Iskolakultúra 2002. 10. szám

Persze ekkor már az olvasó is „benne él” a Négyszögletű Kerek Erdőben és tudja, hogy Aromo ... A művészet lényegét keresi Lázár a Négyszögletű Kerek Erdőben rendezett költői ver- seny alkalmával is. ... Kozmosz Könyvek, Budapest.

Iskolakultúra 2002. 10. szám - Kapcsolódó dokumentumok

Iskolakultúra 2002. 11. szám

szellemében fogant képarchitektúra Kassák szemléletében transzcendens jelentőséggel bírt, az egész ... (7) Idézi Kassák Lajos (1972): Az izmusok története.

Iskolakultúra 2002. 9. szám

A hős ellenfele kárt vagy veszteséget okoz a család valamelyik tagjának; ... spanyolországi útja során később egy zsidó orvos megfejtette a furcsa jeleket, ...

Iskolakultúra 2002. 6/7. szám

1937 első alkotása a , Thomas Mann üdvözlése'. A költő a gyermek-apa visszafogot- tan analitikus szituációjába helyezi a nagy író köszöntését és a történeti kor ...

Iskolakultúra 2002. 1.szám

így a Bibliát vagy az ,Oroszlánkirály'-t egyaránt említették valóságos erőszakos cselekedetek moti- vációjául. Ez azon- ban természetesen nem bizonyítja, hogy.

Iskolakultúra 2002. 9. szám - EPA

A vizsgálatban ugyanakkor egy induktív gondolkodás teszt, egy kritikai ... A Harry Potter-könyvek és a Potter-film sajátosan vegyítik a múlt, a jelen és az (elkép- ... mérkőzéseken sportolási célzattal), az úgynevezett animágusok állattá ...

Iskolakultúra 2002. 6/7. szám - EPA

nyelvben anyanyelvi szintű jártasságokat szerezzen, Bartha Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései: illetve magas fokú kétnyelvűséget fejlesszen ki.

Iskolakultúra 2002. 2.szám

Az alfabetizáció terjedésével Európában egyre több nő tanult meg olvasni. ... jelent meg, az alábbi különös címmel: ,Menj, nincs időm'. A rövid tárca voltaképpen ...

Iskolakultúra 2002. 8. szám

Iskolarendszer és tehetséggondozás ... Japán és Kína mellett ez mindenekelőtt a ... Az elemi iskola hatéves korban kezdődik és 6 éven keresztül tart. Bár ez ...

Iskolakultúra 2002. 12. szám

Egyrészt az adathiányos, „becsapós” matematikai szöveges feladatokkal ... érintik. Éles megfogalmazásban az a kérdés is feltehető, hogy milyen iskolai teljesít-.

Iskolakultúra 2002. 10. szám

Persze ekkor már az olvasó is „benne él” a Négyszögletű Kerek Erdőben és tudja, hogy Aromo ... A művészet lényegét keresi Lázár a Négyszögletű Kerek Erdőben rendezett költői ver- seny alkalmával is. ... Kozmosz Könyvek, Budapest.

Iskolakultúra 2002. 3.szám - EPA

Péter Katalin (1996): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest. ... Szabolcs Éva (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. ... ton kicsiny szőnyeg, a kristály tiszta ablakok előtt néhány cserép virág: minő nagy vi1ág ez kevéssel be- ... 1954-ben a születési arányszám elérte a 20. század második felé-.

Iskolakultúra 2002. 3.szám

az apa már igazi „pater familias”, szívesen foglalkozik gyermekeivel, ... kerekek fogai között szétszaggatott testük és összezúzott tagjaik a legvéresebb lapja-.

Iskolakultúra 2002. 5. szám - Core

nem szándékozta nyilvánosság elé bocsátani az ,Iskola a határon című regénye első, a ... Röviden válaszolva: lik végakaratán erőszakot tevő jogutódi.

2002/4. szám - Mme

a farkastól, ne féljünk a sakáltól se! Gellai Tibor fővadász. 10 Ahol a lepke (majd- nem) olyan fontos, mint a madár. Interjú Jan van der Made-val. Dobos Zsolt.

2002/2. szám - Mme

a rákosi vipera megvédésével kapcso- latban, lehetőségünk nyílt a tervezett ... Egyes példányok a száguldó járművekhez egészen közel, több esetben az út fölé ...

Jel-Kép, 2002 (3. szám) - REAL-J

2002. márc. 20. ... Talán az első, amire az ember egy értékvizsgálat során kíváncsi, az a „toplista": mi- ... A hagyományos rádió azzal tudott fennmaradni, hogy rugalmasan ... szági kísérleti közvetítés a Petőfi rádió egy délutáni műsora volt 1996.

Kisebbségkutatás - 11. évf. 2002. 2. szám - EPA

Értékes az „Angyali üdvözletet” ábrázoló olaj- festménye. Az új liturgikus berendezést 1991-ben Trifu Krisztina képzőművész tervei alapján készítették gótikus ...

Iskolakultúra 2004. 3.szám - EPA

A gyermekkor történeti értelmezései nemcsak a múlt gyermeki világáról, a ... A gyermekkor az emberi életnek az a szakasza, amelyben a gyermekek sok ...

Iskolakultúra 2004. 3.szám

lünk”, nyilatkozza Szentmihályi Szabó Péter. (Bánlaky – Kamarás – Varga, 1979. 50.) 1979-ben, az UNESCO által kezdeményezett Olvasás évében jelent meg ...

Iskolakultúra 1998. 11.szám

Érzékelje, hogy a kora középkori Európában mit jelent a „biztonság” fogalma; az egyének ... A két szuperhatalom gazdasági versenye: fegyverkezés, űrkutatás.

Iskolakultúra - 2009. 11.- szám - EPA

között, ugyanakkor az előbbi szerző munkájának nem szerves része a fiú-lány ... A nyelvükben ugyanis az általam ismert graffitisek nem hozzák a „gangsta”.

Iskolakultúra 2004. 10. szám

hanem az általunk is idézetteket variálják, hangsúlyozzák vagy teljesen negligálják. (Például Eric Bentley ugyancsak a dráma. „konfliktusos” jelle- gére helyezi a ...

Iskolakultúra 2003. 4. szám

F oglalkoztak azzal a szemléleti váltással, melyet a romantika idézett elő, s amely az adott korstílust a későbbi ... Földényi F. László ,A kettéhasadt természet' ...

Iskolakultúra 1998. 4.szám

bármennyire hasonlít is az osztrák »szoldateszka« öröksége némely vonatkozásban a poroszra… Határozottan állíthatom, hogy eszmei nevelésünket valami ...

Iskolakultúra 2001. 2. szám - EPA

... meg a kezdőtől. Falus Iván: Pedagógus mesterség – pedagógiai tudás ... FALUS Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 1998. Iskolakultúra ...

Iskolakultúra 2004. 11. szám - EPA

rek elégedettek legyenek a múltjukkal, boldogság és flow (optimális) élmény jellemezze jelenüket ... A boldogságteremtés pszichológiai receptje azon a ...

Iskolakultúra 1998. 1.szám - EPA

can Council of Learned Societies regionális koordinálásával, a pécsi, szegedi, debreceni és miskolci ... Tóthné Wagner Valéria – Janus Pannonius Gimnázium, Pécs. Futó J. Attila ... Petőcz Györgyné – JPTE, Babits M. Gyak. Gimn., Pécs.

Iskolakultúra 2003. 5. szám

A Baumgarten- alapítványból folyósított 300 pengőt köszönöm. Valóban az utolsó pillanatban jött, már szét is szedték. De más oldalról is könnyített helyzetemen.

Iskolakultúra 2004. 4.szám

harmadik játékfilmje, a ,Bohóc a falon' és a ,Sárika, drágám' a dokumentarizmussal mu- tat rokonságot, míg a közéjük ékelődő ,Szeressétek Odor Emíliát!

Iskolakultúra 2001. 3. szám

változó súllyal, de majdnem mindig szerepelt a nyelvtan és a helyesírás a tantervekben. ... nyelvhasználatnak ezt a vonatkozását a kutatás számára is felfedezni. ... közvélemény, ezért a harmonikus társadalmi beilleszkedés érdekében még ...

Iskolakultúra 2003. 11.szám

A ,Bovaryné', az ,Anna Karenina', az ,Iszony' és a ,Jadviga párnája' című regények közös pontja ... A regény elemzése során ezekre a kérdésekre keressük a ...

Iskolakultúra 1998. 5.szám

„Az iskolai mentálhigiéné mint diszciplína, az iskolapszichológia továbbfejlesztett, a társadalomtudományok és az egészségtudományok iskolára vonatkozó ...

Iskolakultúra 2000. 9. szám - EPA

Geothe is tovább kö- vette hősét vándorévein át (,Wilhelm Mei- sters Wanderjahre'). A ,Tüskevár' folyta- tása: a ,Téli berek'. Lehet, hogy minderre – Arany János.

Iskolakultúra 2001. 9.szám

a „Jövő iskolája”, amely arra kereste a választ, vajon miképpen alakul az elkövetkező egy-két évtizedben az az intézmény, amelyet iskolának hívunk – vagy ...

Iskolakultúra 1998. 3.szám

különbséget a lebegés és az úszás között. (A hal fizikai szempontból nézve, lebeg a vízben.) Az adatok osztályonkénti összehasonlításából kitűnik, hogy a 7. és ...

Iskolakultúra 1998. 11.szám - EPA

határozója, s ez Mérei Ferenc elnevezésével „a közösségek rejtett hálózata”. (11). A rokonszenvi struktúrán keresztül valósul meg az információáramlás, ...