Hadtörténelmi Közlemények 1888. év (1. kötet. Budapest, 1888) - EPA

tok compániája», hosszú puskás albán-zsoldosok, mintegy 120 fő; a kerekszámban 100 tagból álló, válogatott szép, szálas termetű , csillogó ruházatu «daliások ...

Hadtörténelmi Közlemények 1888. év (1. kötet. Budapest, 1888) - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

Hadtörténelmi Közlemények 1888. év (1. kötet. Budapest, 1888) - EPA

tok compániája», hosszú puskás albán-zsoldosok, mintegy 120 fő; a kerekszámban 100 tagból álló, válogatott szép, szálas termetű , csillogó ruházatu «daliások ...

Hadtörténelmi Közlemények 1888. évfolyam (1. kötet ... - REAL-J

merőben tanulság nélküli tendentiát, hol egy Szigetvár ostroma semmivel sincs több hadtudománynyal ... köpönyeg vala. Kivarrott tarsolyaikat balczombjuknál ...

Természettudományi közlöny 20. kötet 229. füzet (1888 ... - EPA

gyűrűsek. A nép szöcské-nek nevezi s fogja nevezni; de az valódi sáska. ... országukba, mert, ámbár mindent elpusztítanak, annyit esznek belő- lök, hogy ...

Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 11. kötet – 1888. - REAL-J

désre, melylyel az urak nagy része a veszprémi püspök iránt viselkedik, kész ... existente gen. duo Gasparo Barcsaio fratre germano ilmi principis. Antedictis fluentibus, ac ... ösmérni, vagy benefactornak s nem absolute fundatornak, azon.

Földrajzi közlemények 1888. - REAL-J

Folyó évi julius havában, a Dunán keletről nyugatra, a. Szeret völgyén ... Bükkösd. Bukovje. » Nemes-Bükkösd. Búzás. Fekete-Sármajor. Hétház. Cseresnyés.

Hadtörténelmi Közlemények 1889. évfolyam (2. kötet. Budapest, 1889)

Míg oda hatott, hogy a magyar király és az urak körében a harczias szellemet ... 2) A pápának a velenczei követtel folytatott értekezletéről több rész- letet tartalmaz a ... kívül is, Istennek sok titkai vannak, és gyakran azokat is a hadban veszti, kiknek igaz ... ház soha sem is tanította, hogy különbség van a keresztényeknek.

Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1888 - Magyar Evangélikus ...

Krug Ármin, 1877. Bp. ágh. tdm. ... Bp. ágh. 13. Krausz Emilia, 1874, Siófok, móz. ... l. szülei, valamint az iskolabarátok tiszteletteljesen meghivatnak. N ) A jövő ...

Természettudományi Közlöny 1888 - REAL-J

Gyory I. A sörcsapoló készülékekről 444. — A folyós ... Sörcsapoló készülék. 444. — Folyós sz. P63*. ... az eladó asszony szakismeretére van utalva. A mit ez ...

Magyar bánya-kalauz 2. évf. (1888.) - EPA

Vas- és agyag-kályhák nagy raktára. ... K o b i á l k a János 11. oszt. mérnök, a sodronypálya üzemvezetője; ... féle kályha, összértéke 148,000 frt. Tulajdonos : A ...

Worldmaster 1888 - Atlantic Watches

Die Lengnauer Uhrenfirma Atlantic Watch SA ist seit 130 Jahren in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Uhren tätig, die durch ein gutes ...

Erdészeti Lapok 1888. 27. évf. 8. füzet

Egyetemes átlaló. Ezen elnevezés alatt közöl a „Zeit- schrift für Forst- und Jagdwesen" czimü szaklap egy ismertetést a. Treffurth thüringeni erdészjelölt által ...

Evangélikus főgymnasium, Igló, 1888

A szögfügvények értelmezése és ábrázolása. Vonatkozások, ugyanazon szögnek fügvényei. Három- szögtani táblák. Derékszögű és ferdeszögii háromszögek ...

Propos Grivois Ed.1888 - Hispasec

Warrior Complete Workshop Repair 1992 2010 , Yamaha Gas Golf Cart Service , Yamaha Electric Wiring · Generators S , Yamaha Bws 100 S , Yamaha Sy77 ...

Hadtörténelmi Közlemények 1940. évfolyam (41. kötet ... - REAL-J

A Tábori Kis Tracta előtanulmánya és kiegészítéseként Zrinyi zamatos magyar- sággal kivonatolta, két hadtörténeti munkának azokat a ré- szeit, amelyeket a ...

Hadtörténelmi Közlemények 1892. évfolyam (5. kötet ... - REAL-J

alicuius tractatus et vix umbra sinceritatis necsak labirintusban hagyjuk, hanem a ... csata lefolyásáról szóbeli tüzetes jelentést teendő küldöttség tagjait jelölé ki ...

Hadtörténelmi Közlemények 1895. évfolyam (8. kötet ... - REAL-J

1. Közli Kropf Lajos. 2) Kropf Lajos: Jehan de Wavrin krónikájából. Századok 1894. 888. 1. Csalopija Dávidról később, a rigómezei csata leírásánál, bővebben.

Hadtörténelmi Közlemények 1894. évfolyam (7. kötet ... - REAL-J

keveset epítettek, hacsak az nem, hogy a mióta a spanyol kato- nák Basó idejében ... művéből a városvívásról szóló rész.4)] Incipit: Avsfvoov awv [helyes,.

Hadtörténelmi Közlemények 1896. évfolyam (9. kötet ... - REAL-J

azt, mit a sors a múltban tőlük megtagadott, ugy azok, kik nem jutottak őseik réven a ... ennek az ütjai nagyon keskenyek és tele vannak kővel, környéke.

Hadtörténelmi Közlemények 1925. évfolyam (26. kötet ... - REAL-J

A lengyel légió utolsó napjai Magyar- ... utolsó császár, aki fegyverrel a kézben tudta megfélemlíteni ... legio comitatensist Thraciában (Pannoniciani iuniores).

Hadtörténelmi Közlemények 1930. évfolyam (31. kötet ... - REAL-J

együtt s a romhányi csata után 1710 tavaszán feloszloti (Wrede: III. kö- tet II. rész 709. ... sebesültek: gróf Philippi, báró Dillemond (De la Mont) szá- zadosok ...

Hadtörténelmi Közlemények 1916. évfolyam (17. kötet ... - REAL-J

lalta volt a Duna déli részétől a nógrádi Cserhát, a Mátra-Blikk és a borsod-abaúji ... rendelkezésére sereget, adtak a királynak, továbbá hű szolgálataik jutalmául csak ... prseparantes pontes in Wessole pervenerunt cum curribus et equis .

Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyam (6. kötet ... - REAL-J

Bocskay István háborúja Rudolf ellen 1604—1606 ... — — 569. ILLÉSSY ... dás alatt gyújtó nyilak és más tűzhajító eszközök segélyével a vá- rost felgyújtották ...

Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1888

Utána következett: Praetorius Dávid, a késmárki lelkész fia,. 1608—39, ki Rostockban ... ményéből megfelelő osztalék. — Az orgonista 1721-ben ... mányok tartalmának szabadon való elbeszélése; költemények emlékelése. Fordítások ... Gusztáv és Kótsch Mihály VI. oszt. tanulók; — a Sólyomi József-, Steiner. Samu- és dr.

The Cerrillos Rustler, 11-30-1888 - UNM Digital Repository

The Cerrillos Rustler, 11-30-1888 ... for inclusion in Cerrillos Rustler, 1888-1891 by an authorized administrator of UNM Digital ... Him Kft.li.il in Chichi-Mit-.

Magyar Nyelvőr – 17. évfolyam – 1888. - REAL-J

tuk a hozzá való lévság szót, melynek jelentése ugyanaz. A népnyelvből csak ... b o r s ó - v. p á r á s p a s z u l y n a k (szék. fuszulyka). Főleg a gyerekeknek ...

Der Filmkomponist Max Steiner (1888-1971) - OAPEN

Druck und Bindung: General Nyomda Kft. Gedruckt auf ... nier, die treibende Kraft. Korngold, der ... Asset Realisation Co den Kaisergarten im Wiener Prater.

Magyar Könyvészet, 1888 (13. évfolyam) - REAL-J

A horgolás és kötés ... A horgolás és kötés tömeges tanításának vezér ... Virág András története vagy az ördög bibliája. A magyar nép számára. (12 1.) 3 kr. VII.

Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára - 2. évf. (1888.)

kodást éjjel is gyertya, lámpás vagy más világító esz köz mellett folytatják, a szekéren a felrakáskor, a hehozatalkol' és lerakásnál a dohányzó egyének gon.

Vasárnapi Ujság - 35. évfolyam, 27. szám, 1888. julius 1.

dekelhet, mely bennünket e jóban és rosszban velünk oly sokszor osztozott ... Lászlóné s még számosan összesen 3160 forinttal já rultak az építési tőkéhez.

Vasárnapi Ujság - 35. évfolyam, 13. szám, 1888. márczius 25. - EPA

tyúkszem-és szemölcstapasz mely 3 nan alatt mindenféle tyúkszemet f.ijdalum nélkül gyökeres tül, szemölcsöt 3 nap alatt, bőrkeményedést egy éjjelen át el.

A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 9. (1888) - REAL-J

pillér lépcsőzetén bevésett és majuskula betűkből álló felirat, mely azonban ... tultömöttsege, fejlődésünk felakadasa, egyszóval az égető szük ségtől sarkalva ...

Orvosi Hetilap, 1888. április (32. évfolyam, 14-18. szám) - REAL-J

szárain tetemesen, fő leg helyenkint csökkent, a fájdalom megérzése késik, alsó végtagjainak ... külső nemző részekre tapad a fertő ző anyag, mert ez — exoin fectio ; a szeny ... nagyobb a striata. A seb astigmatismusnak, valamint a seb záró ... egyszersmind a házilag kezelt élelmezést, mosást, tisztogatást, s minden egyéb ...

Magyar Sion. Egyházirodalmi folyóirat / 1888 - A Pázmány Péter ...

A rosszban megmaradás tehát - gyávaság.» -. Más helyütt ... I81g-1823-ig 3068 özvegy esett áldozatul. ... jóban példával előre menni, e társulat minden tag-.

Orvosi Hetilap, 1888. július (32. évfolyam, 27-31. szám) - REAL-J

zeti viszonyok szerint a belekhez, vagy dobos bélhangot ad, — ki véve ha erő s ... utolsó huszonöt évfolyama hangosan hirdeti minden számában felejthetetlen ...

néző istván kisvárda sajtótörténete 1888-1946 - Magyar Nemzeti ...

In: Kelet-Magyarország, 1996. ... A nagy világpolitikai átalakulás között egy kis helyi: a szerkesztőség 1915. ... Ekkor a szerkesztőség a Szent László u 19., a.

Hadtörténelmi Közlemények, 8. évf. 2. sz. (Budapest, 1961) - EPA

fogságba esett galíciai lengyel hadifoglyokat az orosz hadsereg lengyel nemzeti ... romlott, azonban ők alig tették ki a hadifoglyoknak 2l/2%-át. ... A Don-menti.