Magyar Nyelvőr – 90. évfolyam – 1966. - REAL-J

A helyesírás ismerete és szabályainak pontos megtartása nyilván mind- ... volt (neki legalább így festették le), de ha ő is odajut, hogy a doktornő lányáról,.

Magyar Nyelvőr – 90. évfolyam – 1966. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 90. évfolyam – 1966. - REAL-J

A helyesírás ismerete és szabályainak pontos megtartása nyilván mind- ... volt (neki legalább így festették le), de ha ő is odajut, hogy a doktornő lányáról,.

Magyar Nyelvőr – 15. évfolyam – 1886. - REAL-J

helyére"; németül: „Sie nahm ein buch aus dem bücher- sclirank ... Itt németül van mondva, a mit később a. Nyelvőr ... Ki tud mindennap láb nékül felkelni?

Magyar Nyelvőr – 61. évfolyam – 1932. - REAL-J

került a súlyom, mert biz az csak a szegény nép eledele volt. Nem is ... 'petróleum' | suly (súly, súj, suj) 'vizi dió vagy gesztenye. (Trapa natans)' Bal. m. Baranya ...

Magyar Nyelvőr – 69. évfolyam – 1940. - REAL-J

Szótár véleményéhez kell visszatérnem és a lator-t a lalin latro szó átvételének tartom. ... Még erősebb bizonyíték a német eredet ellen a szó jelentése. Gombocz így okolja meg, hogy a lator ... gyaur szavunk alapján is tudjuk — a hitetlen.

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 71. évfolyam – 1947. - REAL-J

2015. szept. 6. ... király neki, amire nem is lenne alapos oka. ... rint tartozik ítélni vagy lelki- ösmeret szerinti? ... Fognak ingósága (I 87a): foginysorvadás kísérője.

Magyar Nyelvőr – 59. évfolyam – 1930. - REAL-J

Erdélyi Lajos : Mondattani tanulmányok (Balassa József) ... Bárczi Gusztáv: A magyar beszédhangok képzése {Balassa József) ... pecsenke, koronka (a NySz.

Magyar Nyelvőr – 76. évfolyam – 1952. - REAL-J

annyira megváltozott a szó hangalakja vagy jelentése, hogy képtelen voltam ... ornamens. (<Ornament. 'díszítés, díszít- mény'): ékítmény, díszítmény. (K).

Magyar Nyelvőr – 63. évfolyam – 1934. - REAL-J

kondás 114 lárma 10 . ... rek' jelentés megmagyarázása sem okoz nehézséget: nem tartozik ... felelő német szó eredeti jelentése már rég elhomályosodott, az.

Magyar Nyelvőr – 42. évfolyam – 1913. - REAL-J

Ennek a mondatnak az angol eredetijében nyilván »110 cubits« ... „Az irodalmi szakosztály sajnálattal tapasztalja, hogy a magyar mező- ... hallom: hanem.

Magyar Nyelvőr – 66. évfolyam – 1937. - REAL-J

idegen jelentés hordozóiként kerültek el s csak nálunk kapták latin for- májukat. ... formája: ornamens. ... 'Süt' jelentése pedig nézetem szerint másodlagos.

Magyar Nyelvőr – 7. évfolyam – 1878. - REAL-J

2015. szept. 6. ... fontolgató, okos fej volt, sem az elsőt a gar szárma- zékának, sem a ... egy disznólábot tartva, oda ment a kutya s elkapta tőle a sonkát;.

Magyar Nyelvőr – 120. évfolyam – 1996. - REAL-J

a Steinberger Kiadó magyar nyelvi oktatótablóinak a sorozatában. 1996-ban. ... lépek (Archaikus népi imádságok) című gyönyörű szép munkája [Magvető Kiadó, 1976]). ... A lányok és a fiúk teljesítménye különbségeket mutat. A lányok mind a.

Magyar Nyelvőr – 97. évfolyam – 1973. - REAL-J

Az ellenpont másik új jelentése a szóban forgó dolgoknak, személyek- ... ne csináljunk azonban se ramazuri-1, se remazuri-1 (o. Pamasuri <C olasz 'kava- ...

Magyar Nyelvőr – 3. évfolyam – 1874. - REAL-J

is, hogy a lapp majdnem mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n helyett. ... Húzzad czigány, nincs bánatom,. Kezemén ... Akkor Margit tölti bé i3 esztendőt. A mint va-.

Magyar Nyelvőr – 74. évfolyam – 1950. - REAL-J

eszükbe se jutott a farcsukukat faosargató reumájuk 272 (csípöcsont, csípő, ... nak, a kiterjedtnek fogalmával: lótetű, lóbogár, lópióca, lóbab (így csak az alföldön ...

Magyar Nyelvőr – 86. évfolyam – 1962. - REAL-J

kérdéssel (általában idegen nevek írásával) kapcsolatban. Miienne a ... lapjával gondolatokat indító gyűjteményes kötet mondanivalóját illő rövidséggel sum- mázni ... nőnek a férjétől kapott vezetéknevével, mivel a vezetéknévhez fűzött -ová.

Magyar Nyelvőr – 41. évfolyam – 1912. - REAL-J

besta und einem dán. dit Bast »Sie(Du) Bestie (Dummkopf)«, zwischen ... Amellett tehát, hogy a megfejtendő szólásformának eredeti jelentése,. (= felöntött a ...

Magyar Nyelvőr – 127. évfolyam – 2003. - REAL-J

Zimányi Árpád: A szaknyelvi helyesírás-tervezés újabb feladataiból. 12 ... Emiatt törekedni kell a magyar helyesírás egységességének ... *utiköltség - útiköltség.

Magyar Nyelvőr – 58. évfolyam – 1929. - REAL-J

szó jelentése a társas érinkezésben fogalmi tartalma szerint sokszor ... parkéi, parkett, piskóta </> piszkát, piszkolt, rakéta, regruta, ringlolla </> ringlót, ringló ...

Magyar Nyelvőr – 9. évfolyam – 1880. - REAL-J

2015. szept. 6. ... Ördög gyökér F. (Aconitum napellus L.), máskép farkasgyökér. Ö r d ö g h a r a p t a vagy m a r t a f ü Melius (Succisa pratensis L. és Scabiosa ...

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 125. évfolyam – 2001. - REAL-J

2020. márc. 1. ... regfű, ebrontófű, torokrontófű, ördöggyökér (MNöv. 169). Tőkéjét fölaprították és húscsalétekbe keverték. Mint egy 1795-ös forrás (Sándorffi J.: ...

Magyar Nyelvőr – 23. évfolyam – 1894. - REAL-J

Az iskolában is a buták helye a ,szamárpad'; a lehetetlen (tehát ostoba) kívánság ,szamárkívánság'; a ki ostobával vesződik, az. ,a szamarat tanítja ábécére'.

Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989. - REAL-J

Ferenczy Gyula: Napirenden az orvosi helyesírás ^rendezése. 11 ... A b o k r o s í t á s elveiből következik, hogy például az elsőéves szó nincs meg a.

Magyar Nyelvőr – 122. évfolyam – 1998. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Szabó Zoltán: A posztmodern irodalom főbb stiláris sajátosságai. 46 ... Az az egy dolog előkészítés; illokúciós jelentése pedig - amely a ...

Magyar Nyelvőr – 78. évfolyam – 1954. - REAL-J

jelentése eltér a magyarországitól, a falusi egyéni gazdaságot jelöli. ... fólia libri numeris signata sunt, non item paginae, a mint ez szokásban volt a' typo-.

Magyar Nyelvőr – 40. évfolyam – 1911. - REAL-J

kinek: Egy aszotiy megbolondult, »Szabó Kató ezt megcsi- nálta az ... Gyomlálás a m. nyelv kertjében (Vác, 1910. Első váci sajtó. 1 K). ... Pipi F. (arcuk, hajuk ...

Magyar Nyelvőr – 83. évfolyam – 1959. - REAL-J

éhező proletárok millióit maga után vonó mozdonyait föltartóztatni pillanatig sem volna képes" (uo. ... eskü alatti kihallgatása, az esküre bocsátás sorrendje, a fél, tanú, szakértő esküje, egyességi eskü ... Imre Samu : A Szabács Viadala. 58 ,,.

Magyar Nyelvőr – 31. évfolyam – 1902. - REAL-J

ige is származott, de minthogy csak egy adat van rá, jelentése ... egy-egy aranyat: banális : útszéli, bazár : végyott, blazírt: magaunt, brüszk : förmeteg, burleszk ...

Magyar Nyelvőr – 20. évfolyam – 1891. - REAL-J

lágban élete ez nagy jótúl vagyon adva és istentől vagyon szolgáltatva (68). És hogy ez őróla mondva ... a hol a kályha van XI92. szuszok lisztes láda XV190 és.

Magyar Nyelvőr – 29. évfolyam – 1900. - REAL-J

jelentése nyilván »csinálások«, minthogy végre előfordul ugyancsak abban a jelentésben ... európai szavak: kopja, lándsa, dárda, szúca, pika. F. A kelevéz.

Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949. - REAL-J

2020. febr. 1. ... szóról eddig azt mondták, hogy eredeti jelentése 'férfi'. Úgy látom ... tétel tulajdonképpeni jelentése tehát 'földi ember'. ... rabsic: lesipuskás,.

Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974. - REAL-J

a szó régebbi jelentése szerint — 'dühös, haragos, bosszús' értelemben használta. ... rabsic. 'orvvadász' (Magyar Hírlap 1973. V. 7. 2. lap) (< n. Raubschütz);.

Magyar Nyelvőr – 28. évfolyam – 1899. - REAL-J

Mit kívánhat a görög stephanos többet, mint hogy. István alakjában ... »nyílás« jelentése leggyakrabban a sövény-kerítésre vonatkozik. (V. ö. fönt Márt., Fog., ... Mintha bizony józan ésszel valaha valaki ezt követelte vagy csak várta volna tőlük ? ... úgy aránylik az igazihoz, mint a virtuóz keze alatt bűvölő erővel szóló zongora ...