A munkaszerződés felmondásának új jogi - Miskolci Jogi Szemle

Az alapeset a magyar és a többi tagállami szabályozáshoz hasonlóan munkáltatói és munkavállalói rendes felmondás, ahol a munkáltatói felmondás egyént és ...

A munkaszerződés felmondásának új jogi - Miskolci Jogi Szemle - Kapcsolódó dokumentumok

A munkaszerződés felmondásának új jogi - Miskolci Jogi Szemle

Az alapeset a magyar és a többi tagállami szabályozáshoz hasonlóan munkáltatói és munkavállalói rendes felmondás, ahol a munkáltatói felmondás egyént és ...

A hajóroncsok nemzetközi jogi helyzete - Miskolci Jogi Szemle

joganyag közös jellemzője, hogy a tengerészeti jog részei, vagyis a tengerjog ban a Lotus nevű francia hajó az állami joghatóságon kívül, nyílt tengeren ...

a sértett helyzete a büntető - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

döntéshozatali eljárás keretében már adott feladatot az Európai Bíróságnak is. ... megfizetését.27 Nem csak az adhéziós eljárás, de a mediáció és más, az ...

Csemáné Váradi Erika - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

Napjainkra a számítógépes játékok világa igen sokféle, komplex, különböző típusú és ... esetén arányaiban gyakoribb a több avatár használata. Bár ezek ...

Nagy Zoltán - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

22 GYőrfi András-Léderer András-Paluska Ferenc-Pataki Gábor-Trinh Anh Tuan: Kriptopénz ABC, HVG. Kiadó Zrt. Budapest, 2019, 57-64. A szerzők rámutatnak ...

a jog alkothatóságáról - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

természet – a phüszisz – rendje alá, míg az utóbbi az emberi törvény – a nomosz – hatálya alá rendeli. Az az elgondolás, hogy az emberi társulás ugyanúgy a ...

Munkajog - Miskolci Jogi Szemle - Miskolci Egyetem

Jogi Kari Tankönyvek sorozatban a Gyulavári Tamás által szerkesztett és részben általa, illetve neves elméleti és gyakorlati szerzőgárda által írt közel 600.

Sinku Pál - Miskolci Jogi Szemle

Megújult ügyészi szerepfelfogás a büntető- eljárás vádemelést megelőző szakaszában. Sinku Pál*. 1. Az ügyészség feladat- és hatáskörei a felderítés során.

Az ingatlan - Miskolci Jogi Szemle

21 Kampler Béla: Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései, PhD értekezés, Szeged. 2005, 106. o. 22 Kampler: i. m. 105-133. o. 23 Kónya: ...

Milyen a jó bíró? - Miskolci Jogi Szemle

Themis és a római Justitia istennők a tökéletes igazságot szimbolizálták, amely ... Az istennő, aki nevében hozták ítéleteiket, maga az. „igazság szelleme” volt ...

Németh Zsolt - Miskolci Jogi Szemle

In: Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós. (szerk.): Kriminológia. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 984-1000. 4 FARKAS Ákos: A falra ...

Nem csalás, de ámítás? - Miskolci Jogi Szemle

pont a hozzáadottérték adó (héa) alapú saját forrásoknak nem minősülő ... köznyelvi jelentése alapján értelmezhető; az viszont valamennyi érintett tagállam.

A közszolgálati (állami) - Miskolci Jogi Szemle

2018. febr. 2. ... közszolgák védelmét realizálja a „főnökkel” szemben, amely ... a fizetési osztályokba, fizetési csoportokba és rangosztályokba sorolt állások.

Az önkormányzati feladatellátási - Miskolci Jogi Szemle

2018. febr. 1. ... egyezmény - HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA ... Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját (a továbbiakban „Charta”), ...

Finszter Géza - Miskolci Jogi Szemle

Része a „Leplezett eszközök” címet viseli, ami utalás a büntetőeljárás új szabályozási ... Demokratikus jogállamban az előbbiekben felsorolt legális célokért folytatott titkosrendőri ... és javaikat pusztán önvédelmi eszközökkel oltalmazzák.

Bonaparte hatása - Miskolci Jogi Szemle

Lásd Szűts Miklós: A törvény ereje, Jogtudományi Közlöny, 56. évf. 21. szám (1921) 12; 162. o. 5 Megjegyzendő, hogy az első konzulnak nem voltak nagy ...

A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika ... - Miskolci Jogi Szemle

a gazdaságpolitika fogalma alatt, amelyeket az állam (a kormányzat) a társadalmi és politikai céljainak megvalósítása érdekében a gazdaság befolyásolására.

Az európai börtönnépességről és a ... - Miskolci Jogi Szemle

vonatkozó nemzetközi adatbázisok. Ezek közül kiemelésre ... www.prisonstudies.org online adatbázis alapján az európai börtönnépesség 2014-. 2016. közötti ...

Az emberiesség elleni bűncselekmények - Miskolci Jogi Szemle

mányának bűncselekmény-fogalma megegyezik a nürnbergi bíróság definíciójával azzal az eltéréssel, hogy az alapcselekmények között a „vallási alapon ...

Az örökbefogadás a római jogban - Miskolci Jogi Szemle

Brósz Róbert fordítása. 3 Ugyanígy D. 1.7.2. (Gaius libro primo institutionum); Gaius Inst. 1.98.; Tituli ex corpore Ulpiani 8.2. 4 A fordító nevének megjelölését ...

Tocqueville az amerikai közigazgatásról - Miskolci Jogi Szemle

4 Tocqueville, Alexis de: A demokrácia Amerikában. Teljes magyar fordítás: Tocqueville: Az amerikai demokrácia. Francois Furet tanulmányával. (ford.

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) - Miskolci Jogi Szemle

vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsiblity - CSR), mint önálló jogi ... magatartás, valamint fenntartható növekedés című jelentése.

Légi közlekedési alapfogalmak - Miskolci Jogi Szemle

használatos olyan fogalmak jelentése vált vitatottá, mint a „légi járat”, a „rendkívüli ... 33 Lásd ehhez pl. a C-344/04. sz., IATA és ELFAA ügyben 2006. január ...

Realitás vagy ábránd - Miskolci Jogi Szemle

Tartomány nevéből az „autonóm” szócska a centralizált államszocialista modellben ... 28 Statútum 39. szakasza: „A lemondás akkor válik ténylegessé, ha a ...

és a közszolgálati jogviszony megszűnése és ... - Miskolci Jogi Szemle

szerződésszegést elszenvedő fél részéről a tartós jogviszony azonnali hatályú meg- ... nek, míg a közalkalmazott részéről történőt lemondásnak nevezi a Kjt. és a Ktv. ... A munkaviszony ezekben az esetekben azonnali hatállyal szűnik meg.

Atipikus foglalkoztatási formák - Miskolci Jogi Szemle

Ferencz Jácint »Atipikus foglalkoztatási formák«című könyvéről*. Prugberger Tamás** ár évvel ez előtt Bankó Zoltán szerzett ugyanebből a témából Ph.D.

Az elővásárlási jog egyes kérdései - Miskolci Jogi Szemle

A Ptk. előtti, a századfordulót követő jogi állásfoglalások is különbséget tettek ... A PK 9. sz. állásfoglalással kialakított bírói gyakorlat szerint az elővásárlási jog.

A harmadik országbeli polgárok - Miskolci Jogi Szemle

Gyeney Laura: A harmadik országbeli polgárok szabad mozgása. 75. Az EKSz. IV. címe alatt elfogadott bevándorláspolitikai irányelvek sem általános jelleggel ...

A környezeti károk tipológiája - Miskolci Jogi Szemle

A jogesetből is látható, hogy a korporális károk és morális károk is megítélhetők. A korporális és a morális károk egyaránt lehetnek vagyoni és nem vagyoni kár ...

Nehézségek az új büntetőeljárási törvény ... - Miskolci Jogi Szemle

törvényben (2017. évi XC. törvény, a továbbiakban: Be.) is. A Be. törvényjavaslatához kapcsolódó indokolás szerint a magyar büntetőeljárási reformnak az ...

A jogsértő bizonyítási eszközök ... - Miskolci Jogi Szemle

Kengyel Miklós véleménye szerint a jogellenes bizonyítási eszközök perbeli felhasználhatósága körében a viszonylagossági (vagy viszonossági) elvet kell.

Az ittas járművezetés egyes kérdéseiről - Miskolci Jogi Szemle

közúti balesetek számát1, hét cél – köztük az ittas vezetés miatt bekövetkezett balesetek ... Hazánk büntetés kiszabási gyakorlata szerint az elkövető ittas állapota általában ... kd) alpontja közigazgatási bírság kiszabhatósága révén fűz.

A tanulmányi szerződés Ember Alex - Miskolci Jogi Szemle

A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni, valamint megfelelően kell alkalmazni a Munka Törvénykönyve „A jognyilatkozatok megtételének módja” című.

A saját dolgon fennálló haszonélvezeti jog - Miskolci Jogi Szemle

adásvételi szerződésben holtig tartó haszonélvezeti jogot kötött ki a maga számá- ra. ... kell, önmagával szemben elszámolási kötelezettsége nincs, stb.

A rendes felmondás főbb szabályai - Miskolci Jogi Szemle

életévüket betöltöttek tekintetében kizárják a rendes felmondást. A munkavállaló felmondási joga is kizárható, legfeljebb azonban öt évre, a részmunkaidőben ...

Az adócsalás elkerülésének hamis mítoszai ... - Miskolci Jogi Szemle

Tiszteletedre azért választottam az itt következő témát, mert az adócsalás akut ... vámhiány megtérítése is, e körben tehát elvileg több is elérhető, mint a Btk. által.