felekezetiség és identitástudat a kora újkori kárpát-medencében - MTA

2013. szept. 16. ... MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI IRODALMÁBAN ... esettanulmánnyal kíván hozzájárulni: a kora újkori magyarországi kultúra szemszögéből ...

felekezetiség és identitástudat a kora újkori kárpát-medencében - MTA - Kapcsolódó dokumentumok

felekezetiség és identitástudat a kora újkori kárpát-medencében - MTA

2013. szept. 16. ... MAGYARORSZÁG KORA ÚJKORI IRODALMÁBAN ... esettanulmánnyal kíván hozzájárulni: a kora újkori magyarországi kultúra szemszögéből ...

A kora középkori néphit és hitvilág változásai a Kárpát-medencében

Mivel a népvándorlás kori és a kora középkori köznépi szellemi kultúra kutatását jelentősen megnehezíti az írásos források hiánya, az orális hagyomány ...

Kora vaskori korongolt kerámia a Kárpát-medencében / Early Iron ...

BP közötti értékeket eredményeztek (Poz-36266-. 36271), a méréseket a lengyelországi Poznan. Radiocarbon Laboratory végezte. A szkíta kori korongolt ...

Affektivitás a kora újkori filozófiában

ez ellentéte az érzelemmentesség sztoikus erényének. Lipsius számára a lélek állha- tatossága (constantia) nem azonos a sztoi- kus apatheiával, hanem a ...

Boszorkányüldözés a kora újkori Velencében - C3

A tanulmány szerzője, Jonathan Seitz, a velencei Szent Inkvizíció gazdag levéltárának boszorkányper anyagait vizsgálta. Seitz a Drexel Egyetem ta-.

KORA ÚJKORI PROGNOSZTIKONOK ÉS KALENDÁRIUMOK AZ ...

címében; a kora újkor nagy hatású, gondolkodást, világnézetet befolyásoló ... Születések Horoscopusából jövendő történet szerént való dolgokról jövendölése) ...

EGY kora újkori SikErkÖNYV tÖrtéNEtE - MTA Könyvtár és ...

„Siena városában minden asszony látogatni szokta a Szűz ... Az imént idéztem, mely klasszikus hősökhöz hasonlítja Lucretia szeretője ... Barker and Brenda M. Hosington (Leiden; Boston [Mass.]: Brill, 2013), 63–78, főként 65–67. 24 joyce Boro, „Reading juan de flores Grisel y Mirabella in early Modern england”, in.

a kora újkori magyar kálvinizmusról - BUKSZ

nyelvű monográfia hiányában az angolszász történet- ... saját kutatásokon is alapuló angolszász szakirodalom ... Clarendon, Oxford, 2000 (Oxford Historical.

A tudom-is-én-micsoda és a kora újkori racionalizmus

jelentése között? Vajon e kifejezés, amely ebben az időszakban indul diadalútjára, hogy „a minőség mesterséges jeleként”. 3 egy új ízlésideál védjegye legyen, ...

Konstantinápoly bűvöletében Kora újkori diplomáciatörténet

www.ifpo.revues.org/2o6 (a letöltés ideje: 2016. május 14.) 83 ... szokatlanok a pécsi származású renegátok, Pápa viszont csak néhány évig volt oszmán ura-. 2.

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon

Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon. Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600‒1659). Történelemtudományok ...

Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon: kutatástörténet ...

ményes boszorkányper-kiadványra is támaszkodhatott, amint azok ... Szoboszlay 2008a; Varga Ildikó Szegedi boszorkányperek (1728–1744) című kiadatlan ...

A KORA ÚJKORI KASSA NÉMET POLGÁRSÁGÁNAK ...

is összeállította,6 a könyvek, a polgárok olvasmányai a legutóbbi időkig7 az ala ... választottak esettanulmányok tárgyául kassai példákat. ... Kemény Lajos,.

HIVATALNOK ÉRTELMISÉG A KORA ÚJKORI ERDÉLYBEN

Bartos István özvegyét különben Szigeten pinzes azzonnak ismerték,7 s ez a vagyon aligha ... felsége az erdely feiedelem zolgaia”: Poncz cs. lt., p. 46–47.

A kora újkori Magyarország-toposzok történetéhez

65–80; Ötvös Péter, „ubi sunt?” in Fehér lovag: ... und Simpliziaden, (Bern: Peter Lang Verlag, 2005); Wilhelm Kühlmann und Gábor Tüskés, Hg., unter mitarbeit ...

A kAroling-kor A kárpát- medencében

Az avar kaganátus vezető méltóságai a kései avar korban nagy károly hadjárata (791). Az avar „polgárháború”. A tudun. Pippin hadjárata (796).

V. A HUNOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

mény ihlette a Nibelung-ének szerzőjét is. II. Theodosius, illetve a keletrómai birodalom felé nem változott a korábbi politika: bár egyelőre nyílt harcra nem került ...

Szaharai por a Kárpát-medencében

2017. jún. 16. ... lamokban gyakori katabatikus szél, mely a Palouse folyó völgyére csap le. ... Porvihar közeledik Stratford (Texas, USA) felé 1935. április 18-án.

A Kárpát – medencében nincsenek

1Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék, H-6722 Szeged ... A sarki ürge (Spermophilus parryii) fészkeiből előkerült néhány növényi.

Apológia és mártírium a kora újkori református gondolkodásban

Kutatástörténeti tanulmányok, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Csor- ba Dávid, Baráth Béla Levente, Debrecen, D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, ...

Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16-17. század)

HÁBORÚ ÉS NÉPESSÉG A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON. (16–17. SZÁZAD). H. NÉMETH ISTVÁN. A 16–17. század egyik legjobb ismerője, a 20.

3 Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú ... - DEA

Debrecen, 1992.; Szendrey István–Nyakas Miklós: Derecske története (A ... Köpönyeg. 9. 12. Montli zsák. 1. 53. Csizma sarkantyustúl. 1. 49. Vitéz kötés. 20.

a Békési Református Egyházmegye kora újkori forrásainak

Az internet megjelenésével nagyon nagy mennyiségben és igen eltérő minő- ... a Szegedi Tudományegyetemen (2000) és az Eötvös Loránd Tudomány- ... a kezdetben sikeres hadviselés fokozatos visszaszorulásával a hírekből is eltűntek.

A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II.

zett, a király jogszférájába tartozott a rendi dualizmus rendszerében. A rendek mind ... De nem sikerült a rendi dualizmus erőviszonyait ezen a fontos ponton a ...

Magyar folytonosság a Kárpát medencében

„nem jöttünk sehonnan, a magyarok őshazája a. Kárpátmedence” ... A genetikai állomány ~2-3%-a ismert és ez jelenti az ... A magyarság eredete: genetika.

ÉS KÖRTEFAJTÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A NÉPI ...

Olyan tájak felkutatását, ahol az alma és körte történelmi és tájfajtáinak mai ... A népi tudásanyag szerint a „vackor”-típusba sorolt 'Pyrus' alakok önállóak, mint ...

Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében - Kunszövetség

2014. dec. 21. ... birkapörkölt, galaburgyi -a slambuc egy helyi változata-, karcagi szilvapálin- ka, hideg és melegételek) kóstolása, árusítása kívánja fokozni.

szíjgyártók, nyergesmesterek a Kárpát-medencében

A 7. században a lószerszámok timsós cserzéssel ... A király a várszervezet birtokainak elado- ... lószerszám és a nyeregkészítés, de régebben is került ki a ...

Népek és kultúrák a kárpát-medeNcébeN

cSáSZárKor éS KorA néPvándorLáSKor. BocSi ZSóFiA: A ... rácZ ZSóFiA–dArócZi-SZABó mártA: Szarvasszemfog-csüngők kora népvándorlás kori sírokban .

A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében - EPA

települését, de a morvák elől egyrészük innen is tovább települt az ausztriai. 8 Györffy György, Zólyomi Bálint: „A Kárpát-medence és Etelköz képe egy évezred ...

Egy kora újkori sikerkönyv története - Magyar Elektronikus Könyvtár

ak diskurzusában a nő azonosítódik a lóval,4 s mind Menelaus, mind Pandalus megkapja a ... pannonius) is van valami mélyebb jelentése a névnek. ... simultas ingens erat: quaerebantque toge vias omnes: quibus possunt nocere sagis.”57 ... kapcsolatos félreértést.124 A templomocska ad primum lapidem, vagyis a város-.

1 TÓTH ZSOMBOR A kora újkori könyv antropológiája Kéziratos ...

kori könyv antropológiája az írás és olvasás aktusainak vizsgá- lata révén, tehát ... vizsgálatához és újabb kutatási eredményeihez lásd: trencsényi 2010; illetve smith 2008. ... Howell 1956 Wilbur samuel Howell,Logic and Rhetoric in England,.

Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori ... - BUKSZ

tó fejezetben elemzett forrásokból az ország olyan területeinek a ... misszionáriusok a hódolt Temesváron című fejezet. ... rosan összefonódott tehát, lett légyen.

A pácini kastély Urak és szolgák a kora újkori északkelet ...

BUBRYÁK Orsolya: Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében. In: „Ez világ, mint ... Pribék Ádám is mostohatestvérek voltak. Sennyey ... likus, ő maga és férjei a református vallás jelentős támogatói közé tartoztak, Alaghy Judit és férjei.

Mit jelent Erdély? Vázlat az Erdélyi Fejedelemség kora újkori etnikai ...

2019. jan. 4. ... A dákoromán kontinuitás elmélet legelső írásos dokumentuma. Petru Maior: A románok eredetének története Dáciában. [Istoria pentru ...

Szent Anna kultuszának írásos emlékei a kora újkori ... - CORE

majd litánia, bőséges imádságválogatás, Szent Anna öt öröme, hét üdvözlete. ... rektor Csáky Antal főispán (ciprusfa); az első asszisztens Wiczey[!] József kirá-.