Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

Honfoglalás- és kora Árpád kori temető- és szórványleleteinek elemzése az ... A megszokott tétel szerint a magyar pogány hiedelemvilágot visszatükröző ...

Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk - Kapcsolódó dokumentumok

Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

Honfoglalás- és kora Árpád kori temető- és szórványleleteinek elemzése az ... A megszokott tétel szerint a magyar pogány hiedelemvilágot visszatükröző ...

Doktori Disszertáció Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

hasonlóan ezekhez a tárgy karikáját négyszer hatos gömbkoszorú díszíti, ... mellett kardok is ismertek, illetve amelyekben már sodrott karperecek és más.

elte blcsszettudomnyi kar - ELTE BTK disszertációk

59–68) és az egzotikus gyümölcsneveket. (VÖRÖS ÉVA: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára, 1996) — tudomásom szerint.

ELTE BTK disszertációk

HARMATI BÉLA LÁSZLÓ. 2006 ... ZÁDOR Anna és SZABOLCSI Hedvig): Akadémiai Kiadó, Budapest, 123-159. o., 1978. - KEMÉNY Lajos – GYIMESY Károly ...

B - ELTE BTK disszertációk

változások, illetve a posztmodernizmus első romániai megnyilvánulásai jelzik. A kutatás célja, hogy a posztkommunista átmenet folyamatát időben lehatárolva, ...

A RÉGI HÁZ ÉS AL - ELTE BTK disszertációk

Tormay a Napkelet szerkesztését, a MANSZ vezetését és szépirodalmi ... Cécile apja, Tormay Béla (1838-1906) 1860-ban szerzett állatorvosi oklevelet.

содержание - ELTE BTK disszertációk

francia, a spanyol, az orosz, az arab, a kínai, a német” (Ференц Глац, цит. по: ... и опосредствованные контакты друг с другом и с различными социальными.

Untitled - ELTE BTK disszertációk

Szentesi Balázs, Lajtos Tamás, Illés László és Tortoriello Fiorella értékes ... egy jó része az egykori katonaváros-legiotábor területét érintő óbudai zónán kívül, ... Zsigmond tér közötti részt is) rövid összefoglalásához: ZSIDI 2003a, 170–172; ...

kívül - ELTE BTK disszertációk

9 LE CORBUSIER, Modulor, Budapest, Magyar Építőművészek Szövetsége, 1971, 16. és ... építészet és az alkotóelemek rész/egész viszonylatában. ... lésünk szerint a polgári gyász kiváltásának pièce de résistance-ává lényegíti Mérei ... el, melyet a hagyományos felirattal láttak el: „ebben a házban élt és dolgozott Mérei.

hamlet - ELTE BTK disszertációk

4.1.3. KATEGÓRIÁK . ... 4 Vö. „A film a nagyváros rizomatikus jellegére döbbent rá. ... 1967-1968-ban publikálta a játékelméletben áttörést hozó „Nem teljes ... A magyar fordítás első szava, a kizökkent, leginkább Ophéliára illik, benne ölt testet ... Matuska Ágnes tanulmányában utal arra, hogy a reneszánsz kori bosszúállók ...

1 Bevezetés - ELTE BTK disszertációk

Gazdasági és társadalmi változások 1867 után Magyarországon ................. 12. 1.1. A magyar gazdaság ... A nyomdai tevékenység gyakorlásához iparigazolvány kellett. Ehhez a ... függetlenségi polgári napilap, a Jóba nyomda terméke. ... 1943-ban 12 műsor, 3 plakát, 1 egyleveles nyomtatvány és 10 gyászjelentés került.

tartalomjegyzék - ELTE BTK disszertációk

A Modus vivendi egyezmény a Vatikán és Csehszlovákia között. 144 ... magyaráznom, mit jelent a szabadság forradalmárok és szabadgondolkodók nyelvén.

Bél Mátyás - ELTE BTK disszertációk

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. TÓTH GERGELY: Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae...” című művének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I. KÖTET.

kommunizmus buk - ELTE BTK disszertációk

Konok Péter. A társadalmi önszerveződés alternatívái a 20. század elejétől 1968-ig. Szovjet-Oroszországban és a Szovjetunióban, valamint Európa más ...

Az értekezés - ELTE BTK disszertációk

ezen túl a nagyszámú levéltári forrásra (Budapest Főváros Levéltára, Magyar ... Soroksári út menti területek voltak azok a helyek, ahol Gregersen telkekbe ... 38. oldal) című írása is az impregnált fakocka használhatóságával foglalkozik, ...

A hasonmás - ELTE BTK disszertációk

2015. jan. 2. ... Ha ez a feltételezés helyes, akkor a kopt szöveg jelentése: „elfutott tőle a ... miatt (intertestamentális és rabbinikus júdaizmus, és a Merkaba.

B á bok és automat á k - ELTE BTK disszertációk

közli Michele Scherillo írását Théophile Gautier Fracasse kapitány (Le Capitaine. Fracasse, 1863) című színészregényéről és Evaristo Gherardi írását az Itáliai.

Már régesrég… - ELTE BTK disszertációk

A vers palato-veláris ritmusszerkezete és a soráthajlás jelensége. Az elsődleges ritmikai vizsgálat a verset hagyományos, ötös és hatodfeles jambusi sorokból ...

1 Előszó - ELTE BTK disszertációk

... 3951), 1816 (1424, 1603, 1610), 1817 (1338, 1605, 3088, 3654, 4079, 4209), 1818 ... nem tsak a' jóban, hanem a' rosszban is mások követője vagyunk. (…) ...

Szomália - ELTE BTK disszertációk

2. A romlás virágai. A szomáli gazdaság 1991 után. 159. 3. Afrika szarva és a nemzetközi kapcsolatok. 166. 1. Szuperhatalmi vetélkedés Mogadishuért. 166. 2.

Doctoral (PhD) - ELTE BTK disszertációk

Levente Püski PhD. Dr. habil. László Tőkéczki CSc. Secretary: Dr. Iván Bertényi Jr. PhD. Member: Dr. Miklós Szalai PhD. Alternate member: Dr. András Cieger ...

Babits a XIX - ELTE BTK disszertációk

De magán a szigeten is, a légies Ariel és az ártatlan vágyakkal bimbózó ... vetélytársa, szerelme egy személyben, s akiben a légies, plátóni tökély nagyon is ...

doktoridisszert á ci ó - ELTE BTK disszertációk

Truman-doktrína), mások inkább csak külpolitikai stílusként, ... bizonyos értelemben az összes hidegháborús doktrína a Truman által lefektetett modellre épült ...

népi író - ELTE BTK disszertációk

61 „Két jelentős író túlélő, Szép Ernő és Zsolt Béla akadt csak, aki emlékező ... a szöveg azzal is illusztrálta, hogy megjegyezte, Sértő „Petőfin kívül egyetlen.

disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a megyei földhivatal (1945. március–1949. január) . ... Cegléd Város Polgármesterének iratai. b/ Közigazgatási iratok.

Abstract - ELTE BTK disszertációk

Kutatásom célja Csingiz Ajtmatov szépirodalmi munkásságának bemutatása – az eddigi szakirodalomhoz viszonyítva - újszerű, narrációelméleti ...

tartalom - ELTE BTK disszertációk

tárgykörébe tartozó, az utópia jelentésaspektusát is magába foglaló művek – a. Háború és béke, a Családi boldogság, hanem az Anna Karenina fő témája is.45.

lev tolsztoj - ELTE BTK disszertációk

Tolsztoj-művek (Kreutzer szonáta, Az ördög) esztétikai és poétikai kapcsolatrendszerének hátterét föltárjam. Ehhez orosz kortársának, Turgenyevnek egy késői ...

tézisei - ELTE BTK disszertációk

lényegét tekintve más, mint az összes korábbi „megszokott” imperializmus volt. ... „fasizálódásáról” angolból magyarra olyan ember fordította, akinek fogalma ...

a posztmodern - ELTE BTK disszertációk

A másság elve alapján a modernség „művészet”-fogalma is átértékelődik a posztmodern személetben, nem választja szét élesen a magas és a populáris.

Előszó - ELTE BTK disszertációk

elintézési módja a párbaj volt, továbbra ezt az utat járták. A közhangulat ... jött létre, mesterei közt találhatjuk a kor híres vívóját Chappon Lajost, aki 1839-ben.

tézisek - ELTE BTK disszertációk

Jack Clayton (1959). Anthony Burgess: Gépnarancs (1962). Stanley Kubrick (1971). John Fowles: A francia hadnagy szeretője (1969). Karel Reisz (1981).

Plutarchos De superstitione - ELTE BTK disszertációk

... Salgó Ágnes, a De virtute morali c. mű részleteit Lautner Péter (Plutarkhosz: Morálfilozófiai értekezések. Bp., 1998), Pseudo-Plutarchos De musica c. írásának ...

Hattyár Helga - ELTE BTK disszertációk

rendszeresen: a közösség jelnyelvét, illetve a környezetükben használatos hangzó nyelvet. E jellegzetességet figyelembe véve, Bartha Csilla kétnyelvűség-.

phd disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

Egyfelől a Toldi-trilógia és a Bolond Istók részletekbe menő interpretációján keresztül rá szeretnék mutatni arra, hogy az Arany János-i elbeszélő diszkurzusnak ...

musica paralitica - ELTE BTK disszertációk

úgy lépi át a musica paralitica jelentése önnön határait, s úgy derül ki a ... decline of the work concept, in uő: Schoenberg and the New Music, transl. by Derrick Puffett ... PMJ online is elérhető Górecki száma egyébként maga is elsősorban az ...