Könyvszemle - CORE

A Játszmák nélkül sorozat — Eric Berne, vagyis a világszerte ismert és nép- ... getett és csak a közelmúltban értékelt transzgenerációs sorskönyv jelentô- ...

Könyvszemle - CORE - Kapcsolódó dokumentumok

Könyvszemle - CORE

A Játszmák nélkül sorozat — Eric Berne, vagyis a világszerte ismert és nép- ... getett és csak a közelmúltban értékelt transzgenerációs sorskönyv jelentô- ...

Könyvszemle

Bár a könyv az alapvető statisztikai mód- ... a probléma SPSS-programban történő megva- lósítására láthatunk ... nált SPSS-parancsok (frequencies, descripti-.

Könyvszemle - Ksh

A következtetéses statisztika alapjai. – A statisztikai modellezés alapjai. Az egyes részek fejezetekre tagolódnak: összesen 14 érdemi fejezet, valamint a szüksé-.

Könyvszemle AZ IDŐ SZEMIOTIKÁJA - MeRSZ

Kissné Rusvai Julianna a hantik időképének vázo- lásával a ... időképe. A családnevek időbeli változásait Már Orsolya analizálja, egy háromszéki községben a ...

magyar könyvszemle - REAL-J

2016. júl. 14. ... könyv után iktatódik bele a háztartási könyv (gyertya- és szappankészítés, szakácskönyv és textil- festés), ezt követi tizenharmadikként egy ...

könyvszemle - Akadémiai Kiadó

Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdasá- gában. Pécs, Kronosz Kiadó, 2016. Az ókor iránt érdeklődőknek eddig nem ...

Magyar Könyvszemle - 129. évf. (2010.) 1. sz. - EPA

Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyar- ország. A geszta magyar adatai, forrásai, min- tái, valamint a szerző történelemszemlélete. Kelet-Közép-Európa 12.

magyar könyvszemle 1890 - REAL-J

kézi rajzát és szövegének pontos másolatát, melyet az eredetivel ... (vers 1590) Gr. in Fol. obi. h. 264 mm. ... A permetező' készülékek a kertészet szolgálatában.

Magyar Könyvszemle - 127. évf. 2. sz. (2011.) - OSzK

Kornfeld Móric (1882–1967) életét és pályáját a közelmúltban Széchenyi Ágnes ... királytól, a bárói címet azonban már fia, Kornfeld Móric vehette át. Címerük ha ...

magyar könyvszemle 1881 - REAL-J

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czírn alatt 1876-bau ... számú példány eladó. Az árak ... I m r e műve ellen van írva, a mint az már az e l ő b e s z é d.

magyar könyvszemle 1940 - REAL-J

... igényeinek meg-. * Ebből vétel 388 kötet, ajándék és csere 3292 kötet. ... jóban-rosszban társa, az említett szegedi antifonálé — 1543 körül Mórichidára kerül.

magyar könyvszemle 1876 - REAL-J

teket imádják ; megemlíti azt is, hogy az ő „Isteni igazságra vezérlő. Kalauzát" A. mindig ... ábéeze-rendben elrakott fő-ezímlapok útmutatása szerint ŕ könyvek ... kozó tünetek felismertessenek s az emberi elme felfogásához képest megértesse.

magyar könyvszemle 1990 - REAL-J

Derom-család (könyvkötő) 89. Desericzky Ince 25 ... Meuser, Caspar (könyvkötő) 89. Meyer, Wilhelm 181 ... Könnyedén mozog kora irodalmában, otthon.

magyar könyvszemle 1923 - REAL-J

atyák ; D) szentek élete ; E) krónikák, martirologiák stb. A köny vekről pontos jegyzékeket vezettek, amelyek a könyvek jelzete, többé-kevésbbé pontos címe, ...

magyar könyvszemle 1927 - REAL-J

et dormicio corporum xpianorum inibi quiescencium et anime fidelium, quorum ... hallomás után szerelmes lett a hatalmas és nemes Alexander császárba s vigasztalásul ... Mint látható, e szakasz tractátusainak címei teljesen egyeznek a Tör.

Magyar Könyvszemle 84. évf. 4. szám 1968. Okt.-Dec. - EPA

Most szeress, most válts meg minket telünk,/ csúf századunk kitagadottja !/Körös körül a sötétség hatalmai terpeszkednek immár, / Ököl és bomba hirdeti jogát ...

magyar könyvszemle 1938 - REAL-J

Aldi Mense Sept. MDVIII. ... nyelvem, a' néma érzéketlen könyv-nyomtató eszközeim magoknak ... A' Virágos Kertnek egy holnapi tsomója nyomtató papirosra,.

magyar könyvszemle 1895 - REAL-J

2015. márc. 27. ... A falakról a világtörténelem nevezetes férfiainak és asszonyai nak képmásai tekintettek ... Tolnai Lajos; XVII. évf.. ára a »Hölgyek. Lapja« havi ...

magyar könyvszemle 1929 - REAL-J

tól) 95. Tárca. DR. LUKINICH IMRE : Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos ... gothikus kastély, egy fogadó udvara és az erdélyi fejedelem kertje. Caigniez ... A királyokhoz. MEZŐ Dániel ... I.,Budaőrsi-út, Horthy-kollégium. ***Meteora ...

magyar könyvszemle 1909 - REAL-J

(Fönt, középen :) Ex libris.. ij. (A kipontozott helyen a ... jegyzés (az Ex libris szavaktól az Esclrás llll-ik könyve szavakig) ... Des Valiers Maurice: A kölcsönkért feleség. Vígjáték ... zője, sem nem a Hellebranttól «kétségtelennek» képzelt Kovász-.

magyar könyvszemle 1917 - REAL-J

Benedict VIRÁG: An Laura. (Laurához.) — 118. K. TÓTH: Bist zum blassen Weibe worden. ... ég.) — 110. Ein armer Mann bin ich. (Szegény vagyok én.) — in. Du Braut, du schöne Braut. ... (Isten veled.) —. 43. ... Oskar Leiner kny.: 642. — 643.

Magyar Könyvszemle - 129. évf. 3. sz. (2013.) - EPA - OSzK

1484-es Missale Strigoniense kritikai kiadásának előszavában a sajtó alá rendező Déri Balázs is „igen problematikus” kiadványnak minősített.2. A kiadás ...

magyar könyvszemle 1926 - REAL-J

nek az ERDŐDY-féle operatársulat zsebkönyvéből vett színész-silhouettek, amelyek először ismertetik ennek a gyönyörű kiadványnak művészi képanyagát.

magyar könyvszemle 1900 - REAL-J

Az osztrák-magyar könyvkereskedők egyletének története (r. ó.) — ... vigilia Symoni's et Jude. ... Ungarn Und dahero hey der Christenheit entstehenden Gefahr .

magyar könyvszemle 1916 - REAL-J

Jenő. HELTAI : La brise molle (?)— 149. Sérénade. (Szerenád.) — 150. Mea culpa. ... Viktor, PAUER János, PILCH Jenő, Pressedienst des k. u. k. Kriegs.

magyar könyvszemle 1887 - REAL-J

évben, a mint az eredetileg Menu által irva volt két századdal előbb ? az sem ... Vincze, Kováts Gyula, Csaplár Benedek, Gelich Richárd, Hermán. Ottó, Széll ...

magyar könyvszemle 1910 - REAL-J

jegyzőkönyve és a Temesvári-család genealógiai följegyzései. A másik a ... helymegyei helységgel ; ott persze hiába nyomoz egykori ferencz- rendi kolostort. ... William. Hunter hagyományozta a glasgowi egyetemnek, 8000 £ alapít- ványnyal ...

könyvszemle - mta kik folyóirat-szerkesztő rendszer

tagolódik: az első, magyarul és angolul egyaránt olvasható rész (9–97) a ... és helynevek; Szinkrón helynévkutatás; A helynévkutatás módszertani ... családnevek szótára (IVETA VALENTOVÁ és CHLEBNICKI JÁNOS; 77–143). ... question név a kriptonimák csoportjába (115), pedig mind Sasuke, mind Naruto egy japán.

magyar könyvszemle 1891 - REAL-J

74 1. ára 50 kr.) Kátay J. Kis társalgó. A mi nem illik. Szabályok a társadalmi ferde- ségek elhárítására és a szemek ápolására. Társas zálogjátékok. Virágnyelv.

magyar könyvszemle 1991 - REAL-J

Que qualis erga dei cultum5* extiterit corroborandum.bk quam frequens et benefica. circa deo ser- vientium ... tokat nem sikerült róla találnunk) Das Mädchen von Kis-Megyer. Kriegerische Hel- ... Szedte az Argumentum Kft. Budapest, 1991.

magyar könyvszemle 1905 - REAL-J

Karge Pál königsbergi állami levéltáros szíveskedett összevetni, a mit ... (A kaposvári m. kir. állami főgimnázium Értesítője az 1904 — 1905. isk. évről. 9—65 1.).

Magyar könyvszemle - 132. évf. 4. sz. (2016.) - EPA - Országos ...

2016. ápr. 14. ... ... alapján azonban a korban oly népszerű hibrid állatok (pl. unikornis) ... anatómiai rajz is emeli (tojások és embriók a felnyitott viperában, a fogak elhe- lyezkedése és típusa a fejben, fej oldalról felnyitva – két különböző rajz).

magyar könyvszemle 1903 - REAL-J

alatt álló szemináriumi épület is át nem engedtetik e ezélra. Ekkor az ... A végső benyomás, melyet e kis könyv forgatása után nyer tünk az ... Un amant sans dormir se forge bien des songes. Qui ne scait que tout change en l'empire amoureux,.

magyar könyvszemle 1879 - REAL-J

2) A könyvekbe. ^ Okmánytár 127. sz. ugyanitt a Kovásznai könyvtárának két kata lógusa, úgy az eladottak és meghagyottak jegyzékei is. 2) Levéltár 67. sz.

magyar könyvszemle 1880 - REAL-J

Temesvári Pelbárt élete és munkái czím alatt Szilády ... 8. »A téli esték«, »Feleségek felesége«, »Egy könyvárus emlékköny- ... Anno D. M.D.LXXIX. Sze-.

magyar könyvszemle 1906 - REAL-J

Évnegyedes jelentés a M. N. Múzeum Széchényi orsz. könyvtárának állapotáról az 1905. év ... VI., Dávid- utcza 13. Márkus Samu (Márkus Géza és Már kus Pál).