Zenetudományi Dolgozatok, 1995-1996 - REAL-J

Szirányi Gábor: Egy 20. századi zenészcsalád története dokumentumok, emlékezések ... Bartók Ravel-Hommage-a? 243 ... 6. Chopin: Bolero, Tarantella.

Zenetudományi Dolgozatok, 1995-1996 - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Zenetudományi Dolgozatok, 1995-1996 - REAL-J

Szirányi Gábor: Egy 20. századi zenészcsalád története dokumentumok, emlékezések ... Bartók Ravel-Hommage-a? 243 ... 6. Chopin: Bolero, Tarantella.

Zenetudományi Dolgozatok, 2003/1 - REAL-J

VARGYAS Lajos: A magyar népzene összkiadása, a Corpus Musicae Popularis. Hungaricae. 211. DOMOKOS Mária-OLSVAI Imre-PAKSA Katalin: Járdányi Pál ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1981 - REAL-J

lengyel Radomi Miklós ilyen stílusú műveihez; azok a flamand-olasz-francia Ciconia,. Zacharias, Antonius de ... Hadnagy Albert, a levéltár akkori vezetője 1950-ben Tol- natamásiból vitte ... Szivünket szerető szivekért adhattyuk. 4. Oh kegyes ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1988 - REAL-J

Lázár Katalin: Kísérlet az obi-ugor dallamok rendszerezésére (I). ... Szelep- chenyi anno 1675. Grad. Sz: F 26. Országos Levéltár (Budapest). 26. ... fél oktáv, az A és E húron szólalnak meg, s eljátszásukhoz az alaphelyzet, a kombinált.

Zenetudományi Dolgozatok, 1982 - REAL-J

hetett a trubadúr-dalok topográfiai hatóköre, mi okozta a dalok népszerűségét, milyen kritérium alapján ... ban jelenik meg, hasonlóan a szöveg karakteréhez. A dalok formai ... Ihre Hymnen gehörten in das grund- legende ... helyzetben vagyunk, hogy a fordításokat nemcsak egymással, hanem az eredeti költe- ménnyel ill.

Zenetudományi Dolgozatok, 1999 - REAL-J

A második dallampéldát (2. kotta) attól a résztől közlöm, ahol a férj, felesége biz- ... bizonyos összetevőket nem hallunk meg, ugyanakkor fizikailag jelen nem lévő han- ... „Sigl. Presburg den 12 Dec. 1799. Carolus Martini Regens Chori bey St.

Zenetudományi Dolgozatok, 1980 - REAL-J

Dobszay László: Szálkái László jegyzetének zenei példaanyaga. 215 ... zammal - Szőllősy András közli újra (1948-, 56- és 66-ban), az egyik dallampárhuza-.

Zenetudományi Dolgozatok, 1989 - REAL-J

Sas Ágnes: Esterházy Pál Harmónia caelestis c. gyűjteményének újabb dallam- forrásai ... cím nem utal erre, jelentése inkább „Bakfark nevezetű passamezzo".

Zenetudományi Dolgozatok, 2000 - REAL-J

MILCSINSZKY Alajos. Adatok a székesfehérvári egyházi zene múltjából. /A török hódoltság előtt/. = Árgus. 1997.3.38—42. Zenetudományi dolgozatok 2000 ...

Zenetudományi Dolgozatok, 2008 - REAL-J

ottani cigányzenészek, főleg a híres Boka Károly játéka nyomán kezdte el lekottáz- ni és összeállítani azt a verbunkos gyűjteményt, mely a század végén Káldy ...

Zenetudományi Dolgozatok, 2009 - REAL-J

bennünket ezek között a szép, erdélyi, faragott bútorok között, amelyeket jól ismernek a. Bartók képeskönyvek ... [era] Montechi Romeo et Julietta ... ni, van egy öreg bácsi ott benn nálunk a táncba, már vót körülbelül olyan hatvan éves. Szem-.

Zenetudományi Dolgozatok, 1987 - REAL-J

Zsuzsanna Szepesi: The Manuscripts of the Ervin Major-Collection of the ... 1 7 A monochord-kísérletet Gaudentios írja le: Eisagógé 11. ... végpontjait jelölő számok egyúttal a megszólaló rész hosszát is megadják, és így a ... lagon); atet sojam kantai~j naj (Magányos patak /vidék/ haragos úrnője/ként/), medveünnepi bál-.

Zenetudományi Dolgozatok, 1979 - REAL-J

A MTA Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma A kékszakállú herceg vára szö- vegkönyvének 5 teljes és 1 töredékes kéziratos forrását őrzi. A 3 magyar, 3 ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1983 - REAL-J

mellett a térség zenei kialakulását Maróthy János követte nyomon és ... kan fel és a kérdés körüljárása után semmi kétség: pontosan ugyanazt jelenti, mint a ... A középkori mongol udvari zenéről értékes adatokat nyújt a hódító Dzsingisz kán ...

Zenetudományi Dolgozatok, 2003/2 - REAL-J

KOVALCSIK Katalin: Formális kommunikáció egy dunántúli oláhcigány báli eseményen. 513 ... Schuster Nagy Ildikó mint archivista dolgozott az intézetben. 1957 óta Almási ... David Fallows a ... Ne szomorídd az én árva szívemet,. Sej, huj ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1985 - REAL-J

1985. ápr. 11. ... szüze« és Rossini»Tancred« operájából kivett kettős dalokat László ... 1 ^treli <angol trail(er) 'lakókocsi' vagyok. A nemzetségünk: NjekenjeStji ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1986 - REAL-J

Bartók-skiccek között számos akad, amelyet a kész alkotás ismerete nélkül aligha tar- tanánk egy ... Csörgő sapka, vagy Jóltevő zarándok — színlapon: Babonás víg-daljáték 3 felvonásban. ... Harnoncourt, Nikolas ... Takács András 655-657.

Zenetudományi Dolgozatok, 2006-2007 - REAL-J

lok, Keresztelő János, Péter és Pál apostolok, összefoglalóan minden ... és az ugyanebben az évben keletkezett Popper Dávid plakettel kezdődött, ... dek Anna, Szende Ferenc, Dalnoki Viktor és Hajdú Ilona énekelt. ... Szeged: Grünn Orbán.

Zenetudományi Dolgozatok, 2001-2002 - REAL-J

Bartók, még öt-hat éves intenzív gyűjtő- és lejegyzőmunka után sem merte vagy tudta ... hány ország, amelyben rendszeres tudományos kutatás folyik; azt, hogy ... dőket szerződtetett: a majdani Esterházy-zenész Ignaz Manker csellistát186 és ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1992-1994 - REAL-J

Zenetudományi dolgozatok 1992-94 Budapest ... Ekkor ugyanis már nincs érvényben a zenészek kötelező megjelenését előíró rendelet, melyet még ... György idején játszódik - azt írja: „Az akkori magyar táncok nem hasonlítottak a mos-.

Zenetudományi Dolgozatok, 2004-2005 - REAL-J

az opera legcsodásb szerzeményrésze, három zenekar játszik, mind mást, a ... lentősebb politikai erejét képviselték, majd Dzsingisz kán mongol seregei elől ...

Zenetudományi Dolgozatok, 1997-1998 - REAL-J

tell leírásának hátoldala; itt Bartók ceruzával előre kidolgozta az I-V. sor tempóját, ... a lány beleegyezésére, helyzete elfogadására utalnak, a hajfonás pedig.

Zenetudományi Dolgozatok, 1990-1991 - REAL-J

Tari Lujza: Zenei adatok a magyar népmesékben: dallamok és hangszerek ... Mintegy 7-8 személy működött közre a kotta és a szöveg javításában: ezek kö- ... ahol a koboz, vagy a furulya vitte a fő szerepet, hanem minden olyan területre, ahol ...

zenetudományi dolgozatok 2015–2016 - MTA BTK ZTI

Commemorationes (Richter Pál, Domokos Zsuzsanna, Gilányi Gabriella) . . 9. Régi zenetörténet. Czagány Zsuzsa: A Váradi Antifonále Mihály-zsolozsmája .

Zenetudományi Dolgozatok 2013–2014

Lloyd 1916. december 23-án adta közre azzal a hírrel, hogy a kotta már meg is ... megszólal a Rákóczi induló elsô két taktusa, egészhangú skálára épülô környe ...

Zenetudományi Dolgozatok, 2004-2005

készlete - mint például a legényes táncok esetében -, annál könnyebb az ismétlődő egysé- ... Zoltánt (1992) egy bogártelki (Kalotaszeg) táncos legényes motívumainak rendszerezése során arra ... Legényesverseny kötelező anyaga volt.

Zenetudományi Dolgozatok 2015–2016

Teremtés-részlet mellett egy Mozart szimfónia, valamint Beethoven szeptettje (op. 20) és I. szimfóniája is elhangzott. Joseph Kerman–Alan Tyson, Beethoven, ...

Zenetudományi Dolgozatok 2015–2016 - Repository of the ...

Commemorationes (Pál Richter, Zsuzsanna Domokos, Gabriella Gilányi) . . 9. Early Music History. Zsuzsa Czagány: Das Michaelsoffizium im Waradiner ...

Firka 1995-1996. 5. évf. 3. sz. - EPA

részt vett a Plutonium Project nevű atomkutatási programban. 1961-tól Florida állam egyetemén kutató professzor, s számos amerikai és európai egyetem.

zenetudományi folyóirat - REAL-J

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja • Felelôs kiadó: a Társaság elnöke • Levelezési cím (belföldi elôfizetés): Magyar Zene, Magyar ...

Budapest, 1995 - REAL-J

okáról Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótárában így ír az oroszleány 'oroszlán' ... történt, s ezt talán [én emeltem ki; — M. S.] a kaloda és a fa népetimológiás hatása is ... 7-21); papers by Walker Connor (pp. 23-46); Magda ... "Eastern Europe: Give Us Your Tired, Your Poor: Hungaiy Shelters. Refugees ...

Jel-Kép, 1996 (4. szám) - REAL-J

JEL-KÉP. MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 1064 Budapest ... Hogyha a két fősor, a jobboldali és baloldali szumma-adatok komponenseit, ...

Földrajzi közlemények 1995. - REAL-J

Turizmus (vízum, higiénia, időjárás, légi- társaságok ... Időjárás (csapadék, hőmérséklet stb.) Diagramok a ... (Ponoru Negreni) hoz némi változatosságot.

Info-Társadalomtudomány 33. (1995) - REAL-J

A rejtett (fekete, informális, illegális, földalatti, árnyék) gazdaság nem magyar jelenség. Megtalálható a ... (például a fegyverkereskedelem, az őrző-védő maffia, az orgazdaság, a kábító szer-kereskedelem ... sereg Magyarországon. 25. szám: ...

Magyar Nyelvőr – 119. évfolyam – 1995. - REAL-J

hasonlóan viselkedik' jelentése is: „Nem kellett volna Hornt közönséges ... a túlzott eltérés két ellentétes pólusa közti oszcillálás mint az esztétikai élmény ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1995. 99. évf. 1. füzet - REAL-J

tevékenységhez is vonzódó, fiatal drámaköltő, Madách Imre régóta várt. ... 56 NÁVAI Anikó, „A novella cselekménye mint helyzetsor, mely a szereplők, helyzetek ...