Aetas - 27. évf. (2012.) 1. sz. - EPA

1851 végén kiadott „szilveszteri pátens” lett, amely abszolutisztikus kormányzati formát ve- zetett be. A meghódított Magyarországot a bécsi kormányzat 1849 ...

Aetas - 27. évf. (2012.) 1. sz. - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

Aetas - 27. évf. (2012.) 2. sz. - EPA

A magyarországi porcelángyártás és -értékesítés 19. századi történetét ismerve ez ter- mészetesen nem azt jelentette, hogy az osztrákok a piac új szereplőiként ...

Aetas - 27. évf. (2012.) 4. sz. - EPA

BAGI DÁNIEL. Hogyan jött létre a középkori Morvaország? Egy új könyv margójára1. A szigorúan konzervatív és alkotmánytörténet-szemléletű cseh ...

Aetas - 27. évf. (2012.) 1. sz.

Gondolatok a történelem nem narrativista elképzeléséről ... 2004-ben megjelent World of Warcraft online szerepjátéka, mely talán a legnépszerűbb interne-.

Aetas - 27. évf. (2012.) 1. sz. - EPA

1851 végén kiadott „szilveszteri pátens” lett, amely abszolutisztikus kormányzati formát ve- zetett be. A meghódított Magyarországot a bécsi kormányzat 1849 ...

Aetas - EPA

A 20. század elejétől napjainkig terjedő időszakban a film hosszú ... Ez lehet „belső ellenállás” (például A tanú [Bacsó Péter, 1969] vagy El Verdugo [ ... Egy adott film adott szempontból történő elemzése nem csak abból áll, hogy a történész.

Aetas - 26. évf. (2011.) 1. sz.

Megjegyzések a Szent István-i államalapítás történetéhez ... Font Márta könyvének első nagy fejezete a Géza fejedelem és kora címet viseli, ... valója az, hogy Géza egész tevékenysége, bel- és külpolitikája teljes mértékben Szent István ... Először a szerző – Kristó Gyula felfogása alapján – az államszervező harcokat tár-.

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz.

nem szűntek meg,2 Nagy Szülejmán (1520–1566) trónra lépésekor az ... 1 Engel Pál: A török dúlások hatása a népességre. Valkó megye ... magyar, sem a birodalom más vidékeiről készült jegyzékek fennmaradt sorozatai nem mu- ... Az 1520 utáni, 1521–1522-ből fennmaradt összeírás-sorozatok Damaszkusz, Karamán,.

Aetas 30. évf. 4. sz. (2015.) - EPA

189. sz. (1954. augusztus 5.) 6. 5 Dénes Tamás – Hegyi Iván – Lakat T. Károly: Az otthon zöld füvén. Magyar bajnoki és kupa- meccsek könyve. Budapest, 2013.

Aetas 32. évf. (2017.) 3. sz. - EPA

2017. 3. szám. 52. CSERNUS SÁNDOR. A császári univerzalizmus ... recenben, de annak magyar nyelvű kötetében (Bárány Attila – Pósán László (szerk.): ...

Aetas - EPA - OSzK

avagy Erzsébet császárné alak-változásai 1866-ban* ... Az uralkodó 1865. júniusi magyarországi látogatását követően,10 a kormányváltás ... „(ki)tüntető” jelleggel számolnak be a születésnap megünnepléséről országszerte;27 Than-.

Aetas 32. évf. (2017.) 1. sz. - EPA

A Balkán és az Oszmán Birodalom a 19. században nem tartozott a ... Ebből egyértelműen következik, hogy a balkáni vasutak kiépítésük idején még csak ...

Aetas - 26. évf. (2011.) 1. sz. - EPA

Megjegyzések a Szent István-i államalapítás történetéhez. Vita ... valója az, hogy Géza egész tevékenysége, bel- és külpolitikája teljes mértékben Szent István.

Aetas - 26. évf. (2011.) 4. sz. - EPA

csend támadt, míg átellenből, Lemberg felől postakürt hallatszott: a sztarosztához igyekvő ... Alapítvány, valamint a Krakkói Műemlékújjáépítési Bizottság tagja.

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz. - EPA

DEÁK ÁGNES ([email protected]) – történész, SZTE BTK, Szeged ... MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport, Szeged ... Könyv- és Jegyzetbolt, Vitéz u.

Aetas - 24. évf. (2009.) 3. sz. - EPA

... ott egyáltalán valamiféle csata. Ha hihetünk mindannak, amit az idős helybeliek és történészek mondanak, akkor nincs olyan pont az Alamo negyed mérföl-.

Aetas - 22. évf. (2007.) 4. sz. - EPA

egyszerre hangsúlyozta az Annales-iskola tanainak fontosságát, és fejezte ki a kortárs historiográfiával szembeni kritikáját, mivel szerinte a történészek még ...

Aetas - 24. évf. (2009.) 1. sz. - EPA

2 Szekfű Görgei 1849. január 5-i váci nyilatkozata kapcsán így ír: Görgei „a 48-as alkotmány védel- ... Artúr, aki 1848. január 16-án Prágában eljegyezte menyasszonyát, Adèle Auboin francia ... Görgey Artúr élete és működése Magyarországon. ... met in the summer of 1848, when Görgei joined the home defense army.

Aetas - 25. évf. (2010.) 1. sz. - EPA

Lásd még: Lengyel Béla alezredes varsói katonai attasé jelentését Emisarski személyi és szolgálati adatairól, 1938. szeptember 12. Hadtörténelmi Levéltár,.

Aetas 31. évf. 2. sz. (2016.) - EPA

gyutább történet, a cselekmény szinte teljes hiánya és a nevetségesen ostoba ... ben született a Trisztán és Izolda (1859), A nürnbergi mesterdalnokok (1867) ...

Aetas - 25. évf. (2010.) 3. sz.

győződés, hogy 1956 őszén Magyarországon az „ellenforradalom” veszélye jelentős, ... az ENSZ ötös bizottságának az 1956-os forradalomról szóló jelentése.

Aetas - 22. évf. (2007.) 3. sz.

FEDELES TAMÁS. Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció. A késő középkori körmenetek főbb jellemzői. A késő középkor szinte valamennyi nagy ...

Aetas - 22. évf. (2007.) 3. sz. - EPA

Mátyás 1443. február 23-án Kolozsvárott született Hunyadi János akkori erdélyi vajda és Horogszegi Szilágyi Erzsébet házasságából. Apja román volt, anyja ...

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz. - OSzK

A román nép eredetét gyakran jellemezték a rejtély kifejezéssel, és volt, aki ... Duna és a Kárpátok környéki, román nyelven beszélők közösségek eredete a ...

Aetas 33. évf. (2018.) 3. sz. - OSzK

szolgálni az új rendszert, nem fogják-e elárulni a magyar ügyet? ... gondolva 1848 márciusában feleségül vette a francia származású Adele Aubouin kisasz- szonyt ... A birtokigazgatás és a családi élet idilljének azonban hamarosan végett vetet- ... ARTHUR tábornok nejének, ANBONIN ADÉLNEK 1822 1900” felirattal.

Aetas - 25. évf. (2010.) 4. sz. - EPA - OSzK

2010. május 21-én a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának harmadik emeleti, az ... Aki látta, biztosan emlékszik a 2001: Űrodüsszeia híres.

Aetas 32. évf. (2017.) 3. sz. - EPA - OSzK

JUHÁSZ PÉTER. Az Árpádok trónöröklési ... Juhász Péter. 18 apákhoz. ... férj fiútestvérének felesége lett, tekintet nélkül annak saját feleségére. Deér Koppány ...

Aetas 33. évf. (2018.) 3. sz. - EPA - OSzK

Görei even offered to move in together again. However, he did so ... Katona Tamás, jegyzetek és mutatók Katona Tamás és Rosonczy Ildikó. Budapest,. 1988.

Aetas 30. évf. 1. sz. (2015.) - EPA - OSzK

Analysis. 10th HUSSE Conference, Piliscsaba, 2011. január 27–29.; Hidden Numbers: the Concept of ... Kossuth amerikai útjának emlékezetéből táp- lálkozik.

Aetas 31. évf. (2016.) 4. sz. - EPA - OSzK

Márton, az Erényes utazóhoz címzett eperjesi páholy vezetője 1778-ban felavatott három ... Bazsányi Béláné, Bálint Imréné, Fehér Pálné, Dr. Gerő lmréné, Dr. Görgey Mihályné, Dr. ... 32 A Sas páholy tagnévsora, 1949.; Szalay Tibor 70 éves.

Aetas 30. évf. 4. sz. (2015.) - EPA - OSzK

(Önmagának ellentmondva később azt állította, hogy a jegyekben részesülők ... 48 A kérdést felteszi Saltzman, Lisa: Lilith fiai – a gyász és allegória – trauma és ...

Aetas 31. évf. 1. sz. (2016.) - EPA - OSzK

31. évfolyam. 2016. 1. sz. AETAS. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT ... rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: B. MÜLLER TAMÁS ............. 195 ... Az akció nem várt következményeitől az ellenzék egy része is megrettent. Éppen ezért.

Aetas - Történettudományi folyóirat 22. évf. 2007. 1.sz. - EPA

nem fogadta, és erről táviratban (az emsi távirat) értesítette Bismarckot. A vaskancellár azonban a távirat szövegét manipulatív módon átfogalmazta, hogy abból ...

Aetas - Történettudományi folyóirat 20. évf. 2005. 4.sz. - EPA

Apath) neve az Árpád-kor legismertebb dokumentumai közé tartozó ún. kehidai oklevél- ben, „a Zala folyón innen és túl lakó valamennyi királyi szerviens” ...

Aetas - Történettudományi folyóirat 19. évf. (2004.) 3-4.sz.

szögből nézve a 19. századi francia–német kulturális transzfer jelenségének ... a fogalmak jelentése a különböző kultúrák közötti oda-visszaáramlásuk során.

Aetas - Történettudományi folyóirat 21. évf. 2006. 2-3.sz. - EPA

az utótanulmányt írta Nótári Tamás. Szerkesztette és a kísérő ... Nótári Tamás: Quintus Tullius Ci- cero és műve (tanulmány ... Adamik Tamás. 286. Alföldy Géza ...

Aetas - Történettudományi folyóirat 19. évf. (2004.) 1.sz. - EPA

Oral History: An Interdisciplinary Anthology. Oxford, 1996. 7–22. 15 Niedermüller Péter: Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethnographia, 99. évf. (1988) 3–4. sz ...