BIZTONSÁGI ADATLAP - Bos-Plus kft.

2016. szept. 22. ... BOS-PLUS KFT. Cím. 5000 Szolnok, Madach u. 26/d. Telefonszám. 36 56 413564, 36 30 9832789. Kapcsolattartó személy. Toth Gergely.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Bos-Plus kft. - Kapcsolódó dokumentumok

BIZTONSÁGI ADATLAP MOL-LUB Kft.

2015. szept. 14. ... (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint). MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Dynamic Mistral 5W-30 szintetikus dízelmotor olaj.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Bos-Plus kft.

2016. szept. 22. ... BOS-PLUS KFT. Cím. 5000 Szolnok, Madach u. 26/d. Telefonszám. 36 56 413564, 36 30 9832789. Kapcsolattartó személy. Toth Gergely.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Well Done

2017. máj. 15. ... 4 (oral, dermal),. H302, H312; Eye Irrit. 2, H319. C8-18 (páros szénatom-számú, C18-telítetlen,. N,N bisz(hidroxietil)amidok*. CAS-szám: nincs.

BIZTONSÁGI ADATLAP

ROVATOXX Darázsirtó aeroszol 200 ml. Készült: 2017.02.16. ... irtószer, darázsirtó aeroszol ... P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Biztonsági adatlap Az (EG) - HPS Lub Kft.

2016. okt. 27. ... 12c- A fűtőolaj(gázolaj) felhasználása – Fogyasztó. A felhasználásra ... Sűrűség. 820 - 845 kg/m3 / 15 °C. EN ISO 12185. Relatív sűrűség.

BIZTONSÁGI ADATLAP - profitakaritokboltja.hu

2015. ápr. 23. ... Figyelmeztető H-mondatok: H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Cleansberg Kft. 1 / 8. oldal. HELP ACTIVE THERMO ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Fest-É-Ker Kft.

2009. febr. 28. ... Széria-Glett glettelőgipsz. 1.2. Felhasználási területe: Építőanyag, építési vegyianyag. 1.3. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH. D-99755 Ellrich ...

Biztonsági adatlap - Dr. Székely Kft.

Domestos Professional Urinal Blocks. Felülvizsgálat: 2017-03-21. Verzió: 08.1. Biztonsági adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás ...

BIZTONSÁGI ADATLAP ACETON

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319. Súlyos szemirritációt okoz. H336. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:.

Biztonsági adatlap - Treff Duó Kft.

2015. szept. 22. ... www.kiehl-group.com. Internet: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: 49/89/19240. Nationale Notrufnummer für die ...

Biztonsági adatlap - HoRob Kft.

Domestos Professional Pine Fresh. Felülvizsgálat: 2015-08-11. Verzió: 01.0. Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - paintdocs.com

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ... gyúlékony változat a mentesítő anyagra: szódabikarbóna (5 rész), víz (95 rész). Ugyanazt a mentesítő ...

Biztonsági adatlap (2015)

BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint). Terméknév: Ajax floral fiesta red flowers. Változat: H3 Eredeti kiadás / utolsó ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MC CREAM

Kereskedelmi név: MC CREAM. Kereskedelmi kód: 12464. Nyomtatás dátuma: 14/10/2015. Pagina 1 di 12. BIZTONSÁGI ADATLAP. MC CREAM. 1. SZAKASZ: ...

BIZTONSÁGI ADATLAP SZAPPANFŐZŐ LÚG

Növényi és állati eredetű zsírokból, olajokból meleg eljárással (szappanfőzés) és hideg (főzés nélkül) készített szappanok előállítására. 1.2.1. Ellenjavallt ...

Biztonsági adatlap BOROGREEN L

2.2. Címkézési elemek. Veszélyességi piktogramok: Nem ismert. Veszélyességi állítások: Nem ismert. Óvintézkedésre vonatkozó megállapítások: Nem ismert.

Dízelolaj biztonsági adatlap.pdf

2019. dec. 2. ... ... tartó károsodást okoz. HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA KFT. E-mail: [email protected] FAX: (36 1) 284-1263. HB2016/00065 ...

Biztonsági adatlap - Budaclean

2017. szept. 9. ... 2.2 Címkézési elemek. Figyelmeztetés: Veszély. Tartalmaz anionos felületaktív anyag (alkil-benz-szulfonsav) (Dodecylbenzene Sulfonic Acid).

Biztonsági adatlap PDF 0.7MB - ADAMA

2019. jan. 3. ... H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... Anyag: Nem alkalmazható. 3.2. Keverék: Megnevezés. CAS-szám.

Biztonsági adatlap - Stihl

2018. febr. 22. ... Anyag/készítmény használata Motorolaj. · 1.3 A biztonsági adatlap ... 0,87 g/cm3 ((DIN 51757)). · Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz:.

Biztonsági adatlap - ADAMA

2017. febr. 8. ... TAIFUN FORTE. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó, permetezőszer ipari ...

BIZTONSÁGI ADATLAP Gun Gum - Auchan

2 - H319. Osztályozás (67/548/EGK) vagy (1999/45/EK). Xi;R36/38. Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található.

Egyesített biztonsági adatlap

2016. nov. 24. ... [email protected] A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám:.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Alveola

2017. febr. 15. ... higiénés kézfertőtlenítés, bőrfertőtlenítés. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó: Alveola Kft. Cím: 1143 Budapest, Gizella út 28/A ...

Biztonsági adatlap Clarasept

2012. dec. 1. ... Tisztító hatású higiénés kézfertőtlenítés. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/szállító: UNICLEAN Kft. 1107 Budapest, Mázsa u.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Restek

2018. jún. 11. ... piktogramok: Figyelmeztetés: Veszély. Veszélyességi intézkedés(ek):. H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H301 H311 - Lenyelve ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MEGAFOL

Kereskedelmi név: Megafol. Kereskedelmi kód: ... MEGAFOL. 1. SZAKASZ: Az ... A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Trilak

2017. ápr. 29. ... TRIKOLOR AQUA MATT ZOMÁNCFESTÉK. BIZTONSÁGI ADATLAP. Product name. Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Kemikál Zrt.

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. B I Z T O N S Á G I A D A T L A P. Az Európai ... Lenyelve mérgező. H312. Bőrrel érintkezve ártalmas. H314. Súlyos égési ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Agroterm

2017. máj. 15. ... Kereskedelmi név: Rézkén 650 SC. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

BIZTONSÁGI ADATLAP - kwizda.hu

AZOSPEED AMINO. Verziószám: 1.0-HU. Készült: 2015. augusztus 19. 1/5. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és 2015/830/EU ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Agroterm Kft.

Nincs káros hatása a szennyvíztelepeken 100 mg/l koncentrációig. A lebomlás felezési ideje a körülményektől függően. 3-30 nap aerob talajban és vízben.

Biztonsági adatlap - Nufarm

PYRINEX SUPREME. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Auchan

Ügyeljen rá, hogy ne maradjon termék a bőr és a ruházat, a karórák, a cipők stb. között. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szennyezett terület ...

biztonsági adatlap primagel plus - Bos-Plus kft.

2017. jún. 26. ... Telefon: 39 035 42-42-111, Fax: 39 035 52-65-88. E-mail: [email protected] Forgalmazó: Bos-Plus Kft. Cím: 5000 Szolnok, Mártírok u. 25.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Xado

Forex Kft. Verziószám: 1.1. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült: 2016.11.09. JET 100 Fuel stabilizer ... Fax: 1 250 1168 e-mail: [email protected] web: www.forex.hu.