Árpád-kori és Anjou-kori levelek - Magyar Elektronikus Könyvtár

A levél etekintetben is közel áll az oklevél „zárt” típusához, melynek megpecsételési ... elég az, amiket fönt mondtunk, részletes ismeretét a minta levelek nyújtják ...

Árpád-kori és Anjou-kori levelek - Magyar Elektronikus Könyvtár - Kapcsolódó dokumentumok

Árpád-kori és Anjou-kori levelek - Magyar Elektronikus Könyvtár

A levél etekintetben is közel áll az oklevél „zárt” típusához, melynek megpecsételési ... elég az, amiket fönt mondtunk, részletes ismeretét a minta levelek nyújtják ...

Árpád-kori és Anjou-kori levelek - MEK - OSzK

Henrik angol király is,. Eberhard érsek pedig Párizsban tanult. A magyar diplomácia természetesen nem egyedül ezeken a területeken tevékenykedett,.

Anjou kori gazdaságpolitika

versengtek: Anjouk, Premyslek, Wittelsbachok. Anjou Károly Róbertet támogatta a pápa, az itáliai bankárok és a magyar főpapság. III. András halálakor Károly ...

Szolgák megnevezései az Árpád-kori oklevelekben - Magyar ...

képző, ugyanis világi eredetű személynevek becézése rendkívül gyakori volt a korban. A gyakorta előforduló ... 112), Martin < Martinus. (1138/1329, ÁSz. 162) ...

Árpád-kori emlékeink a Felvidéken I. - Elfeledett Magyar ...

A hajó északi falán láthatók az elpusztult kolostor nyomai. A nyugati bélletes kapu eredeti. Belül modern festés. (Storno Ferenc). Rimabánya (Rimavská Baňa).

Anjou-kori Oklevéltár 1364

ba; nyugat felől a Sythwa folyó mellett egy árok; észak felől a Kistopolchan falubeli ... Avignon. [V.] Orbán pápa megengedi Péter firenzei püspöknek, az apostoli ...

Az Árpád-kori településnév-adás - Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Ennek kezdı dátuma a honfoglalás, amikor a magyarok birtokba vették mai lakhelyüket, a Kárpát-medencét, záró évszáma pedig az Árpád-dinasztia fiágon való ...

Árpád-kori emlékeink Veszprém megyében III. - Elfeledett Magyar ...

magasságig állnak. Mellette cinterem. A rom kívülrôl, a kerítéstôl elég jól látszik. Nem látogatható. Balatoncsicsó. A XIII. sz.-i, csukréti (árokfôi), keletelt, egyhajós,.

Szvath Márton Árpád-kori település Veszprém, Geleméren - Magyar ...

Kulcsszavak: megelőző feltárás, előzetes jelentés; Veszprém, Gelemér, Veszprém megye; kora Árpád-kor; település, veremház, külső kemence, kemencebokor ...

anjou-kori oklevéltár - Szegedi Tudományegyetem

Makkai-Mezey = Makkai László-Mezey László: Árpád-kori és Anjou-kori le- velek, XI–XIV. ... János lányai, Kalach és Kamaras-i Bálint feleségei el- lenében abban a ... i Komar, Galambok, Zenthpeter és Korws birtokokkal kárpótolja. Meghagyja ...

Az Anjou-kori oklevéltár forráskiadvány-sorozat ismertetése

Az Anjou-kori oklevéltár kiadvány-sorozat a magyarországi forráskiadás ... megőrzése és megvédése érdekében van hallatlan jelentősége annak, hogy a ...

Anjou-kori oklevéltár - SZTE Egyetemi Kiadványok - Szegedi ...

Az Anjou-kor okleveles anyagának köz- zétételére irányuló oklevéltárak – a több kor- szakot átfogó, különféle szempontok szerint válogató kiadványok mellett ...

PhD-DOLGOZAT TÉZISEI ANJOU-KORI OKLEVÉLTÁR XXIV ... - Core

1990-ben pedig az Anjou-kori oklevéltár kiadása kezdődött el. 10. Az Anjou-kor okleveles anyagának kiadása a 19. század végén kezdődött el. 1878 és.

Női neveink az Árpád-korban Az Árpád-kori személynévtár (1000 ...

1952-ben megjelent tanulmány újat hozott a magyar női nevek kutatásának ... 3. német eredetű nevek (egyházi nevek, világi nevek, latin egyházi nevek német.

árpád kori templomok jó.qxd

preromán és románkori templomra, és egy stílusváltás megfigyelését is lehetővé teszi, a. XIII. században megjelenő koragótikus em- lékek feldolgozása révén.

Árpád-kori törökjeink.

lu/át at-turk c. munkájában beszél az oguz nyelv sajátságairól s számos oguz adatot közöl. Kas/arl feljegyzései általában feltétlenül megbízhatók; az oguzoknál ...

Erdélyi levelek - Magyar Elektronikus Könyvtár

tévé kérdéseit, mutatják gróf Gryulay Lajos hoz 1816. nov ... Werfer Károly, kassai nyomdászt kínálja meg. ... intézett Erdélyi Levelek kéziratát, úgy hogy fia. Aurél ...

Hárs-levelek - Magyar Elektronikus Könyvtár

2009. szept. 15. ... Havas Henrik. ... A Szohnut szervezésében bonyolódó útra Feuer András lánya hívott el: Yvett, azzal, hogy én is szólhatok valakinek.

árpád kori templomok jó.qxd - Turautak.com

preromán és románkori templomra, és egy stílusváltás megfigyelését is lehetővé teszi, a. XIII. században megjelenő koragótikus em- lékek feldolgozása révén.

Az Árpád-kori településnév-adás

Ennek kezdı dátuma a honfoglalás, amikor a magyarok birtokba vették mai lakhelyüket, a Kárpát-medencét, záró évszáma pedig az Árpád-dinasztia fiágon való ...

65 KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI ... - EPA

A „hospes” szó jelentése tehát idővel átalakult, és a származás he- lyett immár a státuszt jelölte. A fennmaradt szabadságlevelek többsége már ezt az állapotot ...

A KORA ÁRPÁD-KORI HELYNEVEKRŐL

2017. okt. 12. ... gyanú élt bennem, hogy a Kniezsa-féle térkép – még erős megszorításokkal is –. 1 Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században.

Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár

is válogatnia kellett a korszakra jellemz gyakori és divatos latin és egyházi eredet nevek. (Benedictus, Jacobus, Johannes, Martinus, Michael, Stephanus stb.) ...

Katonaállítási kötelezettség az Árpád-kori hospesközösségekben

végrendelkezés szabadsága. Nem szerepelnek továbbá Hóman rendszerében a hospesközösségek kötelezett- ségei (például a katonaállítás, a tizedfizetés), ...

Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója - MEK

A fehér és pokolvar libatop tavaszi vetésű gabonák/kapások gyomnövé nyeként is számba jöhet, de utak, istállók, házak környékén is előfordul, csak úgy, mint ...

árpád-kori településrészlet házai és településszerkezete ...

mellett 11 szabadtéri kemence és 2 karámként ér- ... kemence nyílásával szemben található, így helyzete alapján ... 20 kovalovsZki 1980, 34–35, 23. rajz.

Árpád-kori vendégjárás - Erdélyi Riport

2014. ápr. 4. ... térrel (Gravitáció, Snowpiercer). TÉKA. 24 Parászka ... az erdélyi magyar szervezetek ... nyeri a magyarországi parlamenti választást, viszont.

Keresztény terminológia Árpád-kori forrásokban

bibliai idézet vagy utalás; 2. valamely hittartalomra utaló kifejezés vagy a keresztény világképet ... Történelmi munka – ebben a körben már nagyobb számú előfordulással lehet találkozni; 3. Legenda ... magyaroktól. 2. példa. A 2. példát István ...

KÉRDÉSEK EGY ÁRPÁD-KORI HELYNÉV KÖRÜL

"a szláv kuchár 'szakács' szóból (Györffy i. m. 229). A har- madik szakács foglalkozást jelző Árpád-kori helynév Horó, Haró, Huró ere- detéről azonban ...

Árpád-kori varázslás régészeti emlékei - EPA

azonban svasztika-szerűen egymás felé fordulnak (13. kép,. 3). Tószeg hasonló rétegéből származó edény oldalán130 négyzetekbe fogott fekvő keresztek ...

Egy Árpád-kori veremház feltárása és rekonstrukciója (Monumenta ...

Munkagödre már nem a ház verme volt, hanem a kemence ... veremház-rekonstrukció építése, 1997 nyárutólján.53 ... SABJÁN Tibor: A búbos kemence.

Szolgák megnevezései az Árpád-kori oklevelekben - Debreceni ...

képző, ugyanis világi eredetű személynevek becézése rendkívül gyakori volt a korban. A gyakorta előforduló ... 112), Martin < Martinus. (1138/1329, ÁSz. 162) ...

Egy különleges Árpád-kori kemence-típus BÉRES M Á R I A ...

A búbos kiképzés; mert a kemence felnyitásakor gyorsan bele lehet helyez- ... mind az építőanyagban, mind az építés! módban mutatkozó különbségek, mind.

Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének

A disszertáció elsődleges célkitűzése az egykori Somogy megye középkori ... A felső-rajnai területen a mi megyerendszerünkhöz hasonló, dékáni szinten szervezték ... a balatonszögi esperesség feltételezett székhelye –: domonkos kolostor, ...

az árpád-kori győr vármegye településneveinek nyelvészeti ... - MEK

Az alábbiakban (a nevek elemzésére vonatkozó egyes megjegyzésektől eltekintve) az említett alapelveket ... szomszédos Nyúl faluban, egy szőlőműves neve-.

A Szádeczky-Kardoss család Árpád-kori oklevelei 63

okleveleket, amelyek a Trencsén megyei eredetű Szádeczky-Kardoss család ... be regarded as a record of uncertain authenticity rather than a real royal charter.