A magyar gazdasszony - MTDA

Marcziusban a befőzöttek, melyeket télire megfa- ... Uborka jó ha szép zöld, kemény, tiszta vékony ... mártjuk, gyalult deszkára terjesztjük és szívacscsal szé-.

A magyar gazdasszony - MTDA - Kapcsolódó dokumentumok

A magyar gazdasszony - MTDA

Marcziusban a befőzöttek, melyeket télire megfa- ... Uborka jó ha szép zöld, kemény, tiszta vékony ... mártjuk, gyalult deszkára terjesztjük és szívacscsal szé-.

A magyar nép - MTDA

A magyar nép ebben az időben költözködő pásztorkodást folytatott. Minden ... óvatossága is: nem kěvánja a mesék tartalmában keresni azt az elsüllyedt múltat ...

Mi a magyar? - MTDA

ZOLNAI BÉLA. ZSÍR M ... A büsz- keséget sugárzó, lapidáris kép hű megtestesítője lett a századvég ... még B. Zolnai, La httérature hongroise, Bp., 1938:21.

magyar évezredek - MTDA

avar,. – türk,. – magyar- fajta népek ősi lakhelye s főtelepülési szállása a mér- sékelt égöv volt Kínától a ... Rádzsputok sem és nem azok a Mahabharáta hősei és nem ... Az indiai könyvek és feliratok alapján a hun invázióknak két periódusát ...

Magyar sirató - MTDA

Magyarul beszélünk, magyarul írunk, de nem vagyunk ... Meghaltak már a leányok,, kiömlött a szívem vére,. Vörös-fényes a ... Elvitted a nyakad,. Megelégedj ...

Magyar fabulák - MTDA

járt az első két mese intő szó az elhamarko- dókhoz s az ... szony tojásokat tett alá, a fiatal tyúkocska a legelső ... Sutabogár — a falánk Férgek beszélgetnek.,.

A magyar vér Boszniában - MTDA

A MAGYAR HONVÉDEK ATYAI ESZMÉNYKÉPÉNEK. ... társzekér-vonat (train) 16 kilométer hosszúra nyújtotta el ... mi nagy búsan útnak is ereszkedtünk minde-.

a magyar falu - MTDA

A városba menekült falvak lakosainak elhagyott ha- tárát a város elfoglalta, vagy igen olcsón megvette a szintén elmenekült földesúrtól és ezeken az óriási hatá-.

Hun-magyar írás - MTDA

r ó l b a l r a m e n v e , a z s i d ó k és m á s k e l e t i n é p e k ... igénytelen, egyszerű ember által, de helyes irányban, a gyakorlati életben szerzett tapasztalatok.

Magyar Nőírók - MTDA

költőnő, Thelegdy Kata, egyetlen versével a huma- ... mes helyet foglal el egy költőnő, gróf Pekry Lőrincné, ... Kisfaludy Auróráján kívül nevezetesek a Magyar.

Magyar Dunántúl - MTDA

Mába végzett munka reményében nyújthatom át könyve- met az olvasónak. Anyagát ... lesz szó; most néhány szóval a Dunántúl ásvány-anyagait és talaj-fajtáit kell ... amelyek a szállás-terület határain túli lakatlan területekre esnek, s így nem ...

Magyar ritkaságok - MTDA

atlitulare szó, s jelentése: g o n d o s a n m e g í r n i v a l a - ... A syrinx már nem dúdolás, hanem fújás révén szólal meg; de megvan a két egymáshoz kötött ...

Magyar mithológia - MTDA

ősvallás Olympusa a régen élt utolsó Vaták követelő föllépése óta nem volt soha ... arra, hogy ott teremjen s a teljesítendő kívánság után tuda- kozódjék, jeléül: ...

A hun-magyar őstörténelem - MTDA

SZERKESZTI És KIADJA ZAJTI FERENC. XVI. A HUN-MAGYAR. ŐSTÖRTÉNELEM. (Új szempontok a magyar őstörténet feltárásához). Írta: ZAJTI FERENC.

a magyar faj uralma. - MTDA

mítanak a francia történelemhez, ahogy nem volt ... A normán nemesek frank birtokaikról észak-francia ... a korteseket és juntákat, ahogy a francia felség fel-.

Magyar nép, magyar föld - MTDA

máié, bocskoros málé, fonatos és ablakos kalács meg a tepertős - pogácsa vas tepsiben. Itt sütik a ... a teleltetés kérdését a »nyék«-kel oldja meg, mely köralakú ...

Anekdoták a magyar közéletből. - MTDA

egy kis dohányhulladékot kotorászott ki és megkérdezte, szabad-e? Hadd csibukozzon egy kicsit − gondoltam −, úgy sem csibukozik már soká. Gyújtót is adtunk ...

A magyar föld meséje - MTDA

V I K T O R. A MAGYAR FÖLD. MESÉJE. IFJ. KOVÁCS JÁNOS. RAJZAIVAL. MAGYAR K Ö N Y V B A R Á T O K , B U D A P E S T. K I R Á L Y I MAGYAR ...

A magyar úriasszony otthona - MTDA

összeállított alacsony szekrénysor könyvek, edények stb. részére. 11. Fotelek. 12. ... angol, olasz ízléses készítmény s az amerikai színtjátszó „Tiffany”-üvegek.

A magyar hadjárat törtánete 2 - MTDA

A Segesvári csata. ... ner előcsapatai csak 8-kán mutatkoztak Segesvár előtt, és pedig nemcsak ... Hegen, Ápold és Segesden át a segesvári tábort bal szárnyán.

Kirándulás a magyar múltba - MTDA

német beszédük miatt, amelyet bécsi humorral „csarden- deutsch“-nak ... A nászpár' egybe- kelési ünnepét fiatal ... szándékosan, humoros hatáskeltés céljából.

A magyar dráma története - MTDA

szereplő — de ez a színpad nemcsak nyelvében nem kapcsolódott a nemzeti ... László nagyszabású római tragédiájának, a Kegyenc- nek hatása alatt írt ...

A tízéves magyar hangosfilm - MTDA

Básthy Lajos, Kormos Márta, Uray Tivadar,. Egry Mária, Füzess Anna és Sziklai Szeréna vol- tak a főszereplők. Eiben István, Lohr Ferenc és. Vincze Márton ...

Magyar történelem anekdotákban - MTDA

ajánlom a régi magyar históriás Adomakincsről szóló aláhhi szerény elegy-belegyes ... „Hic fuit Matthias Rex, comedit ova sex! („Itt volt. Mátyás király ... Krisztus Urunk keresztjén az I. N. R. I. felirat? ... hitiben, ihogy az öreg magyar ért németül, a maga franciás módján , ... kapujában megjelent a K. K. Kommissar és így szólt:.

A magyar őstörténet főproblémái - MTDA

A magyar törzsi szervezet kialakulása lényegileg a magyar nemzet megszületését jelenti, ezért ez a kérdés a magyar őstörténet legjelentősebb problémájának ...

A magyar tolvajnyelv szótára - MTDA

részt a héber nyelvből, vagy a zsidó-német vagy zsidó- lengyel zsargonból valók ... Leggyakrabban a kicsinyítő -i képzővel alakul a szó új alakja, még ... Az idegen szavak legnagyobb része német szó; ... 3000: girizen és igy tovább. 22: kóbibé.

Magyar agrár-evolúciók - MTDA

Az erdő, legelő, kisajátìtás, tagosìtás, mezőrendőrség, állategészségügy, szőlő- ... ben, hogy minden községben, hol a tagosítás elrendeltetik, kötelező a köz-.

A magyar filantrópia könyve - MTDA

Ugyan- ebben az időben a Clarissa nővérek zárdájában igen jeles kórház és aggok menedékháza ... helyiségeit ellátta a szükséges felszereléssel (bútorok, műszerek, kötszerek, ... iskolákon, továbbá a nagykanizsai fémipariskolán internátus.

Gyógyul a magyar falu - MTDA

munkája, talán már lassan, fokról-fokra — gyógyul a magyar falu? Budapest, 1939. ... ter a Tanácshoz küldi az állások betöltése előtt a pályázók név- sorát annak a ... házvezetőnő) kinevezésére, a fizetéskiegészítő államsegélyek folyó- sítására ... Megemlítem, hogy a falusi kutak vizét a külföldön elfogadott stan- dardoknál ...

Magyar piaristák a XIX. és XX. században - MTDA

hogy ismeri a piaristák érdemeit, és ezért a rend fennmaradását szükségesnek tartja. Azonban a jelen pillanatban semmi alap sem áll rendelkezésére, amiből a ...

Magyar Asszonyok lexikona - MTDA

2017. jan. 1. ... de Margit minden ilyen kísérletet nagy akaraterővel ... Földessy Gyuláné, Hermann. Lula, született ... évben az akkori Színitanodában opera-.

Az ezeréves magyar alkotmány - MTDA

„szívet cseréljen az, aki hazát cserél”, — nemzetünknek nemcsak szívet, de jellemet is kellene cserélnie ahhoz, hogy egy újonnan készített alkotmány keretei ...

A magyar huszárság története - MTDA

„Geschichte der k. u. k. Wehrmacht”. G. d. C. Carl Fischer van Wellenborn: ... Az 1868. évi átszervezés. Az egyes rendfokozatok a huszároknál. A huszárlovak. II.

a magyar művelődés eszményei - MTDA

nemzeti renaissance a vitéz katona s a szépen szónokló jogász eszménye ... GYULA. I. köt.) A Ratio keletkezésére és szellemére nézve 1. tüzetesebben. FINÁCZY. ERNŐ ... telén megizmosodik. Soha a ... 1 „Ne in pulcherrimis naturae phoenomenis balbutire solum videa- mur, ac ... A diákoknak este nyolc, nyáron tíz órakor.

A magyar iparostanoncoktatás története - MTDA

AZ IPARI SZAKKÖNYVTÁR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. Elnök: dr. br. Kruchina Károly államtitkár (1936-). Tagok: vitéz Irsy László miniezteri tanácsos (1936-193.

Magyar politikai gondolatok - MTDA

javai a szittya elvágtatott oda, ahol határtalan a határ és 9. szem a végtelenbe ... A jelen nem más, mint átmenet a gondolatok, az esz- mék, a jelenségek, az élet ...