a diadaltól a bukásig - BUKSZ

textus sem új, gondoljunk csak Brecht Állítsátok meg. Arturo Uit! című drámájára (1941), ám amíg Brecht- nél ez lényegében logikusan következik a darab mar-.

a diadaltól a bukásig - BUKSZ - Kapcsolódó dokumentumok

a diadaltól a bukásig - BUKSZ

textus sem új, gondoljunk csak Brecht Állítsátok meg. Arturo Uit! című drámájára (1941), ám amíg Brecht- nél ez lényegében logikusan következik a darab mar-.

Buksz - EPA

2015. jún. 29. ... recherche en sciences sociales, 1990. 84. szám, 2–32. old.; magyarul: Pierre Bourdieu: Férfiuralom. in: Hadas miklós [szerk.]: Férfiuralom.

proust - BUKSZ

vegben erre a fordításra utalunk oldalszám- mal.) Ugyanez a mondat Gyergyai Albertnál: „Sokáig korán feküdtem le.” Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában.

Buksz - EPA - OSzK

kamu” (lásd http://www.kethollos.hu/ hir_reszletek?news_id=29). nnnnnnnnnnnn KIS-HALAS JUDIT. Mohay Tamás: „Istennek kincses tárháza...” P. LOSTEINER ...

egy ok és más semmi - BUKSZ

a jeles Weber-kutató egy Weber Kína-tanulmányát tárgyaló ... tette e két tanulmány közös húrját, mégsem játszot- ta le a jelen ... mellett, hanem a kritikák ellenében íródó szövegként, ... és egyikben sem utal az „Objektivitás”-tanulmány-.

Szemle - BUKSZ

a „turáni átok” is létezik (ezt viszont emlegetik is a munkában megidézett közéleti szereplők), mi sem bizonyít- ja szemléletesebben, mint az eltérő koncepciójú ...

neospenót - BUKSZ

A magyar irodalom történetei. Fôszerkesztô: Szegedy-Maszák Mihály. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. A kötet szerkesztôi: Jankovits László, Orlovszky Géza.

Max Weber - BUKSZ

Az utolsó idézet kulcsmondat – egy- részt bevezeti a ... sorakoztatott idézetek alapján nem lá- tom, mi az a ... tasztikum, horror és töredékesség H. P.. Lovecraft ...

Az Idegen - BUKSZ

Georg Simmel (Exkurzus az ide- genrôl) az idegenség „szociológiai” fogalmát fejti ki, ami a valamely cso- port tagjaként értelmezett idegen fo- galma. Az ilyen ...

Irracionalitások - BUKSZ

CSEPREGI ILDIKÓ. 1 □ The ... cionalitás-kritikájáról: Kocziszky Éva: Klasszikus és orientális antikvitás ... pasztalásához pedig, ami abban áll, hogy a meztelen-.

ki is van itt válságban? - BUKSZ

2 □ Szentes Tamás: A világgazdaságtan elméleti és módszerta- ni alapjai. Aula Kiadó, Bp., 1995. 3 □ A fejlôdés-gazdaságtan régebbi és modernebb ...

Buksz - OSzK

kamu” (lásd http://www.kethollos.hu/ hir_reszletek?news_id=29). nnnnnnnnnnnn KIS-HALAS JUDIT. Mohay Tamás: „Istennek kincses tárháza...” P. LOSTEINER ...

újratöltés - BUKSZ

9 □ Ebbôl a szempontból elemeztem a regény 25. fejezetét: A lesben álló Erósz. Prae, ... Rokonok, Tragédia) hívja fel a figyelmet, amelyekben a. „szólások és ...

utánaszámolás - BUKSZ - C3

Az Iskola a határon éppúgy az „Ingyen Mozi” kér- dése körül forog, mint a Buda – állítja Hévizi (123. old.).20 Ez a ki nem mondott alapja Bébé vélt sérthe-.

tiszteletkör - BUKSZ

1200 között a szabadság és a szolgaság jelentése vál- tozott meg, tehát Szent ... zátehetjük, hogy ilyenformán a bandérium mint se- regtest ugyanazt jelenti ...

liberalizmus és kommunitarizmus - BUKSZ

A partikuláris érdekek politikai befolyása a köz-. LIBERALIZMUS. ÉS KOMMUNITARIZMUS. BOROS JÁNOS. 1 . John Rawls: Az igazságosság elmélete. Ford.

két könyv a mágiáról - BUKSZ

Fritz Graf: A mágia a görög–római világban. Fordította Torma Péter. A fordítást az eredetivel egybevetette és a mutatókat készítette Böröczki Tamás. Electa.

BUKSZ - 19. évf. 1. sz. (2007. tavasz) - EPA

Ennélfog- va a feudalizmus fogalma ideológiai- lag terhelt. Valójában hol is figyelhetô meg a feudalizmus? Csak Nyugat- és. Közép-Európában létezett, ezért ki-.

a magyar polip - BUKSZ

A MAGYAR POLIP. SCHLETT ISTVÁN. Magyar polip –. A posztkommunista maffiaállam. Szerk. Magyar Bálint. Noran Libro, Budapest, 2013. 412 oldal, 3390 Ft.

A Tündérkert cserepei - BUKSZ

lékei és a kétkötetesre tervezett Az erdélyi renaissance elsô, a kora reneszánsz ... XVII–XIX. századi erdélyi művészet, a kastélyok és udvarházak, városi paloták ...

Tengelyi László - BUKSZ

Tengelyi László eredetileg 1988- ban megjelent Kant-monográfiájá- nak 2. kiadásához írott előszavában azt a személyes megjegyzést teszi, hogy Kant volt az a ...

emberjárás-jelentők - BUKSZ

Barabási Albert-László világhírű fizikus, aki 2010- ... ban állt Albert Einstein és Baptiste Perrin szuper- ... Kezdve attól, hogy az idős házastársak közül sokan.

„rehabilitált” mágia - BUKSZ - C3

2014. dec. 30. ... kája szerint működő rítusok és motívumok felé for- dul, amelyek egyben értelmezési keretet is kínálnak az ő egyéni létüknek. Valójában tehát ...

forte és piano - BUKSZ

viszont érdekes módon Kirkpatrick ellenezte a forte- ... forte és piano, azaz hangos és halk játékra. Innen ... vekbôl, hanem viszonylag könnyen játszható, gyor-.

a történelmi kádár - BUKSZ

róla Aczél György.4 Az 1956 utáni Kádár-képnek többek között arra kell választ adnia, vajon a „szov- jet vétó” a legfontosabb paraméter Kádár teljesítmé-.

prostituált testek - BUKSZ

mazást és az analfabétizmust hangsúlyozta, negligál- va a polgári származásúak és az iskolázottak arányát. Bokor ezt a korabeli politikai és egészségügyi ...

Karl Popper - BUKSZ

Karl Popper (1902–1994), az örökös hontalan – aki már 1937-es emigrációja elôtt is ... Paul, London, 1945; A nyitott társadalom és ellenségei. Ford. Szári Péter.

deKONTROLLÁLT KONSZOLIDÁCIÓ - BUKSZ

Ármeán Otília, Odorics Ferenc. Pompeji, Kolozsvár–Szeged, 2002. 345 old., 1590 Ft (deKON-KÖNYVek 24.) A háló, a halászok és a halak. Szerk. Rákai Orsolya.

konstruktivizmus a pszichológiában - BUKSZ

sok jelentése alapvetôen megváltozott. A kezdetén az érzelem (emotion) általános terminust elvétve sem használták valamilyen érzésre (feeling), egy érzelem.

ateista kiáltvány - BUKSZ

seibe, előadva nézeteit az istenérvek cáfolatáról (3. fejezet) és a pozitív, Isten nem létezése melletti érvekről. (4. fejezet). Az istenkérdéshez mint filozófiai kérdés ...

a trónörökös visszatér? - BUKSZ

rult ahhoz, hogy az elidegenedés fogalma megkapja az ôt megilletô helyet a marxizmus értelmezéseiben, továbbgondolásaiban. Ez a könyv nagyban megha-.

Szabadpénz az alvilágból - BUKSZ

Keynes pénzelméletét sem tudtam ... Keynes és hozzá még az ortodox mennyiségi pénzel- mélet nagy ... (vagyis a mennyiségi pénzelmélet alapegyenletének.

a gonosz nyomában - BUKSZ

Ennek oka először is a történésztársadalom szkep- szise a pszichológiai ... krónikus gyomorgyulladás, kólika, székrekedés, felfúvódás, magas vérnyomás és ... olyan félelmek szövik át, amelyek szexuális bűntudattal telítődnek és lelki-.

aktuális levél - BUKSZ

(„az alternatív művészet magyar/nemzetközi hírma- gazinja, mely önmagában is műalkotásnak számít”), másfelől többféleképpen hangsúlyozzák a lap funk-.

a felejthető pogrom - BUKSZ - C3

követe Budapesten: John F. Montgomery bizalmas politikai ... Intézet adatbázisa (www.mtaki.hu/data/userfiles/Bardi_kezirat. pdf). ... sára, és nem a pogromra összpontosították észrevé- ... Balogh Jolán: Művészet Mátyás király udvarában I. Akadémiai, ... 21 □ Sigismundus Ernst de Buda nobilis, legutóbb: Tüskés Anna:.

alkotmányos „érzelmek” - BUKSZ

sabb rendű érzelmek nem érzések, nem is az agy bonyolult érzelmi állapotai, hanem viselkedésünket tartósan irányító hajlandóságok. Többé-kevésbé fej-.