Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század)

HÁBORÚ ÉS NÉPESSÉG A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON. (16–17. SZÁZAD). H. NÉMETH ISTVÁN. A 16–17. század egyik legjobb ismerője, a 20.

Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század) - Kapcsolódó dokumentumok

Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század)

HÁBORÚ ÉS NÉPESSÉG A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON. (16–17. SZÁZAD). H. NÉMETH ISTVÁN. A 16–17. század egyik legjobb ismerője, a 20.

Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon: kutatástörténet ...

ményes boszorkányper-kiadványra is támaszkodhatott, amint azok ... Szoboszlay 2008a; Varga Ildikó Szegedi boszorkányperek (1728–1744) című kiadatlan ...

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon. Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600‒1659). Történelemtudományok ...

Affektivitás a kora újkori filozófiában

ez ellentéte az érzelemmentesség sztoikus erényének. Lipsius számára a lélek állha- tatossága (constantia) nem azonos a sztoi- kus apatheiával, hanem a ...

Boszorkányüldözés a kora újkori Velencében - C3

A tanulmány szerzője, Jonathan Seitz, a velencei Szent Inkvizíció gazdag levéltárának boszorkányper anyagait vizsgálta. Seitz a Drexel Egyetem ta-.

KORA ÚJKORI PROGNOSZTIKONOK ÉS KALENDÁRIUMOK AZ ...

címében; a kora újkor nagy hatású, gondolkodást, világnézetet befolyásoló ... Születések Horoscopusából jövendő történet szerént való dolgokról jövendölése) ...

a kora újkori magyar kálvinizmusról - BUKSZ

nyelvű monográfia hiányában az angolszász történet- ... saját kutatásokon is alapuló angolszász szakirodalom ... Clarendon, Oxford, 2000 (Oxford Historical.

A tudom-is-én-micsoda és a kora újkori racionalizmus

jelentése között? Vajon e kifejezés, amely ebben az időszakban indul diadalútjára, hogy „a minőség mesterséges jeleként”. 3 egy új ízlésideál védjegye legyen, ...

HIVATALNOK ÉRTELMISÉG A KORA ÚJKORI ERDÉLYBEN

Bartos István özvegyét különben Szigeten pinzes azzonnak ismerték,7 s ez a vagyon aligha ... felsége az erdely feiedelem zolgaia”: Poncz cs. lt., p. 46–47.

A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez

65–80; Ötvös Péter, „ubi sunt?” in Fehér lovag: ... und Simpliziaden, (Bern: Peter Lang Verlag, 2005); Wilhelm Kühlmann und Gábor Tüskés, Hg., unter mitarbeit ...

Konstantinápoly bűvöletében Kora újkori diplomáciatörténet

www.ifpo.revues.org/2o6 (a letöltés ideje: 2016. május 14.) 83 ... szokatlanok a pécsi származású renegátok, Pápa viszont csak néhány évig volt oszmán ura-. 2.

A KORA ÚJKORI KASSA NÉMET POLGÁRSÁGÁNAK ...

is összeállította,6 a könyvek, a polgárok olvasmányai a legutóbbi időkig7 az ala ... választottak esettanulmányok tárgyául kassai példákat. ... Kemény Lajos,.

EGY kora újkori SikErkÖNYV tÖrtéNEtE - MTA Könyvtár és ...

„Siena városában minden asszony látogatni szokta a Szűz ... Az imént idéztem, mely klasszikus hősökhöz hasonlítja Lucretia szeretője ... Barker and Brenda M. Hosington (Leiden; Boston [Mass.]: Brill, 2013), 63–78, főként 65–67. 24 joyce Boro, „Reading juan de flores Grisel y Mirabella in early Modern england”, in.

a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak

Az internet megjelenésével nagyon nagy mennyiségben és igen eltérő minő- ... a Szegedi Tudományegyetemen (2000) és az Eötvös Loránd Tudomány- ... a kezdetben sikeres hadviselés fokozatos visszaszorulásával a hírekből is eltűntek.

Apológia és mártírium a kora újkori református gondolkodásban

Kutatástörténeti tanulmányok, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Csor- ba Dávid, Baráth Béla Levente, Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, ...

A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II.

zett, a király jogszférájába tartozott a rendi dualizmus rendszerében. A rendek mind ... De nem sikerült a rendi dualizmus erőviszonyait ezen a fontos ponton a ...

felekezetiség és identitástudat a kora újkori kárpát-medencében - MTA

2013. szept. 16. ... MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI IRODALMÁBAN ... esettanulmánnyal kíván hozzájárulni: a kora újkori magyarországi kultúra szemszögéből ...

3 Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú ... - DEA

Debrecen, 1992.; Szendrey István–Nyakas Miklós: Derecske története (A ... Köpönyeg. 9. 12. Montli zsák. 1. 53. Csizma sarkantyustúl. 1. 49. Vitéz kötés. 20.

Egy kora újkori sikerkönyv története - Magyar Elektronikus Könyvtár

ak diskurzusában a nő azonosítódik a lóval,4 s mind Menelaus, mind Pandalus megkapja a ... pannonius) is van valami mélyebb jelentése a névnek. ... simultas ingens erat: quaerebantque toge vias omnes: quibus possunt nocere sagis.”57 ... kapcsolatos félreértést.124 A templomocska ad primum lapidem, vagyis a város-.

Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori ... - BUKSZ

tó fejezetben elemzett forrásokból az ország olyan területeinek a ... misszionáriusok a hódolt Temesváron című fejezet. ... rosan összefonódott tehát, lett légyen.

1 TÓTH ZSOMBOR A kora újkori könyv antropológiája Kéziratos ...

kori könyv antropológiája az írás és olvasás aktusainak vizsgá- lata révén, tehát ... vizsgálatához és újabb kutatási eredményeihez lásd: trencsényi 2010; illetve smith 2008. ... Howell 1956 Wilbur samuel Howell,Logic and Rhetoric in England,.

A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet ...

BUBRYÁK Orsolya: Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében. In: „Ez világ, mint ... Pribék Ádám is mostohatestvérek voltak. Sennyey ... likus, ő maga és férjei a református vallás jelentős támogatói közé tartoztak, Alaghy Judit és férjei.

Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora újkori ... - CORE

majd litánia, bőséges imádságválogatás, Szent Anna öt öröme, hét üdvözlete. ... rektor Csáky Antal főispán (ciprusfa); az első asszisztens Wiczey[!] József kirá-.

Steve Tamari: Arab nemzeti tudat a kora újkori Szíriában

2017. dec. 15. ... lenére, hogy ő nem arab és egy nem arab fia, és annak ellenére, hogy az »ulema« kijelentette: vallási ügyekben az arabok a törökök és a ...

Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban Oláh Róbert

Oláh Róbert. ,, …mennyei fegyverekkel legyenek felszerelve…”1. Egy vita margójára. Péter Katalin 1985-ös problémafelvetése2 nyomán kezdtünk el újra foglal-.

kecskemét-nagykőrösi utca 7–9. lelőhely késő középkori-kora újkori

A kecskeméti fehér kerámiák nagyobb része azonosítható a Szilágyi et al. (2010) által budai fehér kerámia típusnak nevezett fazekasáruval. Így tehát ez egy,.

Mit jelent Erdély? Vázlat az Erdélyi Fejedelemség kora újkori etnikai ...

2019. jan. 4. ... A dákoromán kontinuitás elmélet legelső írásos dokumentuma. Petru Maior: A románok eredetének története Dáciában. [Istoria pentru ...

Adalékok Árpád-házi és Portugáliai Szent Erzsébet kora újkori ...

6 PROKOPP Mária, GOLARITS István, Árpád-házi Szent Erzsébet = Tertia, 2003. ... .wikimedia.org/wiki/File:Santa_Elisabetta_d%27Ungheria_di_Jan_Provoost. ... 63 GALAVICS Géza, Magyar főurak és a Mariazelli bazilika magyar kápolnái ...

A cigány népesség Magyarországon

7.6 A cigány népesség lélekszáma és aránya Magyarország ... Tengeri. 5. 6,1. 100,0. 10. 10,5. Téseny. 73. 23,1. 76,7. 85. 21,1. Ócsárd. 34. 8,9. 91,2. 53. 12,4.

VÁROSI KEGYÚRI JOGOK AZ ÚJKORI MAGYARORSZÁGON

3 MÁLYUSZ ELEMÉR: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. [Értekezések a Történeti Tudományok. Köréből; új sorozat, 9. kötet.] Budapest, 1971, 9–11.

XIX. század kora, frizurája

Kutatómunkát végeztem: a 19. század-i női hajviselet témában a Bányai János műszaki ... Később a barokk korban már megjelentek a gyöngyök, fésűk, és ...

lengyel menekültek magyarországon a háború alatt lengyelek és ...

mintegy 3-4 ezer lengyel zsidó is érkezett magyar földre. Ekkor id. Antall József menekültügyi kormánybiztos saját hatáskörében el- járva utasítja a lengyel ...

A reformkor és a romantika kora Magyarországon

Kölcsey Ferenc: Huszt. 1. a) Anyaggyűjtés. – A vers első fele a múlt, a halál, a pusztulás világába vezet. Milyen díszletek fejezik ki ezt a hangulatot? – A második ...

Gyermekvédelem a kora szocialista Magyarországon a társadalmi ...

Az ötvenes évek első felének gyermekvédelem-története rávilágít arra, hogy nem csak az. 1961-es párthatározatot követően, hanem az ország egyes régióiban ...

Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865 (2./4 köt.)

válság elszámolásában, oly formában történt, mely nem kompromitál* háttá azt a nagyfokú bizalmat, amelyet az uralkodó oly hosszú időn át helyezett belé.

Koronázás a Német-római Birodalomban és Magyarországon a kora ...

dek és a frankfurti polgárok eljátszották, a Német-római Birodalom létjogosultságát formálisan nem lehetett megkérdőjelezni.12. Az Aranybulla előírta, hogy a ...