Századok – 1923-1924 - REAL-J

otthona lett a munkácsi vár is, valaha a szabadság hősei- ... Tamás beregi követ az 1832/6. országgyűlés alkalmával 30.000 családra (Az ... A nemrég Nizzá- ... 2 Gihr, Nikolaus: Das heilige Meseopfer. 9. Aufl. Frei- burg i. B. 1907. 297. 1.

Századok – 1923-1924 - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Századok – 1923-1924 - REAL-J

otthona lett a munkácsi vár is, valaha a szabadság hősei- ... Tamás beregi követ az 1832/6. országgyűlés alkalmával 30.000 családra (Az ... A nemrég Nizzá- ... 2 Gihr, Nikolaus: Das heilige Meseopfer. 9. Aufl. Frei- burg i. B. 1907. 297. 1.

Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 24-25. (1923-1924) - REAL-J

gyar király érdekeinek védelmezője tudta itt ... számban legtekintélyesebb része 1,702.064 lélek, ... 1924 június 30-áig összesen 108 új kis bolygót fedeztek fel. ... Atlantisz. A pampák rejtélye. Óriások és törpék. Rege a csodaszarvasról. E.

magyar könyvszemle 1923 - REAL-J

atyák ; D) szentek élete ; E) krónikák, martirologiák stb. A köny vekről pontos jegyzékeket vezettek, amelyek a könyvek jelzete, többé-kevésbbé pontos címe, ...

Jogtudományi Közlöny, 1923 - REAL-J

Dr. Szüts Miklós nv. kúriai bíró 9, 19, 23, 65,. | 121, 153, 185. Tarnai János ny. kir. kúriai tanácselnök 129,. 145, 161, 169. Dr. Tihanyi Lajos budapesti ügyvéd 36.

századok - REAL-J

Ennek csak apró illusztratív példája, amint 1929–30-ban Breit. József tollával József főherceg „A ... Agrártörténeti kutatásaik egy része Debrecen múltjához kapcsolódott. Ez Szabó ... Mader: Haramiák kincse. Bp. 1966.; Hahn S.: A ... Császárság és a Magyar Királyság közötti közjogi viszony utáni legfontosabb kérdésnek ...

Magyar Nyelvőr – 52. évfolyam – 1923. - REAL-J

Gyászjelentés. Ojansuu Henrik (Kettunen H. Kalima ... Gyászjelentés. Ojansuu Henrik. ... Ezek mindegyike szerkeszthető indulatszóval vagy indulatszó nélkül. 1.

Természettudományi Közlöny 1923 (55. évfolyam, 149 ... - REAL-J

cellulóztermelése nincs arányban a gombafonál ... port ólomra hintve, szintén aranyat kapott. Később kiderült, hogy ... 1923. augusztus 26-ón délutón két hölgy.

A Nemzeti Casino évkönyve 1923 - REAL-J

Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Honvéd-utca 10. Felelős vezető: Tiringer ... Guido gr., Lipthay Béla br., d'Orsay Emil gr., Pálffy. János gr.

Nyelvtudományi közlemények 46. kötet (1923) - REAL-J

nyilatkozatát, akinek bő alkalma volt nemcsak az obi-ugor, hanem a szomszédos török népek ... Fa, oszlop: me hala pue en felmászom egy fára'. 44:302. ur ...

6. r. zpr. Čsl. štát. reál. gym. Ľ. Štúra v Trenčíne. 1923-24.pdf

Klusák,profesor, učil Čsllbo, Illbs, VIII5, FrIV4, spolu 20 hod. týžd., triedny v Ib, správca žiakovskej knižnice a sbierok pre spev., vedl. učiteľ spevu 2 odd. 4 hod.

Századok – 1887 - REAL-J

2019. okt. 11. ... mentumára aztán magam elmentem és magam hívtam és minthogy főgaz- dának is hívtuk, a rendeléseket megmutatván, valami correctiót is ...

Századok – 1917 - REAL-J

Kún László 1272-ben, mikor apja meghalt, tíz éves ... azután az ági trónöröklés rendjéről, a koronázásról. ... 165. II. 2 L. Der Vampir des Festlandes cz. könyvét.

Századok – 1875 - REAL-J

Kika m.agyar nyelven ... díjt nyert, de máig kiadatlanul heverő korszámítástanának stb. ... tatván, s az itt-ott nagyobb darabokban heverő nedves és igen töré-.

Századok – 1932 - REAL-J

a Hunyadiak koráról, mégis Mátyás élete és törekvései szá- ... történetével, sem nem tisztán gazdasági életével, hanem életrajzá- ... Petrovics Elek és dr. Fried-.

Századok – 1913 - REAL-J

Ism. Dr. Dénes Lijoi. -47. Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korá- ban. ... Heltai H. István : Az első királyi komisszárius a temesi bánságban.. 791 ... koronával, két kikötést tesz a bulla, az egyik : a főurak részé- ről történt ... mellé rendelve 100 lovas és 200 gyalogos hajdút, visszament. Csákovára ...

Századok – 1877 - REAL-J

A zászlók, kardok, kormánypáloza és arany alma elővitelc ez alkalommal elmaradt, csak Báthory Endre egy, Miksa által készíttetett s az ő magán tulajdonát ...

Századok – 1872 - REAL-J

Obi it. 16. J a n u a r y A n n o 1535. A u g u s t a e . " Nemcsak azért érdekes ezen ereklye, hogy ... tisztek, a 7 apród és fölügyelőjök, ;-3 szobainas, 1 portás, 1.

Századok – 1896 - REAL-J

Kaposvári főgymn. Kassai kath. gymn. Kecskeméti tanító- ... csak a logika, hanem még az erkölcstan is tótágast áll. Kifogásolnunk kell azonkívül a doktor úr azon ...

Századok – 1871 - REAL-J

cember 19-k én a nápolyi követ titkára a királyné számára néhány díszesebb liajót ... méhek kizúdulnak, a tolvaj meztelen testét belepik és összecsí- pik. Ámde a ... azt írja: „Item sono venuti Ii oratori di Vlachi, zoe do di Stefano. Carabodam di ...

Századok – 1906 - REAL-J

... gyürüfa, megyerfa stb. szókkal is, melyek mint helynevek részben ma is élnek. Ezek közül pl. a szömölcsénfa. (arbor syemelchenfa) már 1190-ben előfordul a.

Századok – 1940 - REAL-J

1. 1. jegyzetében említett. Bulch sem nem Bölcs, sem nem Balázs, hanem Bulcsú püspök a. Lád vagy Vér-Bulcsú nemzetségből. — A Planctus „almi vates pro-.

Századok – 1869 - REAL-J

J a k a b E l e k , N a g y I m r e , b. N y á r y A l b e r t és ... tes harangtorony nyal átellenben fekvő, igen régi, emeletes házon e fel- ... e a z o k n a k , k i k a t ö r t é ...

Századok – 1874 - REAL-J

megyei Agárd helység egyházában, Ürményi Miksa megrendelő- léséből. 4. Ráfáel szent családja, (Mária, Jézus és János kisde dekkel) Mechetti után festve, ...

Századok – 1903 - REAL-J

mozgalmához csatlakozván, mellette jóban-rosszban nemcsak kitartott ... A) Rendes kiadások : 1. Nyomdaköltség a) 42 ív nyomása 1380 pl. 3270 kor. — fill.

Századok – 1886 - REAL-J

A D A T O K A MAGYAR K I S - A L F Ö L D közgazdasági és vízrajzi múltjáról cz. a. érdekes tanúlmányt olvasunk Fekete Zsigmondtól a »Gazdasági mér-.

Századok – 1867 - REAL-J

Gyárfás István. A tárnokvölgyi ütközet, és a hún-scythák temetke- zési módja. 363 ... „csátá nagy hadával, az német hadat az Szent-Gellért. „högyén megveré, és ...

Századok – 1873 - REAL-J

vinka, Bukócz, Voretecző, Rozdila, Szinyák kékbércz, Dobrony, ... Jövedelme szaporítása végett I. Lajos Báthmonostornak 1347- ben és Gethmonostornak ...

Századok – 1911 - REAL-J

Déghy Mátyás földbirtokos, Dél- egyháza. Dékáni Kálmán dr. tanár, Maros- ... A P. H. E. T. és az E. M. Â. B. T. adománya. 7. Előre nem látható bevételek. 8.

Századok – 1936 - REAL-J

1 — 3 7 ,. 1 2 9 — 1 6 2. BAKÁCS I STVÁN J ÁNOS : A magyar jobbágy a XVIII. században. 2 8 2 — 3 0 ... Dalmáciában, hogy még a hivatalos művészeti szimbolikában ... Talán a pannóniai Caesernii egy része is összefügg az Aquileiá- ban virágzó ... komoly történeti munkák téves felfogásával, nem történeti ada- tok hibás ...

Századok – 1914 - REAL-J

Értem fáradságod s te jóakaratod otthon jóban köszönni. Egy másikban ... 3459—60.) 60 műre — köztük egy ... már megint rosszban töröd a fejedet. Bocsánat a ...

Századok – 1992 - REAL-J

2019. jún. 8. ... Howorth, Jolyon: Eduard Vaillant. La création de ... Michael Κ. Silber: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a reform- korban. ... vetni, és sohasem szabad fenntartás nélkül elfogadni. Különösen ... az egri kaszinóba való felvételéért folyamodott (Eger szintén Heves megyében fek- szik, nem ...

Hadtörténelmi Közlemények 1922-1923. évfolyam (23-24 ... - REAL-J

Lélekzete hörögve mindjobban kimarad. Ajkai még mozognak ... mas füstoszlopokat lélegzik, zsarátnokban haldokolva. Az ég ... Kutya hideg van! Egy szép ...

Földrajzi közlemények 1924. - REAL-J

javításának módjait veszi tudományos kritika alá. Nincs terünk ... rész csak két oldal, amelyeken a nemzetközi felhőatlasz szövegrészét szószerint leközli és a ...

magyar könyvszemle 1924 - REAL-J

1841-ben esztergomi tanár, majd intranzigens katholikus szellemben a. Religio és Nevelés nagytudományú szerkesztője, ki kemény harcokat vív a protestáns ...

Jogtudományi Közlöny, 1924 - REAL-J

megállapítva, hogy ilyen használt gép felett rendelkezik (?) ; al- peres tehát in integrum ... A végrendelet helyének kité- tele a kiváltságos végrendelet ...

Közgazdasági Szemle – 1924. - REAL-J

A monarchia összeomlása után a Károlyi kormány szintén szétküldött kérdőiveket, ... Kontinental vasker. r.-t., V., Váczi-u.20. Dr. Kuncz Ödön egy. ny. r. tanár,.