A nő nyelvet ölt. A feminista narratológia dilemmái és a korporeális ...

nő testének negatívját kívánja előhívni, az asszony illatával igyekszik magát átitatni. ... megjelenítése Sylvia Plath „Üvegbúra" című regényé- ben. In: Rácz István ...

A nő nyelvet ölt. A feminista narratológia dilemmái és a korporeális ... - Kapcsolódó dokumentumok

A nő nyelvet ölt. A feminista narratológia dilemmái és a korporeális ...

nő testének negatívját kívánja előhívni, az asszony illatával igyekszik magát átitatni. ... megjelenítése Sylvia Plath „Üvegbúra" című regényé- ben. In: Rácz István ...

A feminista elmélet és a (női) test Joó Mária: A feminista elmélet és a ...

2010. szept. 1. ... mivel nem tételezhetem föl, hogy köztudott – a Nő helyét a filozófiában.2 A nő volt a férfi mellett a Másik, mássága a testében, sőt – Beauvoirt ...

NYELVET ÖLTŐ HAGYOMÁNYOK

melyet Ady a Dózsa György unokája című versben megfogalmazott, ... ebből látom, mert én is így vagyok vele, / hogy nem hall jól az egyik / oldalára. Van, ki.

Posztstrukturalista narratológiák, a narratológia dekonstrukciója

is lehet gondolni, hogy minden, a posztstrukturalizmus körébe sorolható megnyilvánulás elemi módon kötődik a dekonstrukció névvel megjelölt olvasásmódhoz.

Nem természetes narratológia Unnatural narratology - MTA BTK ...

Javaslatát Genette fokalizáció fogalmának újraértelmezésével erősíti meg: a fo- ... tárt egyes szám második személyű narráció és belső fokalizáció, illetve a ...

Korporális narratológia és idegenség: egy ... - Irodalomismeret

1 THOMKA Beáta, Kulturális és kontextuális narratológia = „Nem sűlyed az emberiség!” Album amicorum. Szörényi. László LX. születésnapjára, Reciti, Bp., ...

Funkciótörténet és kontextuális-kulturális narratológia - REAL-J

2013. jan. 26. ... mondes (Léteznek más világok, 2014) is a Minuit kiadó Paradoxe ... Az időhurokba került időutazó logikai para doxonja csakis akkor oldható fel ...

Nem természetes narratológia Unnatural narratology - Pure

modellen alapuló klasszikus narratológia eszköztárával. ... nyugszik a mimetikus entitásokon és eseményeken, valamint azon elvek ... szességében minden – az, ami megtörtént, amit csak elképzeltek, amit láttak, ... they were making a mockery of my horror! ... Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. It-.

A rajz megoldja a betegek nyelvét - WebOrvos

Szakszerűen hogyan definiálható a művé- szetterápia, és milyen betegségek gyógyításá- ban alkalmazható? – A terápia valójában többféle módon is leírható.

Thomka Beáta: Prózapoétika vagy narratológia?

miotikai beállítottságú elbeszéléskutatás nem az irodalmi elbeszélés vizs gálatából indult ki ... tündérmese az elbeszélő irodalom ősi műfaja. A műfaj alapját a ...

Szeretettel köszöntelek a roma nyelvet tanulók között!

A nyelvtanulás mindig kemény munka volt. Ez most sem ... Ezt a nyelvet sokféleképp nevezik: cigány - lovari nyelv, roma nyelv, romani nyelv. A világon sok nyelv ...

1. A gyűrűk ura c. Tolkien-trilógiában a tündék a Sindarin nyelvet ...

A gyűrűk ura c. Tolkien-trilógiában a tündék a Sindarin nyelvet beszélik, és az úgynevezett. Tengwar abc-t használják. A Tengwar gondori írásmódjából olvashat ...

A nyelvtanár szerepe vállalati környezetben angol nyelvet tanuló ...

idegen nyelvi motiváció vizsgálatában a nyelvtanár szerepe a nyelvtanulók motivációjának ... gyar felnőttek interkulturális találkozásainak és angol nyelvtanulási ... Ezek az idézetek bizonyítják, hogy a személyre szabott figyelem szintén ...

II. FEMINISTA ANTROPOLÓGIA

Kessler (1976) könyve bizonyos szempontból klasszikus antropológiai mű. Hi- szen a holisztikus ... és az idősebb nővér gyerekei az örökösök. De ugyanazon ...

EGY FEMINISTA NEM JÁR RÓZSA- SZÍNBEN

286 AZT MONDTAD Nyáry Luca. 292 NEM ÉRZEM NŐNEK MAGAM Swati Sharma. 296 ESZMÉLŐ NŐSTÉNY HISZTÉRIKA. Bronwen Brenner. 298 AZT. HISZI.

Esélyegyenlőség és feminista jog – a női jogok ... - PTE AJK

A második fázisú feminizmus, amely az 1970-es évek végétől az 1980-as évekre jellemző, nem annyira a nőket sújtó jogi egyenlőtlenségekre helyezte a ...

"A magyar nyelvet írni kezdik" : irodalmi gondolkodás a középkori ...

tartozik pl. a középkori énekmondás századok óta napirenden lévő kérdése, a formuláriumok feldolgozása, nélkülözhetetlen az iskolázás nak s különösen ...

EGY KÉSZÜLŐ TANÓRAI SEGÉDLET DILEMMÁI

Móra Ferenc aranykoporsó vagy Péterfy Gergely: Pannon mese - örökvölgy. VI. Reflektálás a tanultakra. VII. Kislexikon. VIII. Sententiagyűjtemény. IX. Válogatott ...

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

egyetemi hallgató. ELTE BTK és PPK ... Vetési-díj – legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező ... 1 év Erasmus-ösztöndíj Párizsban – Université. Paris VIII ...

Veres Ildikó Az eredetiség dilemmái

VERES ILDIKÓ. „…új és hazánkban ... Lásd erről: FORRAI, 2005.48. 11 ... 357. lásd erről: VERES Ildikó: „Ha gondolkozni kezdek, akkor nem tudom megcsinálni.

Esélyegyenlőség és feminista jog – a női jogok pragmatikus ...

Esélyegyenlőség és feminista jog – a női jogok pragmatikus érvényesülése. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. Visegrády Antal tanszékvezető egyetemi tanár,.

Az uniós jogalkalmazás bírói dilemmái

Osztovits András kúriai bíró, akinek sikeres pályájához biztos hátteret nyújt a még az egyetemi évekből megismert történelem–finn szakos tanár felesége.

Feminista tudománykritika, ismeretelmélet és tudományfilozófia

Ami Keller írásaiban témánk szempontjából jelentĘs, az az objektivitás kritikája. A tudomány. attitĦdje, melyet objektívnek szokás nevezni, nem objektív a szó ...

Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a ...

2019. febr. 13. ... DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, ... mindezt szemléltetve és alátámasztva a Kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond ...

A hazai felnôttképzés dilemmái - Felvi.hu

a felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind a külföldi, mind ... a szektor jelenlegi alapelveit rögzítô, 2001–ben megjelent felnôttképzési ...

A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon:

Boglár Lajos: Akcióantropológia, avagy hol húzódnak a tolerancia határai? ... Prónai Csaba: Referátum Boglár Lajos “akcióantropológiá”-jához .

A hazai felnôttképzés dilemmái - Felvi

a felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind a külföldi, mind ... a szektor jelenlegi alapelveit rögzítô, 2001–ben megjelent felnôttképzési ...

A női irodalom és a feminista irodalomkritika Magyarországon - TNTeF

A 303 regény, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz szerzői között 19 nő ... Miért nem elég nekünk a könyv. Budapest: Kijárat. Gordon, Edmund. 2008. 03. 10.

gender és szolidaritás: a feminista kritika és önszerveződés ...

2018. szept. 21. ... Szlama Gabriella Zsófia: Lehet-e szolidáris a divat? ... filmjét, Eperjesi Ágnes Pauer Gyula pszeudóját, Fáskerti Zsófia Kerpely Adél videóját és ...

A katolikus politika dilemmái Magyarországon 1945–46-ban ...

Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás halála (1945. március 29.) és. Mindszenty József esztergomi érsekké történő kinevezése (1945. szeptember 14.) között ...

A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában

Az egyetem a tudósok és diákok intellektuá- lis közössége, a magas ... senytársai a Keleti Part ugyancsak híres egyetemeinek. A felsőoktatási ... Reexamina- tion. Yale. Pre-Review of Higher Education in Hungary (1993): Background Re-.

az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái - Új Ptk.

FUGLINSZKY ÁDÁM. AZ ELŐRELÁTHATÓSÁGI KLAUZULA ÉRTELMEZÉSÉNEK. ÚJABB DILEMMÁI. A 2013-as Polgári Törvénykönyv (Ptk.) több jelentős.

Hófehérke és a 'korizmus': Feminista boszorkányok és - TNTeF

egyszerre utal arra a díjra, amelyet Párisz osztott ki az Olymposziak híres ... 185-186). A „posztfeminizmus” mint populáris kulturális trend a magyar médiában is ...

Feminista tudománykritika, ismeretelmélet és tudományfilozófia - Elte

változata, amely W. V. Quine elméleteire támaszkodva a feminista kritika által feltárt ... énhatárait fenyegeti, ezért tőle való félelmét agresszióba fordítja át, és – jó ... vagy – egyes szerzők szerint – egyenesen megteremtik a nemek közötti ...

a nők filmbeli ábrázolása a feminista filmkritika értelmezésében - EPA

désként vetődik fel a bőrszín, a nem, az életkor. (race, gender, generation) összefüggése, az impe- rializmus ... tethetők meg: a pornó a csábítás, a horrorfilm a.

Pszichoanalitikus elméletek nőiségképe Freudtól a feminista ...

többek között a pszichoszexuális fejlődés alakulásáról és kimeneteléről, az ödipusz- komplexus jelenségéről, a lányok kasztrációs komplexusáról, alapvetően ...