Tagányi Károly (1858–1924) műveinek jegyzéke*

Kéve, kereszt, kalangya, kepe. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1896. (3. évf.) 4. szám 363. Közli: –a–u. 1897. A régi Országos Levéltár. Századok, 1897.

Tagányi Károly (1858–1924) műveinek jegyzéke* - Kapcsolódó dokumentumok

Tagányi Károly (1858–1924) műveinek jegyzéke*

Kéve, kereszt, kalangya, kepe. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1896. (3. évf.) 4. szám 363. Közli: –a–u. 1897. A régi Országos Levéltár. Századok, 1897.

Dávid Gyula műveinek jegyzéke

Televízió Gyermekkara, MRTV Zenekar=Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara,. Ms=kézirat, OSZK=Országos Széchényi Könyvtár, R=rendező, ...

Üstökös - 12. sz. (1858. november 6-án) - EPA

Midőn a várva várt nagy nap eljött, megtelt a fejedelmileg ékített terem, meg jelent a trónon a fejedelem, s mint égből szállt angyal állt ott a szelíd király leány, ...

A VÉDJEGYOLTALOM TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1858 ...

Az 1858. évi osztrák védjegytörvény (Gesetz zum Schutze der gewerblichen Marken und anderen Bezeichnungen1) preambuluma szerint cél az ipar és a ...

Csíksomlyói kolduló ferencesek Moldvában 1858–59-ben

Röviden ki kell térnünk a ferencesek életformájának kolduló, adománygyűjtő részére. Kolduló rendek azok, „melyekben nemcsak az egyes rendtagoknak, ...

Vasárnapi Ujság 1858. 5. évf. 51. sz. deczember 19. - OSzK

mellett indulunk neki a Bihar hegyének, melly Erdélyt Magyar országtól ... az idei Vasárnapi Újság 549 lapján ezek állanak : „Az egyik, a mire olly ... tárgya az osztályi jegyzőkönyvek olvasása, emlékbeszédek, az egész társu ... Szinházi napló.

A tribute to Sir Jagadish Chandra Bose (1858–1937)

1 Jan 2006 ... Keywords J. C. Bose Æ Lady Abala Bose Æ. S. N. Bose Æ C-4 photosynthesis Æ Crescograph Æ. Hydrilla Æ M.G. Marconi Æ Photosynthesis ...

Magyar Akadémiai Értesítő, 1858 (18. évfolyam) - REAL-J

tes ; manye meny , viva, vív vö ; szásza amita ; szäszel filius, filiave patris v. sororis; ... vagy táblái, rézben vagy fában, régi fegyverek, bútorok, esz- közök , edények ... Balogh l'ál rt. némely Körösi Csorna Sándor életére és működé- seire világot ...

Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1858 - Magyar ...

Köccse, Somogy m. u. post Szemes, nyelve ne met és magyar Lsz. 653, tn. 75. Lk. Stráner György, fgy. rendesi Bárány Pál az esp. fgylő, tan. Poczner Konrád.

Vasárnapi Ujság 1858. 5. évf. 42. sz. október 17. - http://epa.oszk.hu/vu

2009. okt. 17. ... elo haló kecsegtető ugyvedi pályán maradt meg sot,. ° f ... 1854-ben 42 egyén 1125 ütésben, 1855-ben 49 egyén 876 botütésben része.

Orvosi Hetilap, 1858. január (2. évfolyam, 1-4. szám) - REAL-J

2018. jan. 31. ... agykérlob heveny agykér lobbal — vesekő ., . 14. „ Hártyás ... a bécsi <5rül- débe vitt elmebeteget a galandóc elhajtása által meggyógyítani.

Orvosi Hetilap, 1858. március (2. évfolyam, 9-12. szám) - REAL-J

Adalék a rüh orvoslásához. ... a rüh-atkák napokig is elélnek; mibő l kiviláglik, hogy az em ... fióktömlő k rendkívüli terjedése miatt az anyatömlő nyomás kö.

Babits Mihály Műveinek

2014. nov. 1. ... kronológia 3. kötetéből (Nap nap után – Babits Mihály életének ... A teljes hibajegyzék az ebben az évben közreadandó Babits életrajzi ...

Sacred Heart Mission Fort Simpson 1858-1958 - Catholic Health ...

Onc of them rltas Joseph AIIIOINE at the age of 17 years, hy Father [email protected] who ... oFi .. ^f h. .sna1l group, the writer cannot hide the fact that the project of ...

Zachar József műveinek bibliográfiája

Előkerült a gyászjelentés Hadik András haláláról. Magyar Nemzet ... előadásai és kiállítási katalógusai, Országos Széchenyi Könyvtár – Ozirisz Kiadó, Buda-.

Petőfi öszszes müveinek kritikájához.

A majtényi sikon. — 39. Mi lárma ez megint. — 40. A munkácsi várban. — 41. Koronázás. — 42. Beszél a fákkal a bús őszi szél. — 43. Nézek nézek kifelé. (Vas.

Kodály műveinek irodalmi forrásai

Gazdag Erzsi már régebben feltűnt effé- lékkel (Üvegcsengő 1938, Mesebolt 1941, Száll a sárkány 1959). A fiatalok közül Csukás. István hajlamos ilyenekre.

Zachar József műveinek bibliográfiája - EPA

Előkerült a gyászjelentés Hadik András haláláról. Magyar Nemzet ... előadásai és kiállítási katalógusai, Országos Széchenyi Könyvtár – Ozirisz Kiadó, Buda-.

Enyedi György mûveinek bibliográfiája - MTA RKK

A bibliográfiát Enyedi György 75. születésnapja alkalmából az MTA Regio- nális Kutatások Központja nagyrabecsülése jeléül annak reményében adja köz-.

Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK ...

In: A Nyíregyházi Állami Kossuth Lajos Gimnázium Évkönyve az. 1956-57. és az ... In: 100 éves az iskolánk. [Kiadja a ... Az egykori Haissinger-patika. Esti Szó ...

Adalékok Mátrai Erik műveinek recepciójához

Fehér Dávid Nyitott kapukat... című cikkében1 Mátrai Erik Lux című kiállításá- nak2 apropóján súlyos állításokat fogalmaz meg a művészről. A kiállításon sze-.

Henrik Pontoppidan műveinek magyarországi fogadtatástörténete∗

gármester és felesége,22 A királyi vendég23 és végül A vándor visszatér, amely- ... Ungvári Tamás A modern irodalom válaszútjain című tanulmánykötetében.

JÁVORKA Sándor műveinek bibliográfiája - Kitaibelia

Edényes növények. – HORTOBÁGYI T. (szerk.): Növényhatározó. (CSAPODY. V. rajzaival);. (Szocialista nevelés könyvtára 56.) Bp.,. Tankönyvk. 1952. (1953) p.

Mályusz Elemér műveinek bibliográfiája - Történettudományi Intézet

Mályusz Elemér műveinek bibliográfiája*. 1919. Turócz megye vámhelyei és forgalma a középkorban. Századok, 1919-1920. 53-54. évf. 34—56. 1. (Klny. is.

t. mérey klára műveinek bibliográfiája 1953–2007 - MTA RKK

Borító: Pinczehelyi Sándor. Technikai szerkesztő: Frick Dorottya. Nyomdai munkálatok: Sümegi Nyomdaipari,. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs ...

Póth István: Petőfi műveinek horvát fordításairól ...

Hortobágyi kocsmárosné, Futó folyam hullámai, Kik a föld alacsony porából, Szállnak reményeink, Remény, Te ifjúság, Az utánzókhoz, Befordultam a konyhára, ...

Kosáry Domokos műveinek bibliográfiája - Történettudományi Intézet

(87. Jg.) Nr. 246. 7. p. Közép-Európa vagy Kárpát-Európa? - Magyar Nemzet, 1940. (3. évf.) 5. sz. 6. p. Parlament und Parteileben. In: Z. Baranyai (hrsg): Ungarn.

Buday-Sántha Attila műveinek bibliográfiája - Magyar Regionális ...

Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs. 389 p. ... Pécsi Tudomány-egyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécs ... Baranya megyei Agrárkamara. Pécs ...

JÓKAI MÜVEINEK LENGYEL ALAKJAI Dolgozatunk címe első ...

replőinek nemzeti hovatartozás szerinti csoportosítása önmagában mellékes szempontok ... jelentőségének csökkentéséhez, részint pedig a művek szereplőinek nemzeti hovatartozás szerinti ... (Hasonlóképpen állítja be a Kőszívű ember fiai-.

L. Nagy Zsuzsa műveinek bibliográfiája (1954–2010). Összeállította

lat, 263 l., 2 t. ill. /Stúdium könyvek, 62./ ... Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal. ... Bényei Miklós: Eötvös József könyvei és eszméi.

sáry lászló kreatív zenei gyakorlatai john cage műveinek tükrében

Disszertációm elején, Sáry László életútja és az Új Zenei Stúdió ismertetése után a Kreatív zenei gyakorlatok előzményeit, kialakulásának körülményeit kutatom,.

Napkelet - 2. évf. 3. sz. (1924. március)

Rédey Tivadar. Szent László leánya és a bizánci. Pantokrator-monostor. (Moravcsik. Gyula tanulmánya.) A Napkelet ol- vasói már ismerik magának a szer-.

A természet 1924. december 1-15. 20. évf. 23-24. sz. - EPA

A barna rétihéja hímje és tojója hasonló szín ruhás. Az öregek színruháját felül hamvas árnyalat vonja be, sötét szárnyaljuk a nagy evezők töve táján fehéres ...

Ulykkesforsikringen for industriarbeidere 1924 - SSB

•Ç'',. - sauffv.Y saaivivs- .(1, o. 9 SS ..1j4. 'I I S .r1 •. I JalPlau2a.ta(l) unoisma(.lv. /gnat/. Op sapuv. •(.1a2upsp!actir oo£ 'q) 4Jansig. •9/1121117qv 1.7 xigittom. •aa.

eötvös károly utazás a balaton körül eötvös károly a ... - Vitis Aureus

EÖTVÖS KÁROLY. UTAZÁS A BALATON KÖRÜL. Zseniális mesefüzér. A Balaton-környék száz éves hírvivője. Egy igazi kedvcsináló, mely 1900- ban bestseller ...

Jogtudományi Közlöny, 1924 - REAL-J

megállapítva, hogy ilyen használt gép felett rendelkezik (?) ; al- peres tehát in integrum ... A végrendelet helyének kité- tele a kiváltságos végrendelet ...