Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne ... Vágyak, szükségletek, szándékok kifejezése ... Vád, védekezés kifejezése.

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény - Kapcsolódó dokumentumok

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne ... Vágyak, szükségletek, szándékok kifejezése ... Vád, védekezés kifejezése.

Német C2 3 1 110 nyelvi programkövetelmény

német. Nyelvi képzés szintje. A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere ... Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az alapvető munkahelyi ... Üzleti levelezés során rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az.

Német C2 1 1 030 nyelvi programkövetelmény

kötőszó: weil, egyenes és fordított szórend, az elváló igekötős igék múlt ideje : Perfekt der trennbaren Verben, a nem elváló igekötős igék múlt ideje: Perfekt der ...

1 Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített német nyelv. Nyelvi képzés szintje ... Ismeri és felismeri a mezőgazdaság alapszókincsét, pl. növény-, állatnevek ...

1 Német C2 1 1 046 nyelvi programkövetelmény

birtokos névmások: mein dein sein. • az egyenes és a fordított szórend. • fontosabb mellérendelő kötőszavak. • a legfontosabb személytelen és tőhangváltós ...

Német C2 1 1 125 nyelvi programkövetelmény

szórend az egyszerű, kijelentő és kérdő mondatban. • kérdőszó: wer? ... az egyenes és a fordított szórend ... a darum, deshalb, deswegen kötőszók használata.

Német C2 1 1 118 nyelvi programkövetelmény

A hivatalos pénznem a német nyelvű országokban. • A német életforma ... hasonlítás azonos fokban, különböző fokban, hasonlítószavak. • a melléknév közép- ...

Német C2 1 1 053 nyelvi programkövetelmény

Személyes névmás és ragozása alany- és tárgyesetben. • A főnevek neme és többes ... Az német nyelvterület legnagyobb/legismertebb országainak földrajzi ...

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Szabályos igék ragozása, tőhangváltós igék ... Igék tárgy és részes vonzattal: legen/liegen ... Ige-főnév kapcsolatok (auf der Hand liegen – offensichtlich sein) ...

Német C1 3 1 131 nyelvi programkövetelmény

Német. Nyelvi képzés szintje. A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 ... üdvözlés, bemutatkozás, mások bemutatása. • számolás.

Német C2 1 1 100 nyelvi programkövetelmény

Igék ragozása jelen időben (normál, Umlaut-os, Brechung-os). - Személyes névmások ... A helymeghatározás igéi (sitzen/setzen, liegen/legen, stehen/stellen,.

Német C2 1 1 033 nyelvi programkövetelmény

A Kezdő 1. modulhoz nem szükséges bemeneti kompetencia. Az összes ... Étkezési szokások a német nyelvű országokban ... Német szavak más nyelvekben.

1 Német C2 1 1 059 nyelvi programkövetelmény

függő beszéd. • általánosított vonatkozói mellékmondatok. • összehasonlító mondatok. • a módbeli segédigék alanyi jelentése (sollen). • az igék főnevesítése.

Német C2 1 1 037 nyelvi programkövetelmény - Converzum

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen ... kötőszavak: weil, wenn, dass. • mellékmondati / 'KATI' szórend. • múlt idő: ...

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény - Converzum

függő beszéd. • szenvedő szerkezet – Passiv (formái, használata, alternatívái). • módbeli segédigék másodlagos jelentése. • zu Inf mondatok különböző fajtái.

Spanyol C2 1 1 028 számú nyelvi programkövetelmény

Nyelv megnevezése. SPANYOL. Nyelvi képzés szintje. SPANYOL nyelvi képzés a KER hatfokozatú rendszere szerinti. A1 szinttől C2 szintig. Nyelvi képzés ...

Orosz C2 1 1 029 számú nyelvi programkövetelmény

OROSZ nyelvi képzés a KER hatfokozatú rendszere szerinti. A1 szinttől C2 ... KER B2 szintű orosz középfokú nyelvvizsga írásbeli részére felkészítő kurzus.

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

szint, illetve modul. 1. Nyelvtani szerkezetek. ○ Hangváltós igék jelen idejű ragozása. ○ Gyakran használt, szabálytalan ragozású igék jelen idejű ragozása.

Francia C2 1 1 093 nyelvi programkövetelmény

francia divat és divatmárkák. • lakóhely ... adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti ... különbségek a magyar és francia konyha között.

Angol C2 1 1 102 nyelvi programkövetelmény

Angol. Nyelvi képzés szintje. A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere ... Igeidők: - a létige múlt ideje. - egyszerű múlt idő és időhatározói. - Let's / How ... Gondolatok, történetek , filmek , könyvek tartalmának összefoglalása.

Holland C2 1 1 115 nyelvi programkövetelmény

Nyelv megnevezése. HOLLAND. Nyelvi képzés szintje. HOLLAND nyelvi képzés a KER hatfokozatú rendszere szerinti A1 szinttől C2 szintig. Nyelvi képzés ...

Francia C2 1 1 116 nyelvi programkövetelmény

prepozíciók. - melléknevek hímneme és nőneme. -er végű igék kijelentő mód jelen idejű ragozása. Témakörök és szókincs: - francia ábécé. - személyes adatok.

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

névmások: some, any, a lot of, few, little. - igék 2., 3.alakjai. - egyszerű múlt idő. - befejezett jelen idő. - egyszerű jövő idő / „to be going to” / folyamatos jelen idő.

1 Angol C2 1 1 044 nyelvi programkövetelmény

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a ... there is/there are használata jelenidőben és múlt időben ... a Present Perfect-befejezett jelenidő és a Past Simple-egyszerű múltidő összehasonlítása.

1 Angol C2 1 1 045 nyelvi programkövetelmény

angol. Nyelvi képzés szintje. A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú ... hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje.

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény

feltételes mód II. (Second Conditional, if past, would infinitive) lehetőségek kifejezése a. 'may/might' módbeli segédigékkel 'should/shouldn't' használata.

Orosz C2 1 1 097 nyelvi programkövetelmény

a думать és az играть igék ragozása ... ragozása. • főnevek és melléknevek tárgyesete. • a быть ige múlt ideje ... postai küldemények címzése orosz módon.

Angol C2 3 1 108 nyelvi programkövetelmény

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére ... Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész ... képleírás. - Katonai és általános szituációk lebonyolítása ... Képleírás. - Kiselőadás – irányított elbeszélés. - Témakifejtés kérdések alapján.

Román C2 1 1 112 nyelvi programkövetelmény

a hétköznapi román nyelvhasználat nyelvtani jellemzői. • a szenvedő igeragozás. • szenvedő szerkezet különféle igeidőkben. • műveltető szerkezetek.

Lovári C2 1 1 054 nyelvi programkövetelmény

LOVÁRI. Nyelvi képzés szintje. A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere ... adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti ...

Angol C2 1 1 024 sz ámú nyelvi programkövetelmény

ANGOL nyelvi képzés a KER hatfokozatú rendszere szerinti ... bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 ... KER szintek szerinti modulok.

1/52 Angol C2 1 1 072 nyelvi programkövetelmény

Tartalmi követelmények. 1. Nyelvtani szerkezetek. • Folyamatos jelen (Present continuous). • Egyszerű múlt (Past simple-regular/irregular verbs). • Will, be going ...

Angol C2 3 1 114 nyelvi programkövetelmény

tagadó kérdések. • felkiáltó mondatok. • következményes mondatok. • visszaható névmások. • befejezett múlt idő. • függő beszéd. • 2. fajta feltételes mondatok.

1 Spanyol C2 1 1 071 nyelvi programkövetelmény

az –er és –ir végződésű nem rendhagyó igék ragozása. • a spanyol mondat szórendje ... rendhagyó igék: decir, hacer, poner, salir, ir. • a gustar és a querer ...

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román nyelv, KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő) ... Képes alapvető mondatokat összeállítani az elsajátított nyelvtani szerkezetekkel. Felismeri a ...

Spanyol C2 1 1 094 nyelvi programkövetelmény - Converzum

határozatlan névelők egyes és többes száma. • diftongáló igék (e<ie) ragozása. • diftongáló igék (o<ue; e>i) ragozása. • gyakran használt rendhagyó igék (decir, ...