Pintér Judit Nóra: Bűnhődés, emlékezet, arc. - Imágó Budapest

nense miatt az ember megpróbálja jóvátenni bűnét. Arra ösztönöz, hogy közelebb. • Imágó Budapest • 2017/1 • Pintér Judit Nóra: Bunhodés, emlékezet, arc •. 48 ...

Pintér Judit Nóra: Bűnhődés, emlékezet, arc. - Imágó Budapest - Kapcsolódó dokumentumok

Pintér Judit Nóra: Bűnhődés, emlékezet, arc. - Imágó Budapest

nense miatt az ember megpróbálja jóvátenni bűnét. Arra ösztönöz, hogy közelebb. • Imágó Budapest • 2017/1 • Pintér Judit Nóra: Bunhodés, emlékezet, arc •. 48 ...

Pintér Judit Nóra:

Pintér Judit Nóra: Nosztalgia, szentimentalizmus, utópia. Page 2. Hogyan emlékezünk a múltunk- ra? Szeretnénk-e visszahozni? Hogyan manifesztálódhat a vá-.

Pintér Judit Nóra: A tudattalan identitás

A narratív identitás Ricoeur (1999) által kidolgozott elmélete a személyes identi- tást érintő több kérdésre plauzibilis megoldást ad, azonban léteznek olyan feno-.

Judit Nóra Pintér, PhD - SZTE Pszichológiai Intézet

egészsége. Budapest: Oriold. 2015. 85-107. Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra, Rácz József. Addiktológiai területen dolgozó tapasztalati szakértők: in- terpretatív ...

TRAUMA ÉS NOSZTALGIA PINTÉR JUDIT NÓRA TÉZISEK A ...

PINTÉR JUDIT NÓRA. TÉZISEK. A disszertáció arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan működik a traumatikus illetve nosztalgikus emlékezet, hogyan hat ...

Imágó Budapest - Thalassa

other has been broken by injustice; imprisoned and tortured by 'Dementors', ... az eredményeként létrejövő szöveg jelentése ellentmondásokba kerül.

136 oldal - Imágó Budapest

Szemerey Márton „A viszontáttétel és az empátia terhei. A testélmény szerepe a vikariáló traumatizáció kilakulásában” című írásában a testi viszontát-.

A Dr. Szondi Lipót - Imágó Budapest

Lányiné Engelmayer Ágnes – Kiss Enikő: A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány ... Lukács Dénes, Gyöngyösiné Kiss Enikő, Hargitai Rita, Révész György és Deim ...

Kőváry Zoltán - Imágó Budapest

A pszichobiográfia műfaját Freud Leonardo da Vinci egy gyermekkori emléke című tanulmánya (Freud, 1982 [1910] óta tartják számon a pszichológiában.

Az alkotófolyamat a pszichoanalitikus ... - Imágó Budapest

individuumon túlmutató interperszonális hatásokkal a tárgykapcsolat-elmélet követői ... A műalkotó folyamat legfontosabb egopszichológiai elmélete Ernst Kris.

KÁPLÁR MÁTYÁS - Imágó Budapest

rendszereinek áttekintése, valamint a Szondi-teszt 2 profiljának aktuális ösztöndinamikára vonatkozó, kooperatív kiértékelése teszi lehetővé. Itt lehetőség.

The Unorthodox Silberer - Imágó Budapest

... psyche (Jung, 1912). Sándor Ferenczi never gave up his supposition, according to which telepathic. TANULMÁNY. Júlia Gyimesi. The Unorthodox Silberer1 ...

Hunya Csilla - Imágó Budapest

kezési pontok, amelyek felfedik otthonlakó és idegen, gazdatest és parazita összetartozását, egymást feltételező jellegét? „Lényegénél fogva költőien lakozik az ...

TAKÁCS MÓNIKA - Imágó Budapest

Az alábbiakban a Hollós István pszichiáter, pszichoanalitikus (1872–1957) hagyatékában található három képeslapot adom közre, melyeket Kosztolányi Dezső.

Szabó Dóra - Imágó Budapest

rendszernek. Ebből kifolyólag az ödipális konfliktus, az én és a felettes én, valamint a valóságérzék kialakulásának magyarázatában kivétel nélkül Freudot idézi, ...

A vámpír metamorfózisa. - Imágó Budapest

emberek és a vámpírok között. Stephen King 1975-ben kiadott, Borzalmak városa című regényében a vámpír egyre emberibb, folyamatosan távolodik a korai, ...

Jónás könyve - Imágó Budapest

A Jónás könyvét Babits az utolsó, nyugalomban és remények között töltött ... Ábrahám Miklós Babits Mihály Jónás könyve c. műve 53–67. sorainak francia.

ANTALFAI MÁRTA - Imágó Budapest

Antalfai Márta: A családi tudattalan szerepe az életút alakulásában. 138. Szondi a terápiái során azt tapasztalta, hogy az utódok analógiás szinten gyakran.

Hódosy Annamária - Imágó Budapest

megoszló film olyan radikálisan különböző módokon aknázza ki a ... A film nem konzervatív és nem is liberális ... ra.hu/film/vega-vampir-invazio/1572/. VARGA ...

Gáborjáni Orsolya - Imágó Budapest

vagy negatív, attól függően, hogy az anya hogyan közeledett gyermekéhez ... szemben a negatív anyakomplexus jellemzői a következők: gyermekkorban sok.

FENOMENOLÓGIA és DASEINANALÍZIS - Imágó Budapest

Lubinszki Mária, egyesületünk másik alapító tagja elméleti tanulmányában a heideggeri meta- forikus bölcseleti fogalmakat fordítja le a pszichológia nyelvére.

A sorsanalízis és a Szondi-teszt - Imágó Budapest

Garai Dóra. A sorsanalízis és a Szondi-teszt születésének története a kor tudományos szakmai és szellemi áramlatainak tükrében. Írásunkban arra vállalkozunk ...

Az 1918-as Nemzetközi Pszichoanalitikus ... - Imágó Budapest

budapesti villában töltötte.2 Dénes Zsófia vele készített interjújában Freud a közelgő. 1. Legközelebb 1937 májusában rendeztek Budapesten nemzetközi ...

Heidegger nácizmusa és a lét Hiposztazálása - Imágó Budapest

Heidegger Lét és idő (1927) című művét a 20. század egyik legfontosabb filozófi- ai munkájának tekintjük, különösen azért, mert radikális kihívást jelentett az.

Az álmom én vagyok -- A daseinanalitikus ... - Imágó Budapest

cselekszik, vagy csak kényszereknek engedelmeskedik, esetleg menekülni próbál, ... metaforáját használjuk (mint az álmoskönyvek, illetve sok esetben a jungi ...

Bevezetés a Fenomenológia és Daseinanalízis ... - Imágó Budapest

valamint Pintér Judit Nóra és munkatársai műhelytanulmányai is. Az elméleti tanulmányok közt ki kell emelnünk Fazekas Tamás, a Magyar Daseinanalitikai.

AZ IDEGEN - Válogatás a 2016-os ... - Imágó Budapest

2017. jan. 31. ... Kőváry Zoltán (2012, 2014) vizsgálta a festők, írók és költők munkásságát. ... Nagymamám a férje családjával élt tovább a háború után.

A viszontáttétel és az empátia terhei - Imágó Budapest

2 Egy harmadik idevágó témakört képvisel a projektív identifikáció és a vikariáló traumatizáció összefüg- géseinek kérdése, ennek kifejtése azonban ...

MOLNÁR ESZTER EDINA - Imágó Budapest

Tanulmány. Eggenberger, Budapest, 1912. Új kiadása: Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza elfeledett orvosi tanulmánya. Szerk.: Szajbély Mihály. Magvető,.

A variációs tézis kritikája - Imágó Budapest

próbálja kiépíteni, hogy A felvilágosodás dialektikája a frankfurti iskola olyan paradig- matikus műve, amely legalább 1968-ig biztosan őrizte a maga státuszát.

Kis Katalin: Abjekció, kísértetiesség, és ... - Imágó Budapest

erotika „regresszív” abjekcióját ismétlik. heteronormatív maszkulinitás. az identitás aBjekt fenyeGetettséGe. A férfi prostituált figurája mindenképpen inkongruens ...

Erich Fromm életei - Imágó Budapest

Fromm a Menekülés a szabadság elől-lel alapozta meg amerikai hírnevét. Sikerére jellemző, hogy a könyv azóta öt millió példányban jelent meg, és 28 nyelvre ...

„Ember ez még egyáltalán?” -- Abjekt és ... - Imágó Budapest

Bevezetés: A technofóbia mint kulturális jelenség. Napjainkban számos irodalmi és filmes mű, illetve videojáték foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen ...

Imágó Budapest (ex Thalassa) 1(22). évfolyam, 3. szám, 2011.

2011. márc. 15. ... által közvetített tanulássá, mivel a teljes terápiás helyzet hatásának és ... 2 Th. S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, 1962, 1970); magyarul: ... a film által kiváltott ideológiai, morális, pedagógiai, pszichológiai ... szeretője lett. ... D.H. Lawrence Lady Chatterley kedvese2 könyve kapcsán.

El nem gyászolt halál, átszűrt történelem és az ... - Imágó Budapest

Élve eltemetve tagadjuk haláluk és elveszítésük emlékét, míg a szövetség, ami a túlélőhöz kapcsolja őket és érintetlenül őrzi titkukat, töretlen marad. Ez az oka ...

Szemerey Márton: A viszontáttétel és az empátia ... - Imágó Budapest

jelenséget, amely során az analitikus a terápiás kapcsolat keretében páciensére testi válasz-. • Imágó Budapest • 2016/3–4 • Szemerey Márton: A viszontáttétel ...