Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv- és irodalomból – 12.C 2017 ...

Jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. 9. Egynyelvű szótáraink. 10. ... A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés viszonya alapján. 20.

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv- és irodalomból – 12.C 2017 ... - Kapcsolódó dokumentumok

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv- és irodalomból – 12.C 2017 ...

Jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. 9. Egynyelvű szótáraink. 10. ... A nyelvi jelek csoportjai hangalak és jelentés viszonya alapján. 20.

szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból (2019)

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL (2019). 12.C. IRODALOM ... ÉS JELENTÉS. 18. Stílusrétegek - a hivatalos stílus. 19.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR IRODALOMBÓL

Tétel: Forradalmi látomások Petőfi Sándor lírájában és Az apostolban. 2./ Témakör: ... Tétel: Az orosz romantika: Puskin Anyegin című műve. 17./ Témakör: ...

Szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 2018/2019-es tanév

A groteszk látásmód Franz Kafka Az átváltozás című művében. Színház és dráma. 17. A klasszicista dráma jellemzői Moliere Tartuffe című komédiájában. 18.

Szóbeli érettségi tételek irodalomból a 12

Ady Endre szerelmi költészete. 4. Lírai önvallomás Babits Mihály költészetében. 5. A regényíró Kosztolányi Dezső ( Édes Anna ). 6. József Attila létösszegző ...

A szóbeli érettségi tételek irodalomból

Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők. Tétel: 7. A reneszánsz Balassi Bálint, a lovagi udvarlóköltészet és a petrarkista hagyományok.

Szóbeli érettségi tételek irodalomból - GD (szeged)

Témakör: MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL. 14. Homérosz eposzai. 15. Gogol: A köpönyeg. 16. Franz Kafka: Az átváltozás. Témakör: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA. 17.

Érettségi tételek magyar irodalomból 12. A 2017-2018-as tanév 1 ...

Ady Endre szerelmi költészete (Léda-, Csinszka-versek). 4. Babits Mihály: Jónás könyve. 5. Kosztolányi Dezső: Édes Anna-a lélektani regény sajátosságai. 6.

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ...

2. tétel: A nem nyelvi kifejezőeszközök. 3. tétel: Néhány tömegkommunikációs műfaj. TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE. 4. tétel: A nyelvújítás ...

Érettségi szóbeli tételek irodalomból – 2018/2019. középszint 12. H I ...

7. tétel: A szentimentalizmus és a rokokó jegyei Csokonai Vitéz Mihály költészetében. 8. tétel: Romantikus motívumok Jókai Mór virágkori regényeiben. 9. tétel: ...

középszintű szóbeli érettségi tételek magyar nyelv 2019.

15. tétel: Gyakorlati szövegtípusok nyelvi jellemzői. TÉMAKÖR: A RETORIKA ALAPJAI. 16. tétel: A nyilvános beszéd: a beszéd felépítése. 17. tétel: A releváns és ...

ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR IRODALOMBÓL

Tétel : Németh László: Iszony című regénye. 14. Témakör : A kortárs irodalomból. Tétel : Hagyományőrzés és újszerűség kettőssége Kányádi Sándor.

Középszintű érettségi tételek magyar irodalomból a 12. E osztály C ...

Az orosz realista regény: Lev Nyikolajevics Tolsztoj Ivan Iljics halála című kisregénye. 16. Későmodern széppróza: Franz Kafka Az átváltozás című elbeszélése.

12. a ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR IRODALOMBÓL, 2018-2019 ...

13. Dragomán György: A fehér király. Művek a világirodalomból. 14. A XIX. századi realista regény (Tolsztoj: Ivan Iljics halála). 15. Franz Kafka: Az átváltozás.

Német szóbeli érettségi tételek 2017/18.

Német szóbeli érettségi tételek 2017/18. Konversation. Dialog. Thema. 1. Ihre Familie. Als Babysitter ... Tagesablauf. 6. Vorstellung bei McDonalds arbeiten.

Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból

Móra Ferenc: Disztingválás ... Kend nem tud disztingválni, tatám. ... rácsba. Fogadok, hogy őszre már járja a közmondás a határban: disztingvál, mint Börcsök a.

Középszintű érettségi 2017. – Nyelvtan szóbeli tételek – 12. f ...

A kommunikációs folyamat tényezői, célja, funkciói. 2. A sikeres nyelvhasználat ... Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei. A magyar nyelv ...

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELVTANBÓL

Tétel: Nyelvünk helyzete a határontúl. 2./ Témakör: Ember és nyelvhasználat. Tétel: A nyelv mint az egyén illetve a ... Tétel: Az egyszerű mondat részei,.

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉTELEK IRODALOMBÓL

A paraszti világ megjelenítésének újszerűsége Móricz Zsigmond epikus alkotásaiban. Vörösmarty Mihály. 10. Vörösmarty Mihály látásmódja, értékrendje, ...

Középszintű szóbeli tételek magyar nyelv tantárgyból

A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. 5. A nyelvújítás kora. 6. A szókészlet rétegei: aktív és passzív szókincs; ősi örökség, belső ...

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelvből 2018/19. tanév 1. Témakör ...

Tétel: Jelek és jelrendszerek, a nyelv mint jelrendszer. 2. ... Témakör: Nyelvi szintek ... Tétel: A szavak csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján ...

Középszintű érettségi tételek – MAGYAR NYELV 12. E 2019. május ...

I. témakör: Művek a magyar irodalomból I. (Kötelező szerzők). 21. tétel: Petőfi Sándor hitvesi költészete. 22. tétel: Arany János: Toldi estéje. 23. tétel: Ady Endre ...

Magyar nyelv – érettségi tételek (2008 tavaszi-nyári vizsgaidőszak)

A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek (A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom). 6.

Informatika szóbeli érettségi tételek

Informatika szóbeli érettségi témakörök. (2017. május - június). I. Információs társadalom. II. Informatikai alapismeretek – hardver. III. Informatikai alapismeretek – ...

Szóbeli érettségi témakörök – tételek

Tétel: Petőfi Sándor lírájának tematikus újszerűsége. Feladat: Igazolja több alkotás bemutatásán keresztül, hogy Petőfi Sándor költészetét tematikus.

Dráma érettségi szóbeli tételek

13. tétel: Örkény István Tóték című drámájának elemzése. 14. tétel: Az abszurd dráma szerkezete és nyelve Beckett Godot-ra várva című darabjában. 15. tétel: A ...

2016/17. Biológia szóbeli érettségi Témakörök „A” tételek = 20 db „B ...

Biológia szóbeli érettségi. Témakörök. „A” tételek = 20 db. - Növényismeret: 5 tétel. (felismerés, meghatározás, faj jellemzése – Növényismeret c. könyv).

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK 2018 IRODALOM I ...

KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK. 2018. IRODALOM. I. Témakör: Művek a magyar ... IV. Témakör: Művek a világirodalomból. 14. Puskin: Anyegin.

Szóbeli érettségi tételsor - Magyar nyelvből 2017/2018.

Tétel: A kommunikáció fogalma, funkciói, tényezői. 2. ... Tétel. Az érvelő közlésmód. 17. Témakör: A retorika alapjai. 17. Tétel: A munkavállaláshoz szükséges ...

Szóbeli érettségi témakörök és tételek 2019 tavasz - IRODALOM 1 ...

Tétel: A. P. Csehov: Sirály. 18. Tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája (a szereplők viszonya, konfliktusai). 19. Témakör: Az irodalom határterületei (irodalmi ...

2005-ös emelt szintű informatika érettségi Szóbeli tételek – A sorozat

Monitorok típusai és jellemzői. (2.2). 11. Logikai alapműveletek (igazságtáblák, kifejezések kiértékelése, példák). (2.2). 12. Az operációs rendszer általános ...

2005-ös emelt szintű informatika érettségi - Szóbeli tételek - Blog.hu

E dokumentum az emelt szintű informatika érettségi egy szóbeli tételsorát tartalmaz- ... Tételek: 1. A kommunikációs folyamatok csoportosítása (irány, csatorna, ...

2005-ös emelt szintű informatika érettségi - Szóbeli tételek - B sorozat

Szóbeli tételek – B sorozat. E dokumentum az emelt szintű informatika érettségi egy szóbeli tételsorát tartalmaz- za. Két ilyen tételsorozat készült a különböző ...

Szóbeli vizsgatételek magyar irodalomból - SZBKG

Mihály műveiben (a Himnusz és a Szózat bemutatása, részletes összehasonlító elemzés). 7. A szerkezeti jellemzők, illetve a boldogságkeresés motívumának ...

Magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga 2017

2017. jan. 1. ... értékelésben (feladat helyes értelmezése, általános tájékozottság, tématartás, releváns példák, gondolatgazdagság). Szerkesztésnél a műfaji ...

Szóbeli vizsgatételek magyar irodalomból 2019/20-as ... - SZBKG

Műfajok és műformák a római költészetben (Catullus, Horatius, Vergilius). 8. Biblia – A Biblia ... Catullus: Éljünk, Lesbia... 6. Catullus: Gyűlölök és szeretek. 7.