Filológiai Közlöny - REAL-J

... KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ: A barbárokra várva. Ford.: Somlyó György és Vas István. Válogatta, a jegyzeteket írta: Dimitriosz Hadzisz. Európa Könyvkiadó ...

Filológiai Közlöny - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Filológiai Közlöny - REAL-J

... KONSZTANTINOSZ KAVAFISZ: A barbárokra várva. Ford.: Somlyó György és Vas István. Válogatta, a jegyzeteket írta: Dimitriosz Hadzisz. Európa Könyvkiadó ...

Filológiai Közlöny – XXI. évfolyam – 1975. - REAL-J

Ha elfogadjuk, hogy a dráma ugyanúgy az epikai műnem keretein belül van, mint az elbeszélés, akkor az elbeszélői és drámai műfajok között, közös epikus ...

Filológiai Közlöny – IX. évfolyam – 1963. - REAL-J

Erlkönig stb.) Minden sornak állandó cezúrája van, a negyedik szótag után. ... Magyarul ,,Αζ elcserélt gyermek" címen adta ki a Kossuth Kiadó 1962-ben Er-.

Filológiai Közlöny – XI. évfolyam – 1965. - REAL-J

de Meung-nél, a Roman de la Rose-Ъап. Mármost a szicíliaiak, ezek a „homines ... tól, Reynolds-tól átveszi a The Champion című lap színikritikusi rovatát. ... az epikai megjelenítésnek e nélkülözhetetlen, de mégiscsak formai jegyeinél — alapvetőbb s ... (Aurora) c. műveként tünteti fel, a kommentátorban pedig, kérdőjellel, ...

Egyetemes Filológiai Közlöny – IX. évfolyam – 1885. - REAL-J

kiteszi a szóban levő személyi ragot, s most nézzük, mint teszi ki a prseteritumban is. ... sére lerajzoltatta, mely rajzot, a hozzá tartozó magyarázó szöveg- gel együtt, már ... Nekem aztán nem nagy fejtörésbe került eldöntenem, hogy kinek.

Filológiai Közlöny – XIII. évfolyam – 1967. - REAL-J

„Avnque soy moço, cosas he visto asaz é el seso é la vista de las muehas ... mengua de la menstrua luna." II. 128, 13 ... gulati anyag formanyelvi közvetítése. 5.

Egyetemes Filológiai Közlöny – IV. évfolyam – 1880. - REAL-J

volt annyira elhanyagolva magyar származású tanulók által, mint közönségesen fel szokták ... Ott mindjárt, midőn a két félkar a thyme- lehez közelebb húzódik, s ...

Egyetemes Filológiai Közlöny – LXI. évfolyam – 1937. - REAL-J

sen" jelentése, mint a leíró szótárak helyesen mondják, ... lust, upon a sudden are estranged and dcbarred from all manner of pleasures: as were Huniades, ...

Egyetemes Filológiai Közlöny – V. évfolyam – 1881. - REAL-J

teben) hat-hét kiadását említi ; mig Szabó Károly csak kettőt jelöl meg: az ... R KÁROLY. 3. Célébrer avec ous la fame?<se journée. 4. ... ritkábban az 5-iken, ezáltal a vers két nem egyenlő részre osz- lik, mi neki ... Taciti Anna- les XIV—Λ'Γ.,.

Egyetemes Filológiai Közlöny – XL. évfolyam – 1916. - REAL-J

At· varietas quoque lectionum satis clare demonstrat duos scriptori fontes unde ... mennyei kar, 1696., Sartorius János : Lelki óra, 1730. ... Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata, 1914. 8-r 63 1. ... műve «Promos és Cassandra», 1578; 2. ugyanannak a novellája: ... fekete s az élet, a tűz és a vér piros színét.2).

Egyetemes Filológiai Közlöny – I. évfolyam – 1877. - REAL-J

Ae, oe ugy hangzott a későbbi latin nyelvben mint ... Bgk εΐ κι ματ υιδας ενοεϊν a hol a codex ugyan κυμαιτώδες-t mond, de κνματ οιδας merőben kifogás-.

Egyetemes Filológiai Közlöny – LXIII. évfolyam – 1939. - REAL-J

Barbi, M. 243—4. Bartholomé ... Opitz 117, 239 örmény nyelv ... mozaikból, a költő arcképe, több: maga az eleven költő néz ... hazájához megingathatatlan hűséggel ragaszkodó, magyarul is ... Nincs itt egyetlen hang sem, mely német népi öntudatra ... De, mint a romantikus historiográfia képviselője, Petőfiben elsősorban.

Egyetemes Filológiai Közlöny – XLIII. évfolyam – 1919. - REAL-J

(X. értekezés az Értekezései: a történelmi tudományok köréből czímű sorozat. XIII. kötetében.) ... Vö. Alig. deutsche Biographie VIII. k. 605. 1. — «Frisiustól szer- ... bár szörnyeteg gyanánt, [ Csak a haza legyen nagy és szabad.... A lelki- ösmeret a ... reformatio, szépség vagy erkölcs» problémájáról, mint minden novel- lája.

Egyetemes Filológiai Közlöny – LXII. évfolyam – 1938. - REAL-J

Eszerint a liberalitasnak kettős jelentése van: elsősorban a ... nyomon követve az illető szót hangtani és jelentés- ... ungarischen Dichter auch in Betreff der.

Egyetemes Filológiai Közlöny – VLII. évfolyam – 1923. - REAL-J

A halálfolyó a csillagok világát is behálózza és bizonyos értelemben az alvilági régiókba vonja. Ez a felfogás egyfelől jellemző módon platonikus és lényegében ...

Egyetemes Filológiai Közlöny – LXIV. évfolyam – 1940. - REAL-J

Gulyás József. Hajnóczy Iván. Hankiss János. Happ József if j. Horváth János. Huszti József ... 44 Erről részletesen írt P. Maas, Der byz. Zwölfsilber, Byz. ... Augustus birodalma csak- ... „II 1918 sara quello che noi vorremo che sia" (I. 300. 1.). ... alatt támadja meg a keresztényeket, a viharok segítségét helyezve kilátásba.

Egyetemes Filológiai Közlöny – LIII. évfolyam – 1929. - REAL-J

KERÉNYI KÁROLY ÉS KOSZÓ JÁNOS. LIII. ... Boda István; Arany János „különös természete". 13, 100 ... elsősorban a Tengerihántás múlja e tekintetben felül).

Egyetemes Filológiai Közlöny – XVII. évfolyam – 1893. - REAL-J

19. De ő az sötétben hajót messzi látja,. Dagadt vitorláit hogy könnyű szél hajtja. ... «Fraknói Gróf Esterhás Pál Eneki» amaz «egészen új név» részé- ről sohasem voltak ... sága szükséges, mint a mennyit Lehr fordított a « Toldi »-ra a költe- ménynek ... melyben elmondja, hogy Phlegyasnak, Ixion atyjának, volt egy Ivoronis.

HUNGARIAN STUDIES 3. Nemzetközi Magyar Filológiai ... - REAL-J

8 Jun 1984 ... в. rag „составная часть кровли хаты", у. селемено > в. szelemen(fa) „одна из поперечных балок в деревянном потолке хаты", у. cmpixa ...

HUNGARIAN STUDIES 9. Nemzetközi Magyar Filológiai ... - REAL-J

22 Mar 2019 ... ... of Uppsala. © Akadémiai Kiadó, Budapest ... able and pioneering directorship of Richard V. West, was a perfect host of the exhibition and ...

acta antiqua tomus 22 (a mta klasszika-filológiai ... - REAL-J

kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla: 218 10990) vagy ... auf, daß das erste Zeichen der ersten Zeile jeweils GAL ist, das mit einem ... of all property in means of production and exploited by extra-economic means, ... 45 After reading this paper, ray friend and colleague Dr. M. A. DANDAMAYEV.

acta antiqua tomus 38 (a mta klasszika-filológiai ... - REAL-J

COLLEGAE. DISCIPULI. MAGYAR. mDÖMÁNYOS AKADÊMA. KÖNYVTARA ... 584-585; LÄ IV, 914-915 (J. G. GRIFFITHS); M. SANDMAN HOLMBERG: ... not enter it in the fragments of Cato and she is right because, on the one hand, we.

HUNGARIAN STUDIES 21. Nemzetközi Magyar Filológiai ... - REAL-J

Despite the pressures of the Magyar assimilation process in 1880-1914, the ... French king, in the north-east of Madagascar, in Antongil bay at the mouth of the ... Bering, the Dane; the Outlaw Hunters of Russia; Benyowsky, the Polish Pirate; ...

HUNGARIAN STUDIES 7. Nemzetközi Magyar Filológiai ... - REAL-J

1 Jul 1989 ... Royal Hungarian University Press (Magyar Királyi Egyetemi ... but he definitely warned against drawing political conclusions, or, ... until you have got a true theory of humanity, you cannot interpret history; and when ... the use of the local card catalogue, the shelflist, bibliographies and the assistance of.

Földtani Közlöny - REAL-J

illetve a Kisalföd keleti szélének kisebb részét foglalja magában. A jelzett vízgyűjtő terület délkeleti szegélyén a Vértes-hegység területén felsőtriász fődolomit és ...

természettudományi közlöny - REAL-J

mányos és Művészeti Akadémia, vagy számos egyetem díszdoktora. ... kúriát, és talán a kalotaszegi templomokat is. Bízom benne, hogy meg tudjuk ... Dante Isteni színjátékához készített szo- ... Sandro Botticelli, 1480, színes rajz pergamenen,.

Természettudományi Közlöny 1873 - REAL-J

171. — Báró Liebig Justus (gyászjelentés a m. tud. ... Báró E ö t v ö s L o r á n d , , « fény ... lehet felfordítja, érezni fogja, hogy a mint felső ajka erősen föl-.

Földtani közlöny - 142. köt. 1. sz. (2012.) - REAL-J

kőfejtők sorában az egyik legészakibb kőbánya (1. ábra) keleti falát alkotó rétegsor része. A kőbányában, mint a. Nagy-Pisznice északnyugati és déli oldalában ...

Természettudományi Közlöny 1871 - REAL-J

hang e két különféle úton nem ugyanazon pillanatban jut a fülhöz bizonyítja ... Ásvány- és tű' lehet látni az alatta lévő mész- földtan. ... Paks : Horváth Sándor, Nagy Miklós, Papp Ödön (Nagykér). Pápa : ... József. Soroksár : Rózsahegyi Gyula.

Természettudományi Közlöny 1872 - REAL-J

a Göllnitz völgyben fekszik, mely azonban maga hosszúra nyúló s ... a fehér falon árnyékot vetett, mint a teljes hold ... a menyét csak eltévedve itt-ott fordul elő.

Földtani közlöny - 119. köt. 4. sz. (1989.) - REAL-J

egyéniségekként ismert nagy elődeink szinte már teljes egészében eltávoztak ... tanulmányút tárgya, amely 12 előadással mutatta be a nemzeti park földtani, vízföld ... mációi — Jurassic formations of the ... SZENTHE I.: Föld alatti pusztulás.

Természettudományi Közlöny 1875 - REAL-J

à bortermelőknek, tekintettel a magasztos czélra, ingyen fölajánlotta, és csak a ... a hosszú kigyó tejét és a légszivattyúra csavarta ... volt rendes tagja, végrendeletileg 500 frtot. hagyott a ... Az első eszme előtte bizonyos játék által merült fel, a.

Természettudományi Közlöny 1911 - REAL-J

átnövő rózsavirágok, vagy akár a négylevelü lóhere. A Nyctalis jelen- sége nem tartozik ... mészgömböcske marad vissza a cserépben, mely később, midőn má-.

Jogtudományi Közlöny, 1923 - REAL-J

Dr. Szüts Miklós nv. kúriai bíró 9, 19, 23, 65,. | 121, 153, 185. Tarnai János ny. kir. kúriai tanácselnök 129,. 145, 161, 169. Dr. Tihanyi Lajos budapesti ügyvéd 36.

Jogtudományi Közlöny, 1926 - REAL-J

Ingatlan árverés és kényszeregyesség. — ... A közjegyzői árverések helyébe lépett ár- ... gyal (kukorica) cseréltetett fel, ami az Optkv. 1376. és 1377. §-ai.

Természettudományi Közlöny 1906 - REAL-J

Ám a felhő nem valami állandó dolog ; inkább csak ideig-óráig tartó állapota a dolgoknak ... dei is igen lényegesen eltérhetnek egy- mástól. A zűrzavar valóban ...