a krippendorff-alfa - Alkalmazott Pszichológia - Elte

publikált témája a reliabilitás problémája több kódoló és dichotóm kategóriák esetében. Az ebben az esetben alkalmazandó statisztikai eljárás nem tartozik a ...

a krippendorff-alfa - Alkalmazott Pszichológia - Elte - Kapcsolódó dokumentumok

a krippendorff-alfa - Alkalmazott Pszichológia - Elte

publikált témája a reliabilitás problémája több kódoló és dichotóm kategóriák esetében. Az ebben az esetben alkalmazandó statisztikai eljárás nem tartozik a ...

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA - Elte

[email protected] BERNÁTH László. ELTE PPK, Iskolapszichológia Tanszék [email protected] ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014 ...

letöltése (PDF - Alkalmazott Pszichológia - Elte

nagyon gyors, de a teljes integráció a már lé- tezö tartalommal lassabban ... Laine professzorral és Anastasia Leikas MA- hallgatóval (az ... le kell cserélni.

alkalmazott pszichológia - ELTE Reader

hogy a reziliencia megértése elméleti kihívás a pszichológia számára, mert olyan jelenség, amely lényegileg ... és késleltetettek, és csak meghatározott teszt-.

gpop - Alkalmazott Pszichológia - Elte

A Golden Profiler of Personality (GPOP) magyar változatának pszichometriai jellemzői. A lélektani típusok elméletének és az erre épülő módszertanoknak több ...

letöltése (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - ELTE

Heider és. Simmel, 1944). Tapasztalatainkat sémákba, forgatókönyvekbe ... egyensúly akkor áll fenn, ha a férfi domináns személyiségvonása a nő alárendelő-.

pszichoterápia - Alkalmazott Pszichológia - ELTE

Integratív Pszichoterápiás Egyesület. Jungi analitikus pszichoterápia Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület. Kognitív és viselkedésterápia.

letölthető (PDF) - Alkalmazott Pszichológia - Elte

ményeit integrálja, mint a fejlődéslélektan, ... melyek leküzdése a fejlődéshez vezet. Coles. (1995) is rámutat, hogy krízisek nélkül nem jöhetne létre ...

reziliencia-gondolkodás - Alkalmazott Pszichológia - ELTE

BÉKÉS VERA (2002): Reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára. In: FORRAI G., MARGITAY ...

a gt- és az ipa-elemzés menete - Alkalmazott Pszichológia - Elte

Somogyi Krisztina – Birtalan Ilona Liliána – Einspach-Tisza Kata – Jantek Gyöngyvér –. Kassai Szilvia – Karsai ... A most bemutatott szeminárium során a GT ...

kriminálpszichológiai kalandozások. - Alkalmazott Pszichológia - Elte

végrehajtási vagy börtönpszichológia pedig elsösorban a szabadságvesztés pszichés müködésre gyakorolt hatásait, valamint a rehabilitáció és a ...

a digitális történetmesélés - Alkalmazott Pszichológia - Elte

SZEMÁN Dénes. ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó, Pszichológiai Doktori Iskola [email protected] ... SZEMÁN Dénes – SZABÓ Mónika.

Borderline személyiségzavar - Alkalmazott Pszichológia - ELTE

Habár a borderline személyiségzavar (BPD) az egyik leginkább kihívásokkal teli pszichi- átriai kórkép, a zavarról szóló írások a többi kórképhez képest ...

életútinterjú hunyady györggyel - Alkalmazott Pszichológia - Elte

ÉLETÚTINTERJÚ HUNYADY GYÖRGGYEL. FÜLÖP MÁRTA ... Az interjú fonala és kérdései részben tovább- viszik ... A kérdések érintik Hunyady Györ-.

konszenzuális kvalitatív kutatás - Alkalmazott Pszichológia - Elte

KALÓ Zsuzsa. ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Tanácsadás Tanszék [email protected] KARNER Orsolya. ELTE PPK Pszichológiai ...

miért fél/örül piroska? - Alkalmazott Pszichológia - Elte

Háttér és célkitűzések: Vizsgálatunkat a tudatelmélet fejlödésével foglalkozó kutatások kontex- tusában helyeztük el, különös tekintettel az explicit tudatelmélet ...

quo vadis magyar klinikai pszichológia? - Alkalmazott Pszichológia

Manapság egész életen át tanul a klinikai pszichológus is, szak- képzése után a törvényi ... Pécsett is meginduló szakpszichológus képzés nyomán pedig a szakvizsgázottak száma 2000-ig ... Önkéntes ingyenes munka vállalása esetén sem ...

A klinikai pszichológia horizontja - Alkalmazott Pszichológia

A KLINIKAI PSZICHOLÓGIA HORIZONTJA. CSÁSZÁR-NAGY Noémi, DEMETROVICS Zsolt, VARGHA András (szerk.) (2011):. Tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70.

Investigative psychology - Alkalmazott Pszichológia

A könyv tartalma David Canter professzor, a Liverpool-i Egyetem Nyomozati Pszichológia ... ugyanakkor a könyv egy angolszász „kriminálpszichológia” könyv.

a pszichopátia elméletei - Alkalmazott Pszichológia

szintjén áll és a nárcisztikus zavarokhoz kap- csolódik. ... A grandiózus self (Kohut, 1968) alapvetö jellemzöje a ... A grandiózus selfet mások leértékelése tartja ...

a futás öröme - Alkalmazott Pszichológia

Az autotelikus személyiség koncepcióját is viszontlátjuk, ezúttal azonban egy másik pozitív pszichológiai fogalommal, a savoringgel egybekötve.

Temperamentum- és karaktertípusok ... - Alkalmazott Pszichológia

Vizsgálatunk a pedagógusok Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőívvel elkülöníthető típusok gyakorisági eloszlását mutatja be, összefüggésben a ...

nem szeretném megoldani. - Alkalmazott Pszichológia

Jobb ez így nekem. Nekem ez a jó...) jár a jövöre nézve (7 fiú, 10 lány), ha nem oldja meg a problémáját. Feltételeztük, hogy ezen diákokra jellemzö az elkerülés ...

Alkalmazott pszichológia az üzleti életben - PPKE BTK

2009. szept. 7. ... jellemzése a célja. Mivel használata viszonylag egyszerű, ... típust, az ENFP pedig extravertált, intuitív, érző és észlelő típust jelöl. A 16 típus az.

A pszichobiográfia mint módszer - Alkalmazott Pszichológia

McAdams (2005; McAdams és Pals, 2007) hang sú lyoz ta, hogy a sze mé lyi ség ku ta tás há rom alap di men zi ó já nak (sze mé lyes disz po zí ci ók, jel leg ze ...

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy Ellenőrző ... - eznembla-bla

Ellenőrző kérdések: 1. Az alkalmazott pszichológia fogalma , területei . 2. A munka-, vezetés- , szervezetpszichológia fejlődéstörténete /külföld / . 3.

A felnőtt kötődés új típusai? - Alkalmazott Pszichológia

modell fogalma és a csecsemökori viselkedés. Ainsworth és ... Kulcsszavak: Kötödési Stílus Kérdöíve, ASQ-H, felnött kötödés új típusai, biztonság függö-.

a kötődési stílus kérdőív - Alkalmazott Pszichológia

[email protected] DANKHÁZINÉ HAJTMAN Edit. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék.

Az ismeretkör: Alkalmazott pszichológia Kredittartománya: 9 kredit ...

Hajduska Marianna (2012): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest ISBN: 978 963. 4639 824. • Pilling János (2003): Gyász. Medicina Kiadó, Budapest ...

az iskolai kreatív klíma kérdőív - Alkalmazott Pszichológia

gálják a területet, illetve angol nyelvüek. (Mathisen–Einarsen 2004). A kreatív klíma diagnosztizálásához elsöként Ekvall (1983) határozta meg azt a négy fö ...

Nyíregyházi Főiskola Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet ...

Michael Cole, Sheila R. Cole (2003): Fejlődéslélektan. Osiris kiadó, Budapest 248-259 ... www.eum.hu/download.php?docID=3826. A Nemzeti Erőforrás ...

a tantárgyi szorongás kérdőív bemutatása - Alkalmazott Pszichológia

tantárgyi szorongás mérése, illetve további intrapszichés tényezökkel való összefüggéseinek fel- tárása középiskolás korban. Módszer:A vizsgálati mintát 9-10.

Strukturális egyenletek modelljei: oksági ... - Alkalmazott Pszichológia

söbb), amelyben a latens változók manifeszt indikátor változókkal való mérése történik. A strukturális részben a változók (latens vagy manifeszt) közötti oksági ...

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 4 - ELTE BTK Alkalmazott ...

2016. ápr. 21. ... 16:20–16:35. HALÁSZ ESZTER (Károli Gáspár Református Egyetem):. Írói névadás. Helynevek George R. R. Martin A Tűz és Jég Dala című.

Szervezet és pszichológia - ELTE Reader

ról, megközelítéseiről. A 12. fejezet (Kádi Anna) a szervezetek megújulásához, innovációjához kapcsolódó ... elköteleződés jelentése és jelentősége megváltozott az új típusú szervezet/dolgozó kap- ... Olson és Suls (2000) kutatása ... kötődve. Alvesson azt a következtetést vonja le, hogy nincs egyedül üdvös recept a dön-.

Szakirányválasztás a pszichológia MA szakon - Elte

2019. júl. 29. ... 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27./115. 36-1-461-4500 [email protected] http://www.ppk.elte.hu. Specializáció választása a pszichológia ...