Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon. Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600‒1659). Történelemtudományok ...

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon - Kapcsolódó dokumentumok

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon. Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600‒1659). Történelemtudományok ...

Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon: kutatástörténet ...

ményes boszorkányper-kiadványra is támaszkodhatott, amint azok ... Szoboszlay 2008a; Varga Ildikó Szegedi boszorkányperek (1728–1744) című kiadatlan ...

Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század)

HÁBORÚ ÉS NÉPESSÉG A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON. (16–17. SZÁZAD). H. NÉMETH ISTVÁN. A 16–17. század egyik legjobb ismerője, a 20.

Boszorkányüldözés a kora újkori Velencében - C3

A tanulmány szerzője, Jonathan Seitz, a velencei Szent Inkvizíció gazdag levéltárának boszorkányper anyagait vizsgálta. Seitz a Drexel Egyetem ta-.

KORA ÚJKORI PROGNOSZTIKONOK ÉS KALENDÁRIUMOK AZ ...

címében; a kora újkor nagy hatású, gondolkodást, világnézetet befolyásoló ... Születések Horoscopusából jövendő történet szerént való dolgokról jövendölése) ...

Affektivitás a kora újkori filozófiában

ez ellentéte az érzelemmentesség sztoikus erényének. Lipsius számára a lélek állha- tatossága (constantia) nem azonos a sztoi- kus apatheiával, hanem a ...

A KORA ÚJKORI KASSA NÉMET POLGÁRSÁGÁNAK ...

is összeállította,6 a könyvek, a polgárok olvasmányai a legutóbbi időkig7 az ala ... választottak esettanulmányok tárgyául kassai példákat. ... Kemény Lajos,.

A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez

65–80; Ötvös Péter, „ubi sunt?” in Fehér lovag: ... und Simpliziaden, (Bern: Peter Lang Verlag, 2005); Wilhelm Kühlmann und Gábor Tüskés, Hg., unter mitarbeit ...

a kora újkori magyar kálvinizmusról - BUKSZ

nyelvű monográfia hiányában az angolszász történet- ... saját kutatásokon is alapuló angolszász szakirodalom ... Clarendon, Oxford, 2000 (Oxford Historical.

HIVATALNOK ÉRTELMISÉG A KORA ÚJKORI ERDÉLYBEN

Bartos István özvegyét különben Szigeten pinzes azzonnak ismerték,7 s ez a vagyon aligha ... felsége az erdely feiedelem zolgaia”: Poncz cs. lt., p. 46–47.

A tudom-is-én-micsoda és a kora újkori racionalizmus

jelentése között? Vajon e kifejezés, amely ebben az időszakban indul diadalútjára, hogy „a minőség mesterséges jeleként”. 3 egy új ízlésideál védjegye legyen, ...

EGY kora újkori SikErkÖNYV tÖrtéNEtE - MTA Könyvtár és ...

„Siena városában minden asszony látogatni szokta a Szűz ... Az imént idéztem, mely klasszikus hősökhöz hasonlítja Lucretia szeretője ... Barker and Brenda M. Hosington (Leiden; Boston [Mass.]: Brill, 2013), 63–78, főként 65–67. 24 joyce Boro, „Reading juan de flores Grisel y Mirabella in early Modern england”, in.

Konstantinápoly bűvöletében Kora újkori diplomáciatörténet

www.ifpo.revues.org/2o6 (a letöltés ideje: 2016. május 14.) 83 ... szokatlanok a pécsi származású renegátok, Pápa viszont csak néhány évig volt oszmán ura-. 2.

a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak

Az internet megjelenésével nagyon nagy mennyiségben és igen eltérő minő- ... a Szegedi Tudományegyetemen (2000) és az Eötvös Loránd Tudomány- ... a kezdetben sikeres hadviselés fokozatos visszaszorulásával a hírekből is eltűntek.

A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II.

zett, a király jogszférájába tartozott a rendi dualizmus rendszerében. A rendek mind ... De nem sikerült a rendi dualizmus erőviszonyait ezen a fontos ponton a ...

3 Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú ... - DEA

Debrecen, 1992.; Szendrey István–Nyakas Miklós: Derecske története (A ... Köpönyeg. 9. 12. Montli zsák. 1. 53. Csizma sarkantyustúl. 1. 49. Vitéz kötés. 20.

felekezetiség és identitástudat a kora újkori kárpát-medencében - MTA

2013. szept. 16. ... MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI IRODALMÁBAN ... esettanulmánnyal kíván hozzájárulni: a kora újkori magyarországi kultúra szemszögéből ...

Apológia és mártírium a kora újkori református gondolkodásban

Kutatástörténeti tanulmányok, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Csor- ba Dávid, Baráth Béla Levente, Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, ...

1 TÓTH ZSOMBOR A kora újkori könyv antropológiája Kéziratos ...

kori könyv antropológiája az írás és olvasás aktusainak vizsgá- lata révén, tehát ... vizsgálatához és újabb kutatási eredményeihez lásd: trencsényi 2010; illetve smith 2008. ... Howell 1956 Wilbur samuel Howell,Logic and Rhetoric in England,.

A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet ...

BUBRYÁK Orsolya: Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében. In: „Ez világ, mint ... Pribék Ádám is mostohatestvérek voltak. Sennyey ... likus, ő maga és férjei a református vallás jelentős támogatói közé tartoztak, Alaghy Judit és férjei.

Egy kora újkori sikerkönyv története - Magyar Elektronikus Könyvtár

ak diskurzusában a nő azonosítódik a lóval,4 s mind Menelaus, mind Pandalus megkapja a ... pannonius) is van valami mélyebb jelentése a névnek. ... simultas ingens erat: quaerebantque toge vias omnes: quibus possunt nocere sagis.”57 ... kapcsolatos félreértést.124 A templomocska ad primum lapidem, vagyis a város-.

Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori ... - BUKSZ

tó fejezetben elemzett forrásokból az ország olyan területeinek a ... misszionáriusok a hódolt Temesváron című fejezet. ... rosan összefonódott tehát, lett légyen.

Mit jelent Erdély? Vázlat az Erdélyi Fejedelemség kora újkori etnikai ...

2019. jan. 4. ... A dákoromán kontinuitás elmélet legelső írásos dokumentuma. Petru Maior: A románok eredetének története Dáciában. [Istoria pentru ...

Adalékok Árpád-házi és Portugáliai Szent Erzsébet kora újkori ...

6 PROKOPP Mária, GOLARITS István, Árpád-házi Szent Erzsébet = Tertia, 2003. ... .wikimedia.org/wiki/File:Santa_Elisabetta_d%27Ungheria_di_Jan_Provoost. ... 63 GALAVICS Géza, Magyar főurak és a Mariazelli bazilika magyar kápolnái ...

Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora újkori ... - CORE

majd litánia, bőséges imádságválogatás, Szent Anna öt öröme, hét üdvözlete. ... rektor Csáky Antal főispán (ciprusfa); az első asszisztens Wiczey[!] József kirá-.

kecskemét-nagykőrösi utca 7–9. lelőhely késő középkori-kora újkori

A kecskeméti fehér kerámiák nagyobb része azonosítható a Szilágyi et al. (2010) által budai fehér kerámia típusnak nevezett fazekasáruval. Így tehát ez egy,.

Steve Tamari: Arab nemzeti tudat a kora újkori Szíriában

2017. dec. 15. ... lenére, hogy ő nem arab és egy nem arab fia, és annak ellenére, hogy az »ulema« kijelentette: vallási ügyekben az arabok a törökök és a ...

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Oláh Róbert

Oláh Róbert. ,, …mennyei fegyverekkel legyenek felszerelve…”1. Egy vita margójára. Péter Katalin 1985-ös problémafelvetése2 nyomán kezdtünk el újra foglal-.

VÁROSI KEGYÚRI JOGOK AZ ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

3 MÁLYUSZ ELEMÉR: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. [Értekezések a Történeti Tudományok. Köréből; új sorozat, 9. kötet.] Budapest, 1971, 9–11.

A reformkor és a romantika kora Magyarországon

Kölcsey Ferenc: Huszt. 1. a) Anyaggyűjtés. – A vers első fele a múlt, a halál, a pusztulás világába vezet. Milyen díszletek fejezik ki ezt a hangulatot? – A második ...

Gyermekvédelem a kora szocialista Magyarországon a társadalmi ...

Az ötvenes évek első felének gyermekvédelem-története rávilágít arra, hogy nem csak az. 1961-es párthatározatot követően, hanem az ország egyes régióiban ...

Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865 (2./4 köt.)

válság elszámolásában, oly formában történt, mely nem kompromitál* háttá azt a nagyfokú bizalmat, amelyet az uralkodó oly hosszú időn át helyezett belé.

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KORA MAGYARORSZÁGON (1711-1820) II. József ...

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KORA MAGYARORSZÁGON (1711-1820). II. József és rendeletei ... francia forradalom híre→lezárult a felvilágosult abszolutizmus. - a török ...

Koronázás a Német-római Birodalomban és Magyarországon a kora ...

dek és a frankfurti polgárok eljátszották, a Német-római Birodalom létjogosultságát formálisan nem lehetett megkérdőjelezni.12. Az Aranybulla előírta, hogy a ...

környezetföldtani és környezettörténeti kutatások a dunai alföldön

Csökmei Bálint ízűkor Péter. Fekete István. Gulyás Sándor. Havasi Bálint. Heinrich Tamáska Orsolya. Horváth Janina. Szerzők. Hupuczi Júlia. Jakab Gusztáv.

A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti ...

(Linaria biebersteinii), üstökös gyöngyike (Muscari comosum), villás boglárka ... és helyenként ezért lehet a metszetekben is analizálni a meszes vázrészeket. ... Tőle délnyugatra található párja, mely egy kisebb, mára erősen leszántott halom.