A magyar börtönszleng szótára - Debreceni Egyetem Magyar ...

A vicces részét a családdal, gyerekekkel is használom. Ez az ellentét ... részesítettem a szóban forgó szókapcsolat, közmondás, szóláshasonlat legjel- lemzőbb ...

A magyar börtönszleng szótára - Debreceni Egyetem Magyar ... - Kapcsolódó dokumentumok

A magyar börtönszleng szótára - Debreceni Egyetem Magyar ...

A vicces részét a családdal, gyerekekkel is használom. Ez az ellentét ... részesítettem a szóban forgó szókapcsolat, közmondás, szóláshasonlat legjel- lemzőbb ...

A mai magyar börtönszleng - DEA - Debreceni Egyetem

ingujjal, rendetlenül lobogó inggel és sáros cipővel” (STENSTRÖM 1999: 91). 2.1. ... húzás fn gyak Kártyával való csalás. ... kalucsni fn ritk Cipő; skárpi. [— ka-.

A mai magyar börtönszleng - Debreceni Egyetem Magyar ...

jelentésben 'áruló rab'-ot és 'nem kedvelt őr'-t jelent, a második jelentése pedig 'az a ... galakja és jelentése között. ... snóbli fn gyak Marokba rejtett pénz-.

A magyar börtönszleng szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

a szótár is. Sok-sok szó, kifejezés köszön vissza ismerősként, és nem feltétlenül ... Természetesen a katonai szavak jelentése a börtönbeli eltérő körülmények.

A magyar katonai szleng szótára - Debreceni Egyetem Magyar ...

2009. jan. 1. ... színű a katonai szlengből való eredete is. 1 Vö. plezúr 'horzsolás' (vö. ... janicsár Szh: –Kevés, mint törökméz- ben a ~. japán mn és fn 1.

A mai magyar börtönszleng és szótára - capellaro - G-Portál

viszont a modern alvilági életnek megfelelően divatosnak számító angol kifeje- zések (például bobi ... guggol tn ige ritk Börtönbüntetését tölti; ül. Ik: le~. gugli fn ...

Szabó Edina: A magyar börtönszleng szótára.

börtönszleng – nem használható szinonima- ként, illetőleg a börtönszleng ... „Én személy szerint nem használom, de má- sok igen”, bár az interjúból mégis az ...

Magyar nyelv és irodalom szak - Debreceni Egyetem Magyar ...

szövegeken, a Halotti Beszéden és az Ómagyar Mária-siralom szövegén való alkalmazhatóságát, s a szövegek nyelvi elemzése által jellemezhetővé tegye az.

magyar nyelv]arasok - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

granulatus Fr.' nevű vargányát illetik (tudományos neve: fenyővargánya, szemcsés nyelű tinóru, Id. BoHUS—KALMÁR—UsRizsv, Magyarország kalapos.

Magyar Nyelv – 83. évfolyam – 1987. - Debreceni Egyetem Magyar ...

van" (i. m. 1962. I, 11), így hát inkább oda mellékli — több lapon keresztül — a szavak magyarázatát. (L. még Jókainak ,,A nagyenyedi két fűzfa" című regényét.) ...

Magyar diáknyelv határon innen és túl - Debreceni Egyetem Magyar ...

jelentése ezzel szemben a szlovákiai nyelvhasználók körében volt kevésbé ismert ... gol thanks 'köszönöm' szóból a thx, vagy a a magyar pillanat szóból.

a clusius - kdex magyar gombanevei - Debreceni Egyetem Magyar ...

az ehető gombák 11., 12. fajába, vagy a mérges gombák 11., 12., 14., 24. ... valószínűleg nem helytálló, mert ez ehető gombafajok neve szokott lenni (kivétel:.

magyar nyelvjárások xlii - Debreceni Egyetem Magyar ...

Közismert, hogy a szótár maga is a pozitivista szemléletet jellemző teljes- ségigénynek ... szói etimonjának jelentése egy és ugyanaz.26 Ilyen tekintetben legfeljebb a névát- ... a film, a zene, a festészet, a szobrászat és az építészet — iránt. ... hajú, bajuszú', Kövér (K. 645–6), Magas (K. 695–6), Nagy (K. 756–8), Nyakas.

Magyar nyelvtörténet - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

11. A FORDÍTÓ ELŐSZAVA. PAPP ISTVÁN Magyar nyelvtörténet című munkáját sokéves ké- séssel kapják kézbe az egyetemi hallgatók és a magyar nyelv tör-.

magyar - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

amikor a következő két kritériumot szabja: 1. jelentése a köznyelvet tudó ma ... Az utónév elnevezést nem tartom szerencsésnek, ez a német Vorname és.

magyar nyelvjárások - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

Legyen szabad ,,eretnek" módon ellenkező véleményt nyilvánítanom. A szó nak a ?%ya& ... X, 563kk., ahol a szó számos jelentése csoportosítva található).

magyar népnyelv - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

két közrefogott magánhangzót is teljes mértékben asszimilál“. (uo. 337). Ezek után egy ... Az ág szó ,völgy ága' jelentése vízrajzi jelentésből fejlő dött. A felsorolt ...

magyar nyelvjárások 52 (2014): 1–1 - Debreceni Egyetem Magyar ...

KUGLER NÓRA, Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 179. Budapest,. Tinta Könyvkiadó ...

magyar nyelvjárások xlix - Debreceni Egyetem Magyar ...

2012. nov. 4. ... A pidgin és az angol, a kreol és a francia között a nyelvi ... szakaszánál maradva: bekerült a saját maga, a sárgaborsó és a sárgadinnye, ki ...

A magyar szlengkutatás bibliográfiája - Debreceni Egyetem Magyar ...

Nem szerepeltek az első kiadásban, és mennyiségüknek a szlengbibliográfia ... ÁCS LÍVIA (2010): A ragadvány és becenevek vizsgálata a turai Hevesy ... A szöveg bolgár nyelvű változata a folyóirat hátoldalán kezdődő oldalszámozással: ... Angol nyelvű rezüméje: KENDI, ARYE: Hebrew Words in Hungarian Slang. 894.

magyar nyelv3árások - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

elsődleges jelentése a románban hallott MaZomba (ólv. JfaZomM^ ragos alak ... Beinamen. — 7. Der Vorname der Mutter wurde zu einem Beinamen. — 8.

A magyar katonai zsargon - Debreceni Egyetem Magyar ...

2012. okt. 5. ... mosság, ame:myiben sokszor egy-egy sz6 szokásos jelentése tér-, idő-,. vaf!.;y ... gábli /-1. Gabel/'belövő villa' /nyr.50:l36/, kapszli /~Kapsel/.

Mai magyar beszédhibák típusairól - Debreceni Egyetem Magyar ...

Az r zöngés, fogmedri, pergő hang, helyes képzése nyitott ajkakkal valósul meg, ... olvasás, rendezett beszéd gyakorlása a közönség előtt, a személyiségjegyek ...

magyar nyelvjárások l - Debreceni Egyetem Magyar ...

BÉNYEI ÁGNES–PETHŐ GERGELY (1998): Az Árpád-kori Győr vármegye településnevei- nek nyelvészeti ... 3 A jelentéstípusok meghatározásában azokat a mozzanatokat emelem ki, amelyek a szemi- ... az lerakat vót, fatelep meg széntelep. – Épület. ... Magyar Országos Levéltár–Arcanum Adatbázis Kft. CD. 2000.

Magyar Nyelvjárások 46. - Debreceni Egyetem Magyar ...

ben erősen megkérdőjelezhető s alkalmazását tekintve sokszor vitatható — tétel, mely szerint minden tulajdonnév végső soron közszóra vezethető vissza.

magyar nyelvjárások 52. - Debreceni Egyetem Magyar ...

Amikor azonban a plébános meghalt, nem volt senki, aki ezek értékét felis- ... d͡ʒ]. 4. MARTÍNEZ-CELDRÁN (2004) szerint meg kell különböztetni a (1.) ...

Magyar Nyelvjárások 47. - Debreceni Egyetem Magyar ...

2009. ápr. 2. ... A tapasztalat alapján a világban együtt jelentkező dolgok ... Oh Gyula szerzetes, ne késlekedj, adj össze minket, | Kösd össze betegen sovárgó szíveinket (Oh nincs ... papkörte). A pap körtéje szintagmatikus szerkesztésű.

Magyar Nyelvjárások 44. - Debreceni Egyetem Magyar ...

ISSN 1588-7162 (Online). Felelős kiadó: ... Szilágyság nyelvatlasza szintén megjelent, publikálásra vár viszont a székely, esetleg a ... blúzban, és elmacázgatsz a sajtóanyagokkal” (részlet a Bridget Jones naplója I. című filmből). ... Bába: 1. Borsod és Közép-Szolnok megyékben puszta helynév, 2. 'szülésznő'. (K. 55), 3. a ...

magyar nyelvjárások 55. - Debreceni Egyetem Magyar ...

16. tammikuu 2018 ... K21N az anyjáról mondta azt, hogy hét közben hiva- ... helyesírás- és a hangtörténet ismeretanyagának figyelembevétele, mik azok a.

Magyar helynévkutatás - Debreceni Egyetem Magyar ...

Kiss Lajos és a Földrajzi nevek etimológiai szótára. 2.3. ... (NySz.) pótlékának szánt szótár az 1526 előtti magyar szórványemlékek anyagát dolgozta fel.

magyar nyelvjárások 54. - Debreceni Egyetem Magyar ...

A valván jelentése ezeken a helyeken kétségkívül 'lévén'. ... faracskál, hágcsó ~ hácskó, rágcsál ~ rácskál, obsit ~ ospit és habzsol ~ haspol variánsok.

A magyar katonai szleng szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

A magyar katonai szleng szótára. Page 3. Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő. Kis Tamás. 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. 2. V. Jelisztratov: Szleng és ...

A magyar nyelvújítás szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

mint a rejtemény, fűggeménybiü a rejtvény, függvény. Jelzálog ... szobor, megvan Molnár Alb. Lcxiconában oszlop jelentésben. ... Mellszobor 1832 (Társaik.

A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia ...

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL ... EMICH GUSZTÁV MAGYAR AKADÉMIAI NYOMDÁSZNÁL. 1865. ... ISTENFIÚSÁG, (isten-fiúság).

A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia ... - MEK

após. Héber nyelven ibba, finn lap nyelven appa. IP, (2), elvont gyöke ipar ... emberganéj. IPRIKÁL, (iprika-al) önh. m. iprikált. Népiesen szólva am. szarik.

A magyar tolvajnyelv szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

egy érdekes sajátosságára, a szinonimák gazdagsá- gára. Ugyanarra a fogalomra számos szava van; mi- ... nem szereti a túrós rétest!: ártatlannak tetteti magát!