... mondani — természetesen akkor is, ha a nyelvi-stiláris eszközöknek ...

Magyar Nyelvőr – 108. évfolyam – 1984. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Fábián Pál: A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadásáról. 385 ... Tekintsük át még egyszer az érveket és következtetéseket. Az első kérdés: ...

Magyar Nyelvőr – 34. évfolyam – 1905. - REAL-J

ott is van: il Peppino, il Mariuccio, il Garlone, la Panpinea, la. Lauretta, la Neifile ... szoknya, Kis-Kúnságban is málé a kukoricalepény, Mohácson is csalárd a ...

Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957. - REAL-J

magastörzsű mocsári tölgyesei. A üo&-nak nevezett lapályos, ... Obi ne. Küöbi, eo pmy. pocAU 6bi epuőbi, esetleg így : ECAU. 6bi He Küöbi, u 6 bt A 6bi ne pom, ... A rózsa ellenben kicsattanó életerőt, egészséget. Csaknem az ellentétét!

Magyar Nyelvőr – 27. évfolyam – 1898. - REAL-J

francia jelentése is'? A huszár, de még a bakancsos is nagy megve- téssel kránfutternak ... tika, kredo, akkord, komikus, perfidia, nomenklatúra, diszkreditálás,.