Pellengéren az orvosi nyelv vadhajtásai - Hippocrateslap.hu

Aki igényes, törekedhet a helyesírási szabályok által megformált tökéletességre ... doktor úr (két szó)és a doktornő (egy szó) – hivatalo- san helyes – írásmódján.

Pellengéren az orvosi nyelv vadhajtásai - Hippocrateslap.hu - Kapcsolódó dokumentumok

Pellengéren az orvosi nyelv vadhajtásai - Hippocrateslap.hu

Aki igényes, törekedhet a helyesírási szabályok által megformált tökéletességre ... doktor úr (két szó)és a doktornő (egy szó) – hivatalo- san helyes – írásmódján.

ORVOSI NYELV Az orvosi nyelvben gyakran használt idegen ...

o végződésű görög–latin szavak Az o végződés (o kötő- hangzó) összefűzi a görög–latin szóösszetételi tagokat, ezért azokat egybeírjuk, kötőjelet az o ...

ORVOSI NYELV Gondolatok az orvosi helyesírásról

nulnak latinul, ennek megfelelôen egyre felületesebb a latin ... tanultak latinul, majd érettségit is tettek a nyelvbôl. ... még mindig van olyan, aki másképp írja?

magyar orvosi nyelv magyar orvosi nyelv

2018. jan. 31. ... jelentése 'fogad, befogad' lehetett, de a XV. század végén már van olyan írott ... A lat. acetabulum jelentése 'ecetes tálka, csé- sze'. Maga az ...

A magyar orvosi nyelv jelene1

gyar Orvosi Nyelv előző számában (2012: 56−58) megjelent gondolataimat ... gondoskodni, hogy ezek a kezdetben újszerű kifejezések helyesen, vagyis ... kifejezést (evidence based medicine), amelynek jelentése a ma- gyarban (és a ...

MONY_2017_02_Gyógyn_Bősze .pdf - magyar orvosi nyelv

... Varga Csaba, Vincze Judit. A gyógynövények, gyógynövénykészítmények neveinek írásával ... gyógynövények és drogjaik nevei megtalálhatók a VIII. Magyar.

Magyar Orvosi Nyelv 2015/2

A Taiping Yulan a Song-kor hatalmas terjedelmű lexikona, melyet a császári ... A Sárga Császár belső könyvei című mű tulajdonképpen a Sárga Császár és Qi ...

MONY_2004_02_Javasl_BŐSZE .pdf - magyar orvosi nyelv

Mast cell (mastocyta, masztocíta) hízósejt. Monocyte (monocita, monocyta) egymagúsejt, egymagvúsejt. Natural killer cells (NK cells) természetes ölôsejtek ...

letöltés - magyar orvosi nyelv

A latin nyelvű orvosi kifejezések szótárai ennél is keve- sebbet tartalmaznak. ... Az allergia jelentése árnyaltabb, mint a túlérzékenységé, ami- nek többféle ...

Magyar Orvosi Nyelv 2016/2

A világ- hálón a szívérrendszeri, szív érrendszeri, szív és érrendszeri, ... helyesírási szabályzat szerint a szív-érrendszeri (kötőjeles) ... elfajzott szlováknak.

MONY_2018_01_Értjük_Nyáry .pdf - magyar orvosi nyelv

Achilleus, Ἀχιλλεύς (Akhilleusz), latinosan alakban Achillēs. (Akhillész): Thetisz (Θέτις) tengeristennőnek és a halan- dó Péleusz (Πηλεύς) királynak a fia.

tartalom - magyar orvosi nyelv

görög vagy latin szó jelentése megegyezik a magyar jelentés- sel, ott nem írtam oda ... 'varázslat' (sorcerer 'varázsló'), charm 'varázslat, báj', enchant. 'elbájol ...

Az orvosi nyelv a XVI. században, Európában

A másik különössége a XVI. század orvosi nyelvének a latin egyeduralkodóvá válása ... Az első reneszánsz orvosi szótár, Symphorien Champier. (1472−1535) ...

Konyhanyelv-e az orvosi nyelv? - Amega

Kalács: térdkalács. Kanálfül megnevezést alkalmazzák elálló, nagy fülekre, de a megnyúlt, nyúlfülhöz hasonló fülkagylóra is. Karfiolfül: leggyakrabban birkózók-.

Magyar Orvosi Nyelv 2015/1

Bősze Péter ▫ Helyesírási megfontolások az orvosi nyelvben . ... A sok jókívánság a meg- ... zódik a helyesírási szabályzatban is, amikor megengedi, hogy.

MONY_2004_01_A medi_PÁTROV.pdf - magyar orvosi nyelv

Szintén az angol nyelv hatásának tudható be az, amit ma egyesek az orvosi nyelv egy „vadhajtásának” bélyegeznek, neve- zetesen: a rövidítések elburjánzása ...

MONY_2019_01_Az érz_Bősze .pdf - magyar orvosi nyelv

Az angol sensibility jelentése 'the ability to experience and understand deep ... érzéscsökkenés hypoesthesia, hypaesthesia az inger érzékszervi ha- tásának ...

A farmakológia szaknyelve? - magyar orvosi nyelv

dául olyan állandósult szókapcsolatokban, amelyek szintén a farmakológia és a gyógyszertan hasonszó jellege ellen szólnak. (például a „klinikai farmakológia” ...

a szerkesztôség levelesládájából - magyar orvosi nyelv

Szükségessé vált tehát az orvosi helyesírás újraszabályozása. ... Szeretetteljes emberi és igaz orvosi egyéniségének emlékét tudományterületünk nagyjai kö-.

Az egy névelő (egy) rút germanizmus? - magyar orvosi nyelv

és felesleges az egy határozatlan névelő a névszói állítmány bizonyos fajtája előtt ... némileg pontatlan, túláltalánosító; mert bár a német és az angol valóban az ...

A medicina nyelve - magyar orvosi nyelv

A latin, illetve a magyar rövidítések már az angol nyelv térhódítása elôtt is megtalálhatók voltak az orvosi szaknyelvben: anamn./anamnesis (kórelôzmény) ...

Magyar Orvosi Nyelv 2015/2 - Core

Általános vélemény, hogy az utolsó vacsora a pészah ünnep előestéjén közösen fogyasztott vacsora lehetett. Az események evangéliumi leírásaiból úgy.

MONY_2004_02_A szer_ASZÓDI.pdf - magyar orvosi nyelv

Külön élveztem, hogy a szavak elválasztását, úgy tűnik, nem hagytátok teljesen a gépre ... A Magyar Tudományos Akadémia kiadványában (1) „A kiejtés szerinti írásmód” fejezet ... én, mennyire megtévesztô a szavakban látható „sch” hang, illet- ... írunk, és a magyar, latin, angol, német szavak, tövek, ragok, ra- gozások, elô- ...

Mi fán terem az a kórbonctan? - magyar orvosi nyelv

csolatba, és nem egy kollégám is csak a „hidegsebész” – nem túl hízelgô – megnevezést használta. Ugyanakkor szakmánk akkori vezetôi egyre elszántabban ...

Donáth Tibor - magyar orvosi nyelv

Az orvosi nyelv döntő elemeit az anatómiai képletek elnevezései adják. Történelmileg az ókori görög, latin, arab, héber szakszavak a Vesalius utáni korszakban, ...

MONY_2003_02_A víru_BŐSZE .pdf - magyar orvosi nyelv

dae” toldalékot tesszük, a megnevezést dôlt betűvel írjuk és ... Az alfaj, törzs, változat írás- módjára ... hogy a „rend”, „család” és „alcsalád” nevének írása magyar.

MONY_2018_02_A Szer_Berény.pdf - magyar orvosi nyelv

Köznyelvi szövegeket is kerestem, „supinált és szupinált gye- rekcipők”-re ... A bolus elsődleges jelentése nagy pirula, nagy golyó – régies neve labdacs.

Magyar orvosi nyelv a XVIII. században

Más jellegű volt a lengyel nyelvújítás: az álta- lánosan kötelező latin közigazgatási nyelv mellett a lengyel nyelv teljesen egyenrangú volt az oktatásban, ...

Pólya József - magyar orvosi nyelv

Berényi Mihály ▫ Az orvosi társaságok, egyesületek neveiről 6 ... elé írjuk; az összetétel felbomlik, mindent különírunk: DNS-törés, ... Az orsócsont neveként a radius több jelentésének a másolata ... juttatásával kiváltott immunológiai memória, a szenzibilizált egyed az adott ingerre hamarabb és kifejezettebben válaszol. 47 ...

Mérnökszemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról

latin kifejezések beolvasztásában, az orvosi latin pedig máig nem vesztette el a jelentőségét. Ám ez az örökség napról napra megoldandó nehézségeket vet fel, ...

Gondolatok a baktériumok nevezéktanáról - magyar orvosi nyelv

megelőzően meg kell ismerni a baktérium tulajdonságait, amelyek alapján azonosítható ... zák, míg a hazai irodalomban a MACI rövidítés használata gyakoribb.

A tudományos közlemények szerzőségének ... - magyar orvosi nyelv

hogy a közlemények első vagy utolsó szerzője legyen. Ta- pasztalat azonban ... jóval kevésbé vilá- gos, a levelező szerző (corresponding author) pedig sokszor.

Visszapillantás és bevezetô gondolatok - magyar orvosi nyelv

mak ezreit szüli, új szótár születik – mind angolul. Az angol ... Számos jel – most induló folyóiratunk is – arra mutat, hogy ... termesz, teknôsbéka, végbél kukac.

A régi magyar orvosi nyelv forrásai és szótípusai

Az szitalt tegla port fözd megh mezben, es kend egy kis pogaczany czepüre s-kösd az köldökere. TANULMÁNYOK. MAGYAR ORVOSI NYELV 2005, 1:8–40 27.

az urológia szakkifejezései között - magyar orvosi nyelv

feltétlenül elônyösen – megkétszerezôdik a fonetikusan írt sza- vak aránya. ... ges némelyik rövidítés angol vagy keverten magyar–angol kiej- tése, hiszen az ...

ORVOSI NYELV Régi szavaink és kifejezéseink használata a ...

hogy az első oszlopba a helyes magyar jelentése kerül a szó- nak; a középsőben a ... Onanisatio (onanizáció) = onania = önkielégítés (régen önfer- tőzés) a ...