Iskolakultúra 2007. május - Core

ly Endre, Szilágyi Ákos, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Tóth Krisztina, Zalán Ti- ... (Fiúk dala) A Bögre családban még inkább jellemző ez a szókimondó, ...

Iskolakultúra 2007. május - Core - Kapcsolódó dokumentumok

Iskolakultúra 2007. május - Core

ly Endre, Szilágyi Ákos, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Tóth Krisztina, Zalán Ti- ... (Fiúk dala) A Bögre családban még inkább jellemző ez a szókimondó, ...

Iskolakultúra 2007. május

dy Endre 1907-es Az ős Kaján című cikluscímadó költeménye és Franz Kafka. 1912-ben keletkezett ... munkái: az Amerika nagy része vagy Az átváltozás. ... látozódott, hogy az asztalnál rövid parancsokat, utasításokat adott fiának, melyek a fiú.

Iskolakultúra 2007. május - EPA

Szász János – aki már tudott az Ady-Kafka életrajzi párhuzamról – a társtalanságérzet- ... ly Endre, Szilágyi Ákos, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Tóth Krisztina, Zalán Ti- bor, Vörös István ... Balassi Kiadó, Budapest. 190. ... pláza. Jonathan Miller, Budapest. Böszörményi Gyula (2005): Zsófi és az elnévte- lenedett falu.

Iskolakultúra 2007. május - OSzK

Iskolakultúra 2007/5. 28. Az ítélet. A keletkezés körülményei, Kafka munkamódszere. Ha az Az ős Kajánt történetet elmesélő, epikus műként fogtuk fel, egy nagy ...

Iskolakultúra 2007. augusztus-október - CORE

ség érzete, ami nagyon jól megfelel a villikirály versben betöltött szerepének: hiszen egy furcsa idegen ... kedveskedőn, leereszkedve az ember; a „Szép gyermekem, jöjj velem, azt akarom” „azt akarom”-ja ... Látom, jól látom – fiam, csak aludj!

Iskolakultúra 2007. június-július - CORE

matematikai gondolkodás vizsgálatához bonyolult folyamatokat kell ... össze a geometriai és aritmetikai háló a szöveges feladatok megoldása során? Milyen.

Iskolakultúra 2007. február - EPA

zonyos értelemben a halál az élet végső titka, ugyanis annyira egyszerű és felülírhatatlan történés, amely ... század végére a Vesalius-féle anatómia bő-.

Iskolakultúra Online, 1, (2007) 54-75

Online. Mi is az idő? - Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok ... individuális és kollektív formáit, másrészt az élet- és világidő elkülönülésének ... Az ár megfordul, az élet színe változni kezd.” (Huizinga, 1979, 327- 328. o.) ...

Iskolakultúra 2007. február

zonyos értelemben a halál az élet végső titka, ugyanis annyira egyszerű és felülírhatatlan történés, amely ... század végére a Vesalius-féle anatómia bő-.

Iskolakultúra 2007. április - EPA

Török Balázs. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Az óvodai csoportszobai számítógépek. Az óvodai csoportszobai számítógép-használat jelenlegi gyakorlata a.

Iskolakultúra 2007. január

Az Özvegy és leánya kapcsán a szereplői dialógusok néhány kitüntetett formája, A rajongók esetében a „nagy kódra”, a Biblia szövegére támaszkodó értelmező ...

Iskolakultúra 2007. június-július

nevelés szerepét a tanulási akadályok csökkentésében, a pedagógiai ... kifejezés használata, amit a fogyatékos gyermekek integrált nevelési feltételeinek meg- teremtése ... 10–12%-ra teszik azoknak az általános iskolai tanulóknak az arányát, akik tanulási ne- ... Mesterházi Zsuzsa és mtsai (1998): A nehezen tanuló.

Iskolakultúra 2007. augusztus-október - EPA

abits Mihály költészetének kánonban elfoglalt helye az elmúlt száz évben többször ... retek között is jól hasznosítható elemzés a műről (4), ma mégis meghatározóbbnak (s több- ... 1993): Babits Mihály: Jónás könyve és más köl- temények.

Iskolakultúra 2007. április - EPA - OSzK

ti eszköztárral segítő XXI. század és nevelés című könyv (Nagy, 2000) több kapcsolódó alfejezetben is ... Meszaros.pdf; http://www.akkrt.hu/download.php? ... a fentiekben említett partnersége a versenyszféra „lépéselőnyét” jelezte. Az EU és ...

Iskolakultúra 2007. november-december

A metakogníció-kutatás szakirodalmának egyik jelentős kérdése, hogy a metakognitív folyamatok milyen mértékben tudatosak és elérhetőek a verbális kifejezés ...

Iskolakultúra 2007. augusztus-október

In: Lengyel Márton. (1992): A turizmus általános elmélete. Képzőművé- szeti Kiadó és Nyomda, Budapest. Mayer Péter (2000): Ally McBeal Hévízen. Élmény.

Iskolakultúra 2005. május

Kétszáz éve született Hans Christian Andersen, a meseíró, nemzedékek ... Az odensei bábszínház előadásai már kis- ... hableány' című mesét illeti, az idősebb.

Iskolakultúra 2006. május

egységet alkotó nyelvi összekapcsolása során jön létre, abban a pillanatban, ... atyafiak – A jó palócok' más elbeszélései között (9), az elbeszélői nézőpont ...

Iskolakultúra 1996. május

arra utal, hogy a tizenéves lányok motiváltabbak az iskolai munka végzésére, nem érzik ... A hajdani gyönyörű Felhőkakukvár mára már romjaiban hever.

Iskolakultúra - 26. évf. 5. sz. (2016. május)

2016. máj. 3. ... Az Egészségügyi Világszervezet és a Világbank jelentése szerint (2011) a sajátos ... A filmek esetében a narrációban hangzik el, hogy milyen ... Szegál (2007) szerint a pasztoráció közvetlen célja az elítéltek hitéletének ...

Iskolakultúra 2006. május - OSZK

Mikszáth Kálmán: ,Bede Anna tartozása'. A novella felépítése az életben létező s az elbeszélésben felszínre kerülő ellentéteken alapul, amelyek eltérő rend-.

Iskolakultúra 2006. május - EPA - OSzK

Mikszáth Kálmán novellájának értelmezését a trópus prózanyelvi ... A ,Bede Anna tartozása' című Mikszáth-elbeszélés sajátos szövegvilágának (8) kiala- ... A fentiekben előadott Mikszáth-novella elemzése során arra jutottunk, hogy az intoná-.

Iskolakultúra - 23. évf. 5-6. sz. (2013. május-június)

ugyanis benne a tapasztalatok végtelen számú emléknyomot képeznek. Részünkről az elme kaotikus állapotát az ... szerelem, stb.) számukra még nem volt ...

Iskolakultúra - CORE

Az újmédia a 20. század technológiai forradalmának talaján, a ... A kísérlet vizsgálati eszközei: térszemlélet teszt (papíralapú, eDIA online ... programok bemutatása, zene, hanganyag, képek, animációk, filmek keresése, lejátszása, vetítése ...

Iskolakultúra - 2011. 6-7. sz. - CORE

A pszichológiai immunrendszer három alrendszerre bontható: 1. ... A pszichológiai immunrendszer edzettségét a gyakori 'flow' (azaz „áramlat”) állapot-.

Iskolakultúra 2009. 7-8. sz. - CORE

lin (Mező, 2004; Mező és Mező, 2005), illetve Szitó Imre (2003) tollából. Jelen munkának nem célja, hogy széles körű áttekintést adjon a tanulás fogalomrend-.

Iskolakultúra - 2011. 12. sz. - Core

vány, 4. sz. 36–48. Telkes József (1988): A pedagógusok mentálhigiéné- je. In: Bagdy Emőke és Telkes József Személyiségfej- lesztő módszerek az iskolában.

Iskolakultúra - 2010. 3. sz. - CORE

e feladatsor továbbfejlesztett változataként megjelent a DIFER Programcsomag, melyet a 4–8 éves korosztály elemi alapkészségeinek pontos feltérképezésére ...

Iskolakultúra 2009. 1-2. sz. - CORE

2006. okt. 11. ... érzelmiintelligencia-teszt konvergens és prediktív érvényességének tesztelésére ... Később néhány szerző (Bar-On, 1997; Goleman, 1997).

Iskolakultúra - 2012. 4. sz. - Core

2012. máj. 6. ... A Nemzetközi Pető Intézet szerkezeti alakulása ... konduktor-hallgatóknak, hogy pontosan megismerjék a résztvevők teljes képességstruk-.

Iskolakultúra - 2010. 7-8. sz. - CORE

fordított számterjedelem teszt, az N-et vissza feladatok, a random szám- és betűgenerá- lási feladatok, a Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt, a Stroop feladat, ...

Iskolakultúra 2002. 5. szám - Core

nem szándékozta nyilvánosság elé bocsátani az ,Iskola a határon című regénye első, a ... Röviden válaszolva: lik végakaratán erőszakot tevő jogutódi.

Iskolakultúra 2004. 11. szám - Core

A DIFER tesztekkel végzett mérés alapján megállapítható, hogy a gyerekek készség- fejlettsége lehetővé teszi-e számukra a sikeres iskolakezdést. (Nagy ...

iskolakultúra - 24. évf. 10. sz. (2014. október) - Core

jelenti (például ha valakinek kék a szeme, de a szülők szemszíne barna volt, ... bonyolultabb lehetőségek és Punnet-táblák is, például többgénes öröklődés.

Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - Core

A környezeti nevelés célja tehát a szemlélet- és magatartásformálás. E cél elérése pedig pedagógiai ... ló környezeti nevelés (tanulmányi kirándulás, erdei iskola, terepgyakorlat); (b) tanórán kívüli környezeti ... Szakdolgozat címe. Témavezető.

Iskolakultúra 2001. 8.szám - CORE

bizonyítványok felsorolása (például a Rigó utcai vagy valamely nemzetközi vizsga). Az iskola igazgatója ... nyelvvizsga alapfokú (Rigó utca) vizsgájára és a 10.