Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879. - REAL-J

angolul, azonnal érzi a magyar fordítás visszásságát, érzi, mert nem érti a ... kapor. C r a s s u l a : suly fiu. C u c u m i s : vgorka, bu- borka. C u c u r b i t a : tök.

Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 8. évfolyam – 1879. - REAL-J

angolul, azonnal érzi a magyar fordítás visszásságát, érzi, mert nem érti a ... kapor. C r a s s u l a : suly fiu. C u c u m i s : vgorka, bu- borka. C u c u r b i t a : tök.

Magyar Könyvészet, 1879 (4. évfolyam) - REAL-J

hetenként egyszer; jul. és aug. hónapokban szünetel. 4 frt. Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerkesztő Rapaics Raymond. Kiadja Zsendovics József.

Magyar Nyelvőr – 13. évfolyam – 1884. - REAL-J

hető meg. a melyekben a -mány képzős név jelentése kisebb- nagyobb ... tos ; tehát legföljebb csak a második vihető vissza Dago- bertre." (26—29. 1.) ...

Magyar Nyelvőr – 16. évfolyam – 1887. - REAL-J

Környék a fogalmat általánosan jelöli csupán azzal a megszorítással, hogy a ... kevésbbé egyenlően nagy környéke van. ... h á n y ó s : rázós ; pl. az út. e l h e r d ...

Magyar Nyelvőr – 5. évfolyam – 1876. - REAL-J

Hogy mersz bűneidnek oly hamis színt adni ? De nézzed ... Dániel: Úgy felelsz te gonosz? M elkiás: ... lopész,. ,tolvaj' T. De lehet, hogy * merés%ni és * lopés i.

Magyar Nyelvőr – 53. évfolyam – 1924. - REAL-J

tarka-barka képet mutat. íráni területen maradva: a Pámir iráni szójárásainak ... (Tompa: Alföldi képek.) Tovább ... szemtévesztő módon (Vn II 168) szemverés ...

Magyar Nyelvőr – 61. évfolyam – 1932. - REAL-J

került a súlyom, mert biz az csak a szegény nép eledele volt. Nem is ... 'petróleum' | suly (súly, súj, suj) 'vizi dió vagy gesztenye. (Trapa natans)' Bal. m. Baranya ...

Magyar Nyelvőr – 14. évfolyam – 1885. - REAL-J

zünk néhányat, a mint azokat a Nyelvőr XI. k. 44. lapján följegyezve találjuk : slicczszek,. s v á f s z e k , f a l c z , szimsz, p á f l ó g , kindrusz, czolstokk, rikkcsájt,.

Magyar Nyelvőr – 3. évfolyam – 1874. - REAL-J

is, hogy a lapp majdnem mindig bm-e.t és dn-c.t ejt in és n helyett. ... Húzzad czigány, nincs bánatom,. Kezemén ... Akkor Margit tölti bé i3 esztendőt. A mint va-.

Magyar Nyelvőr – 31. évfolyam – 1902. - REAL-J

ige is származott, de minthogy csak egy adat van rá, jelentése ... egy-egy aranyat: banális : útszéli, bazár : végyott, blazírt: magaunt, brüszk : förmeteg, burleszk ...

Magyar Nyelvőr – 27. évfolyam – 1898. - REAL-J

francia jelentése is'? A huszár, de még a bakancsos is nagy megve- téssel kránfutternak ... tika, kredo, akkord, komikus, perfidia, nomenklatúra, diszkreditálás,.

Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993. - REAL-J

2020. márc. 1. ... eddigi életem? fele címmel. Műfaji meghatározása: szocio-kapitalográfia. Temesi először 1971-ben Londonban találkozott ezekkel a feliratos ...

Magyar Nyelvőr – 107. évfolyam – 1983. - REAL-J

-ít: merít, sántít, vidít, tanít; -íroz: egrecíroz, maszíroz, paszíroz, reckíroz, szekíroz, vagoníroz. Fekete Péter. Hangtani jelenségek változása egy kemenesaljai.

Magyar Nyelvőr – 54. évfolyam – 1925. - REAL-J

B. J.: Az egységes helyesírás felé 27 ... séges helyesírás kérdése s az ingadozás a megengedett (vagy néha meg ... Egy angol tanár egy magánlevelében említi.

Magyar Nyelvőr – 26. évfolyam – 1897. - REAL-J

is átment gámfor alakban | 16 jelentés, vö. osztr.-baj. kandi, kántzl, ... hogy világossá váljék valódi jelentése, amelynek érvényre jutásával nem szorulna többé ...

Magyar Nyelvőr – 99. évfolyam – 1975. - REAL-J

46 íróink nyelve. Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt ós az esztétikai arány a szépprózában ... Dr. Pulius Tibor körzeti főorvosnak (Alpár) nem tetszik ez az elneve-.

Magyar Nyelvőr – 9. évfolyam – 1880. - REAL-J

2015. szept. 6. ... Ördög gyökér F. (Aconitum napellus L.), máskép farkasgyökér. Ö r d ö g h a r a p t a vagy m a r t a f ü Melius (Succisa pratensis L. és Scabiosa ...

Magyar Nyelvőr – 74. évfolyam – 1950. - REAL-J

eszükbe se jutott a farcsukukat faosargató reumájuk 272 (csípöcsont, csípő, ... nak, a kiterjedtnek fogalmával: lótetű, lóbogár, lópióca, lóbab (így csak az alföldön ...

Magyar Nyelvőr – 35. évfolyam – 1906. - REAL-J

avval a jelentéssel, azután az összetétel elhomályosodásával és illeszkedéssel ... lábbag, fölöstököm, faricskál, métely, visszáz, perlödés, gomoja, zsája, iboja ...

Magyar Nyelvőr – 22. évfolyam – 1893. - REAL-J

Később, mikor az ebe szó ,gúnya' jelentése kiveszett a tudat- ból és előcsintalankodott a ... tök : flöstök, fölöstök, fölöstököm ; gyarapodik: gyalapodik; fanya-.

Magyar Nyelvőr – 38. évfolyam – 1909. - REAL-J

Erős, csipős savanyu, édes, tápláló, erősítő, valósággal isteneknek való folyadék ... puliszka. Kreszn. értelmezése helytelen. Nem is pergelt liszt, nem is.

Magyar Nyelvőr – 1. évfolyam – 1872. - REAL-J

lasztja; szintoly helytelen e szerint azon helyesírás is, mely- nek ily elfogadhatatlan ... Tudjuk, s ezt tudni nem kell hozzá semmi ördöngösség, hogy nem csupán ...

Magyar Nyelvőr – 76. évfolyam – 1952. - REAL-J

annyira megváltozott a szó hangalakja vagy jelentése, hogy képtelen voltam ... ornamens. (<Ornament. 'díszítés, díszít- mény'): ékítmény, díszítmény. (K).

Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961. - REAL-J

befűzve a hangtani ós a helyesírási vétségeket. ... Mindjárt előrebocsátom, hogy a helyesírás terén elkövetett ... Itt sem ördöngösség megoldani a kér-.

Magyar Nyelvőr – 29. évfolyam – 1900. - REAL-J

jelentése nyilván »csinálások«, minthogy végre előfordul ugyancsak abban a jelentésben ... európai szavak: kopja, lándsa, dárda, szúca, pika. F. A kelevéz.

Magyar Nyelvőr – 66. évfolyam – 1937. - REAL-J

idegen jelentés hordozóiként kerültek el s csak nálunk kapták latin for- májukat. ... formája: ornamens. ... 'Süt' jelentése pedig nézetem szerint másodlagos.

Magyar Nyelvőr – 80. évfolyam – 1956. - REAL-J

ideje, hogy a sok port fölvert ispiláng szóval is foglalkozzék. ... alany, az értelmező nagyobb önállóságot kap, jelentése, tartalma kidombo- rodik, mert szerepe ...

Magyar Nyelvőr – 84. évfolyam – 1960. - REAL-J

Az agitátor szó 'izgató' jelentése a Horthy-korszak nyelvhelyességi ós szótári kiadványaiba ... csimota 'féltett kicsi gyermek' csipédétt, csipetke 'kézzel darabokra ...

Magyar Nyelvőr – 82. évfolyam – 1958. - REAL-J

Az eZ/áí-nak ez a jelentése nincs meg sem a Czuczor—Fogarasiban, sem Bal- ... a drága, az aranyos hideg nem is csökkent" (Goda Gábor: Panoptikum. Deb-.

Magyar Nyelvőr – 71. évfolyam – 1947. - REAL-J

2015. szept. 6. ... király neki, amire nem is lenne alapos oka. ... rint tartozik ítélni vagy lelki- ösmeret szerinti? ... Fognak ingósága (I 87a): foginysorvadás kísérője.

Magyar Nyelvőr – 83. évfolyam – 1959. - REAL-J

éhező proletárok millióit maga után vonó mozdonyait föltartóztatni pillanatig sem volna képes" (uo. ... eskü alatti kihallgatása, az esküre bocsátás sorrendje, a fél, tanú, szakértő esküje, egyességi eskü ... Imre Samu : A Szabács Viadala. 58 ,,.

Magyar Nyelvőr – 12. évfolyam – 1883. - REAL-J

5 Borbás Vincze ... János előtt, mikó üldözték őtet, ijen kicsi bogarak világítottak a sötétbe. ... gesztenye forma bolus vagy ... Kérdés. „Mióta a velocipéd-klub megalakúlt, azóta na- ... Ondrejko; — Málika (Amália); — Betka, Betuska, Liza,. Lizika ...

Magyar Nyelvőr – 15. évfolyam – 1886. - REAL-J

helyére"; németül: „Sie nahm ein buch aus dem bücher- sclirank ... Itt németül van mondva, a mit később a. Nyelvőr ... Ki tud mindennap láb nékül felkelni?

Magyar Nyelvőr – 69. évfolyam – 1940. - REAL-J

Szótár véleményéhez kell visszatérnem és a lator-t a lalin latro szó átvételének tartom. ... Még erősebb bizonyíték a német eredet ellen a szó jelentése. Gombocz így okolja meg, hogy a lator ... gyaur szavunk alapján is tudjuk — a hitetlen.

Magyar Nyelvőr – 10. évfolyam – 1881. - REAL-J

Ez bulgáros kiejtése a pec szónak melynek jelentése a német Ofenben maradt meg. ... tomos csalárdkodó mesterkedés; — másoknál néha finesse". díj^óné.

Magyar Nyelvőr – 79. évfolyam – 1955. - REAL-J

a vélemények sok-sok dologban, nem éppen csak a helyesírás és a nyelv- ... gólya, pólya, sólya, hólyag, kóvályog; bója, szója; gally, süllyed. zsöllye; vijjog;.