A MAGYAR PEDAGÓGIA FOLYÓIRAT: TUDOMÁNYMETRIAI ...

*SZTE Klebelsberg Könyvtár. ** Szegedi ... (2016) kutatása, melyben a hazai neveléstudományi doktori iskolák tudományos teljesít- ményét és kimeneti ...

A MAGYAR PEDAGÓGIA FOLYÓIRAT: TUDOMÁNYMETRIAI ... - Kapcsolódó dokumentumok

A MAGYAR PEDAGÓGIA FOLYÓIRAT: TUDOMÁNYMETRIAI ...

*SZTE Klebelsberg Könyvtár. ** Szegedi ... (2016) kutatása, melyben a hazai neveléstudományi doktori iskolák tudományos teljesít- ményét és kimeneti ...

A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a ...

hiszen a palettán újonnan megjelenő publikációs többletnek megjelenési felület kellett, ... zási stílus is jelent) történik a felismerés, amit általában valamilyen ...

a magyar pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése

... a legnépszerűbbek pedig különösen: [Nagyezsda Konsztantyinovna]. Krupszkaja, ötéves terv, Szovjetunió, tervgazdaság, burzsoá, munkásosztály, ...

A Magyar Pedagógia című folyóirat hivatkozási rendszere

A Magyar Pedagógia című folyóirat hivatkozási rendszere http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50#hivatkozas. Hivatkozások. Hivatkozások a szövegben.

Tízéves az Anyanyelv-pedagógia folyóirat

gondozásában megjelenő Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2008-ban indult el a. Szemere Gyula ... foglalkoznak az anyanyelvi fejlesztés olyan főbb területeivel, mint a ... Az Anyanyelv-pedagógia kizárólag online formában jelenik meg évi négy.

A Magyar Pedaggiai Lexikon tudomnyfelfogsa - Magyar Pedagógia

mint a közvetített tudás érvényessége, társadalmi relevanciája, az általános ... természettudományos műveltséget mérő teszt fejlesztése volt, csak igen ...

vv Name - Magyar Pedagógia

AZ ANGOL NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ALAKULÁSA. BUDAPESTEN TANULÓ ... Réthyné (2003) könyveit. Röviden összefoglalva, az ezen a területen dol-.

A XIX - Magyar Pedagógia

század végén a nyelvoktatás tantervi szabályozását is meghatározták. ... század végén a modern idegen nyelvek oktatásában is új irányvonalat jelöltek ki. A ta-.

magyar pedagógia

Leolvasható ez a szociogram-módszerrel végzett vizsgálódások három to- vábbi adatából: a kölcsönösségi, a sűrűségi és a polarizációs mutatóból is. A.

flow - Magyar Pedagógia

kapcsolat az autotelikus személyiség és a halogatás között. A kutatás kiterjedt a szemé- lyiségjegyek és a flow kapcsolatára is, ahol a Big Five kérdőívet ...

A FOGALMAZÁSÉRTÉKELÉS ... - Magyar Pedagógia

A fogalmazás-értékelési szempontrendszerek megbízhatósága és működésük statisztikai jellemzése. A fogalmazásvizsgálatokban különös problémát jelent a ...

magyar pedagľgia - Magyar Pedagógia

Az idézett felmérés 1945–47 között Budapesten, 63 iskolai osztályban történt, máso- ... A szociometria vizsgálatokhoz szervesen kapcsoltuk a csoportos és egyéni interjúkat, ... „A helyzet felismerése után megfelelő nevelési program ter-.

magyar pedaggia - Magyar Pedagógia

A tulajdonítás (attribúció) elmélete azokkal a szabályokkal foglalkozik, amelyeket akkor alkalmazunk, amikor megpróbálunk oksági következtetéseket levonni a ...

Szekszárdi Júlia - Magyar Pedagógia

Kohlberg (1981) például az igazságosságot és méltányosságot (a fairséget) tekinti központi ... Az erkölcsi kompetencia, az érett morál, a morálisan megalapozott cselekvés œ bár- ... 1) Elméleti kérdésfeltevés: Hogyan értelmezhető a fejlődés?

Kinyó László - Magyar Pedagógia

A magyar történelmi események, korszakok megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók ... történetek, nemzeti elbeszélések, legendák, emblematikus személyek,.

KODÁLY-KONCEPCIÓ - Magyar Pedagógia

Feuer Mária (1980a): Vita iskolai énektanításunk jelenéről és jövőjéről. Muzsika, 23. 3. sz. 19–27. Feuer Mária (1980b): Vita iskolai énektanításunk jelenéről és ...

tanítás után - Magyar Pedagógia

AZ EXTRAKURRIKULÁRIS OKTATÁS NEM SPECIFIKUS. HATÁSAI ... rendszeres iskolai, illetve iskolán kívüli extrakurrikuláris foglalkozásoknak. Elméleti háttér ...

NEMZETKÖZI ÉS MAGYARORSZÁGI ... - Magyar Pedagógia

(formative civic experiences), amelyek a civil életben való részvételt és a különböző kér- désekről ... a politika szubjektív jelentése az egyén számára,. - politikai ...

Soros beszámoló - Magyar Pedagógia

Ezt a vizsgáló eszközt Pressing Lajos és Lukács Dénes adaptálta a magyar viszo- nyokra és tette közzé, a Pszichodiagnosztikai Vademecum sorozatban ...

bárdos jenő - Magyar Pedagógia

nítás minden olyan kreatív osztálytermi újítását, amely direkt módon a kutatási ... amelynek egyetlen feladata az volt, hogy segítse a nyelvtanulás/nyelvtanítás ...

a fogyatékossággal élő személyekkel ... - Magyar Pedagógia

2015. nov. 29. ... normalizációs elv félreértelmezésének, hiszen nem minden fogyatékossággal élő gyer- mek, tanuló számára az integrált oktatás az ideális, ...

szakirodalmi áttekintés - Magyar Pedagógia

A backwash az általános pedagógiai kutatásokban a teszt negatív ... 1 A tanulmányban a teszt fogalmát tágabb értelemben használjuk, amelyben a vizsga ...

Bal-jobbkezes program - Magyar Pedagógia

többszempontos varianciaanalízis szerint 5. táblázat). 4. táblázat. Az összehasonlítás eredménye (t próbával) balkezes átlag jobbkezes átlag α szignifikancia ...

Horváth Dezsőné - Magyar Pedagógia

Athetosis3 Vizsgálati mintában a gyermekszám: három. A túlmozgások általában a négy végtagon kívül a fejre, nyakra és a törzsre is kiter- jednek, a mozgás ...

AZ IDEGENNYELV-TANULÁSSAL ... - Magyar Pedagógia

emberi viselkedéssel és tanulással foglalkozik (Sakui és Gaies, 1999). ... kutatás eredményei szerint az angol, a német, a francia, a japán és az arab szakos hallga- ... telt, ezek valamivel alacsonyabb értékkel sorolódtak be egy-egy faktorba.

Az iskola légköre - Magyar Pedagógia

Komlossy Ękos, Molnár Sándor és Vass Vilmos. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi ... (fordította Schüttler Vera,. 2000): j Pedagógiai Szemle, 50. 9.

a dinamikus értékelés - Magyar Pedagógia

értékelési eljárásokat; (2) áttekintjük a dinamikus értékelés jelenlegi helyzetét; (3) vége- zetül pedig ... Humán emberrajz (Goodenough). Komplex ábra (CFD ...

evészavarok és az iskola - Magyar Pedagógia

alapja a testkontroll lett (Túry & Szabó, 2000; Túry, 2001). Az iskolai ... elfogadható. A „könyv hónapja” keretében minden osztály elolvas egy kitalált könyvet ...

tananyagszabályozás és iskolaszerkezet - Magyar Pedagógia

A komprehenzív középiskola jelentősége az évek folyamán egyre nőtt. ... Az 1983-ban kiadott ‚Egy nemzet veszélyben“ (A Nation at Risk) c. állami jelentés-.

Pukánszky Béla - Magyar Pedagógia

pírra a nevelésről is szívesen értekező egyházatyák. Aranyszájú Szent ... szituációk, amelyeket Rousseau az „Emil”-ben megismerteti olvasóit. Ezek a szituációk.

OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ - Magyar Pedagógia

vizsgálat irányul ugyanakkor az olvasási képesség fejlődésének motivációs hátterére, ... kolai könyvtárakban a tanulók rendelkezésére álló könyvek számára is ...

Végrehajtó funkció - Magyar Pedagógia

2013. jan. 25. ... fluencia feladatok (más néven szógenerálási feladatok) közül a legismertebbek a Betű- és. Kategóriafluencia. A betűfluencia esetében azonos ...

A pedagógia (és a pedagógusok) normaproblémája - Magyar ...

1) A szó először is arra utal, hogy a nevelés valamilyen hirdetett és vállalt ... valamint a valódi tanácsoktól való tartózkodás (a ‚laissez-faire“) stratégiáját. Egy láb- ...

a narratív szöveg - Magyar Pedagógia

Másfelől a narratív szöveg megértését vizsgáló iskolai kutatások szinte mindegyike ... memóriában kerül meghatározásra, s ha a jelentés világos, a jelentés ...

Esélyegyenlőtlenség és, méltányos pedagógia - Magyar ...

Mit jelent szegénynek lenni, mit jelent a szocioökonómiai státusz kifejezés? Miért tesznek különbséget a „szegénység” meghatározásában? Hogyan függ össze ...

a tanulás tárgya - Magyar Pedagógia

A TANULÁS TÁRGYA. Marton Ferenc. Göteborg University, Department of Education and Educational Research. A tanulmányt néhány, a pedagógiát oktató ...