Jogtudományi Közlöny, 1927 - REAL-J

Dr. Csorna Kálmán, d.r. ... hogy megrendült a bíróságok iránti bizalom Németországban. ... hogy a kölcsönkötvényt kiállított jelzálogadós (az ingatlan tulaj-.

Jogtudományi Közlöny, 1927 - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Jogtudományi Közlöny, 1927 - REAL-J

Dr. Csorna Kálmán, d.r. ... hogy megrendült a bíróságok iránti bizalom Németországban. ... hogy a kölcsönkötvényt kiállított jelzálogadós (az ingatlan tulaj-.

Természettudományi Közlöny 1927 (59. évfolyam, 165 ... - REAL-J

kiirtása nem életveszélyes, de bizo- ... kiirtása károsan befolyásolja fiatal állatok növekedését és csontfejlődését. ... ben vett százlábúak közé sem soroz- ható ez ...

Jogtudományi Közlöny, 1926 - REAL-J

Ingatlan árverés és kényszeregyesség. — ... A közjegyzői árverések helyébe lépett ár- ... gyal (kukorica) cseréltetett fel, ami az Optkv. 1376. és 1377. §-ai.

Jogtudományi Közlöny, 1920 - REAL-J

Moratórium a betéti üzlettel foglalkozó vál- lalatok egy része ... a gazdasági célú erőszakos mozgalomra vonatkozik. Első be- ... cseléd esetét, kire nézve nemcsak a szolgálati szerződés foly- tonossága ... Az a kilakoltatott, aki a kilakoltatás.

Jogtudományi Közlöny, 1923 - REAL-J

Dr. Szüts Miklós nv. kúriai bíró 9, 19, 23, 65,. | 121, 153, 185. Tarnai János ny. kir. kúriai tanácselnök 129,. 145, 161, 169. Dr. Tihanyi Lajos budapesti ügyvéd 36.

Jogtudományi Közlöny, 1921 - REAL-J

lést (maradjunk csak egyelőre az 1. alatti ítélet «elévülési» ter- minológiájánál) ... Ausztria területveszleséget szenvedett; csakugyan felvethető lett volna, hogy a ...

Jogtudományi Közlöny, 1925 - REAL-J

palást takar. Midőn a bíró a törvényt alkalmazza, mindenkor a törvényt magyarázza s nem képzelhető a bírói tekintélynek komo- lyabb veszélyeztetése, mint ...

Jogtudományi Közlöny, 1924 - REAL-J

megállapítva, hogy ilyen használt gép felett rendelkezik (?) ; al- peres tehát in integrum ... A végrendelet helyének kité- tele a kiváltságos végrendelet ...

jogtudományi közlöny - Szegedi Tudományegyetem

Vörös Imre: A szociális biztonsághoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Világosság. 2001/1. 56–64. 3 Ádám Antal: Az alkotmánybíráskodás ...

Állattani Közlemények 24. (1927) - REAL-J

VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Adatok A földi kutya életmódjához. 102. SCHENK JAKAB: ... nehézkes és hosszadalmas festési eljárások helyett hosszas, mintegy kétévi kísérletek ... céljából a tölcsér mélyébe dobott hangya könnyebben kimászhatott,.

Irodalomtörténet, 1927. 16. évfolyam - REAL-J

része, kiegészítője a művelt társadalomnak, a katonatisztekről fejlett és gazdag ... irodalom fényesen feltűnő új csillagát üdvözölte"16 s a mű még ugyanazon ... nál a szómagyarázat (Beelzebub) magától Tőkétől származhat, kinek erre az ...

magyar könyvszemle 1927 - REAL-J

et dormicio corporum xpianorum inibi quiescencium et anime fidelium, quorum ... hallomás után szerelmes lett a hatalmas és nemes Alexander császárba s vigasztalásul ... Mint látható, e szakasz tractátusainak címei teljesen egyeznek a Tör.

Földrajzi közlemények 1927. - REAL-J

A Mezőség belsejében az újabb időben felállított állomások (15) adatai alapján is ... Időjárás és idő jóslás a sarki repülés tartama alatt. írta: Finn Malmgren M:A. 8. A „Norge" ... mento resti sempre in posizione perpendicolare (fig. 33.). Dopo in.

Irodalomtörténeti Közlemények 1927. 37. évf. 3-4. füzet - REAL-J

Dr. Dióázeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos (— h Z-). 291 ... Innen magyarázható, hogy Emilia a búcsúzás után is meg ... Raggamby András. Volencés 108 1.

Irodalomtörténeti Közlemények 1927. 37. évf. 1-2. füzet - REAL-J

Vörösmarty 23—30, 33, 36, 37, ... lem kereste benne kifejeződését, tehát organikus része volt a ... Hölgyek és leventék, szerelmek, kalandok, ... Új titkok előtt.

Akadémia Értesítő, 38. kötet (1927. évfolyam) - REAL-J

az egyetemi tanárokból alakított zenekar, a Nemzeti Színház ... Porzol és Azoform együttes alkalmazása. U. o. ... A sejt és amoeba• Ellenzék, 1923. junius 17.

Budapesti Szemle. 1927. 205. kötet, 593-595. szám - REAL-J

Dr. Hennyey Vilmos : A magyar posta története. ... veszíthetjük el szemünk elől a hegycsúcsot, mely felé törek- szünk ... Csupasz testeknek festett fénye-szennye.

Orvosi Hetilap, 1927. június (71. évfolyam, 23-26. szám) - REAL-J

árulnak el, rendszerint már 4—5 hét alatt igen erő sen javulnak ... sorozat hányadik tagjánál jelentkezett a pelyhesedés, ... A második szívhang keletkezésérő l.

Orvosi Hetilap, 1927. november (71. évfolyam, 45-48. szám) - REAL-J

Egy eset ben az adnexum m al összenő tt appendixet is kiirtottuk. É r s z o r í t ó t 1 1 ... zett jelentés alapján határoznak a beteg sorsa felett. É n ezt az egész m ...

Orvosi Hetilap, 1927. február (71. évfolyam, 6-9. szám) - REAL-J

nevezett basophil pontozottság szintén hasonló jelenség és az ilyen sejtek szintén ... aemiák regenerativ vérképében nekünk legtöbbször ki m utatni sikerült. Naegeli ... Mit jelent tehát az úgynevezett regeneratív vér képi. Az éretlen sejteknek ...

Orvosi Hetilap, 1927. augusztus (71. évfolyam, 32-35. szám) - REAL-J

gerincvelő i gyökerek útján váltódnak ki (hyperalgesia, izom védekezés). ... jelentés küldte A m erikába: „A nem i betegségekről szóló cseh szlovák törvény ...

Orvosi Hetilap, 1927. április (71. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

A bő rsebet egyesítik, alul 10—15 cm hosszú gaze- esíkkal tamponálják az üreget. Másnapi kötésváltás nál a bulbus még erő sebben protrudált, a szaruhártya.

Orvosi Hetilap, 1927. március (71. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

457 daganat közül csupán 20 volt lipoma. Egy volvulust okozó fodorlipomát ír le, melyet a megfelelő vékonybél darabbal együtt irtott ki, a beteg azonban 15 ...

1 Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi ... - REAL-PhD

... Juridičeskoj Literatury. Petrov, Georgij Ivanovič: Советское административное право. ... életrajz egyes adatszerűbb elemeire ld. a mű 1. lábjegyzetét. Mindemellett ... Schweitzer Gábor-Siklósi Iván: Összehasonlító jogtörténet. (Ed.: Földi ...

Földtani Közlöny - REAL-J

illetve a Kisalföd keleti szélének kisebb részét foglalja magában. A jelzett vízgyűjtő terület délkeleti szegélyén a Vértes-hegység területén felsőtriász fődolomit és ...

természettudományi közlöny - REAL-J

mányos és Művészeti Akadémia, vagy számos egyetem díszdoktora. ... kúriát, és talán a kalotaszegi templomokat is. Bízom benne, hogy meg tudjuk ... Dante Isteni színjátékához készített szo- ... Sandro Botticelli, 1480, színes rajz pergamenen,.

Filológiai Közlöny - REAL-J

... KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ: A barbárokra várva. Ford.: Somlyó György és Vas István. Válogatta, a jegyzeteket írta: Dimitriosz Hadzisz. Európa Könyvkiadó ...

Természettudományi Közlöny 1873 - REAL-J

171. — Báró Liebig Justus (gyászjelentés a m. tud. ... Báró E ö t v ö s L o r á n d , , « fény ... lehet felfordítja, érezni fogja, hogy a mint felső ajka erősen föl-.

Természettudományi Közlöny 1877 - REAL-J

csukódnak, tökéletesen úgy, mint mikor a csiga teste héjába vissza- húzódik ... nőnél ez a szempont jóformán elesett. ... megesik az is, hogy csak egyetlen egy.

Természettudományi Közlöny 1888 - REAL-J

Gyory I. A sörcsapoló készülékekről 444. — A folyós ... Sörcsapoló készülék. 444. — Folyós sz. P63*. ... az eladó asszony szakismeretére van utalva. A mit ez ...

Földtani közlöny - 142. köt. 1. sz. (2012.) - REAL-J

kőfejtők sorában az egyik legészakibb kőbánya (1. ábra) keleti falát alkotó rétegsor része. A kőbányában, mint a. Nagy-Pisznice északnyugati és déli oldalában ...

Természettudományi Közlöny 1911 - REAL-J

átnövő rózsavirágok, vagy akár a négylevelü lóhere. A Nyctalis jelen- sége nem tartozik ... mészgömböcske marad vissza a cserépben, mely később, midőn má-.

Természettudományi Közlöny 1906 - REAL-J

Ám a felhő nem valami állandó dolog ; inkább csak ideig-óráig tartó állapota a dolgoknak ... dei is igen lényegesen eltérhetnek egy- mástól. A zűrzavar valóban ...

Földtani közlöny - 119. köt. 4. sz. (1989.) - REAL-J

egyéniségekként ismert nagy elődeink szinte már teljes egészében eltávoztak ... tanulmányút tárgya, amely 12 előadással mutatta be a nemzeti park földtani, vízföld ... mációi — Jurassic formations of the ... SZENTHE I.: Föld alatti pusztulás.

Természettudományi Közlöny 1875 - REAL-J

à bortermelőknek, tekintettel a magasztos czélra, ingyen fölajánlotta, és csak a ... a hosszú kigyó tejét és a légszivattyúra csavarta ... volt rendes tagja, végrendeletileg 500 frtot. hagyott a ... Az első eszme előtte bizonyos játék által merült fel, a.

Természettudományi Közlöny 1931 - REAL-J

mozgások befolyása a széndioxid-asszimilációra 88 — Új világító gomba 90. ... melynek myceliuma sötétben élénken ... zogna a vízben, mint egy falióra nagy.