A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai ... - Iskolakultúra

a József Attila és Petri, illetve a József Attila és Pilinszky között működő ... Attila-i indíttatása mellett csupán a Ringató „holott – holott”-jának jellegzetes szerkeze-.

A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai ... - Iskolakultúra - Kapcsolódó dokumentumok

A versbeszéd egzisztenciál-ontológiai ... - Iskolakultúra

a József Attila és Petri, illetve a József Attila és Pilinszky között működő ... Attila-i indíttatása mellett csupán a Ringató „holott – holott”-jának jellegzetes szerkeze-.

Borsodi László: Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ...

költői program, a költészet, és nem utolsó sorban annak a közösségi ... Baka az operaátiratokat készítő Liszthez hasonlóan maga is átír különböző ... fest a vers(világ) végéről („Hová veszett az óraszámlap-serpenyő, / Amibe rég napok tojásait.

A HINDU JOG ONTOLÓGIAI ALAPJAI ÉS FORRÁSAI*

lam, mind a jog elmélete és gyakorlata szempontjából nélkülözhetetlenek, először ezekkel kell megismerkedni. A Védák világképében a kozmikus világrendnek ...

A lélek-definíció ontológiai megalapozottsága Arisztotelész ...

tó dolga (...) némileg még a lélekről is szemlélődni”, azaz annyi- ban amennyiben az „nem anyag nélkül van”9. 7 v.ö. Komm. E 1 n. 8. In: Arisztotelész: Metafizika ...

Fizikalizmus és ontológiai realizmus - ELTE BTK disszertációk

A címben szereplő ontológiai realizmus kifejezésben az ontológiai jelző pusztán ... Ezzel szemben a terminus másik jelentése – amit nevezzünk most speciális ...

az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései

kedett filozófusok szemében, és, hogy csak a leghatározatlanabb jelentése van a ... sére szorítkozom, hogy a misztérium kiküszöbölése vagy a próbálkozás a ...

a hindu jog ontológiai alapjai és forrásai - PPKE

A Védák világképében a kozmikus világrendnek van mindent meghatározó ... Ez a felfogás magyarázza, hogy miért a Védák minősülnek a jog elsődleges forrá-.

Iskolakultúra - EPA

akkor a versek „üzenete” is, ami valahol dekkol: dekódolódna: hangolna fel vagy épp le, fejbe kólintana, feldobna, mint egy bedobott feles. (Petri György).

Iskolakultúra

validitás, illetve a Hawthorne-hatás kikü- szöbölésének értelmezése sem. Az ötödik fejezet a hazai és nemzetközi pedagógiai kísérletek jogi és szakmai sza-.

Iskolakultúra - 26. évf. 7-8. sz.

zéseknek („cirill betű”, „magyar megfe- lelője”, „kiejtése” stb.), ezek hiánya nem okoz komoly nehézséget a továbbiakban az egyes betűk és azok magyar ...

Iskolakultúra - 2011. 1. sz.

mint ahogy azt általában a pszichológia teszi – a világ és az elme közötti viszonyt ... paszkodását, az elveszett pozíciók második generációs visszahódítását.

Iskolakultúra - 2010. 2. sz.

A szerző Edgar Allan Poe, a mű címe A holló (The Raven). ... 83. Szemle jusson eszünkbe, amikor az illusztrációt kigondoljuk és elkészítjük, vagyis a vers vizuá-.

Iskolakultúra - 2012. 4. sz. - EPA

Önmaga számára frusztrált helyzet – önjellemzés és pedagógusi értékelés. A kérdőívben 10 olyan kérdés szerepel, amelyben az iskolai szituáció a gyermeknek.

Iskolakultúra 2009. 7-8. sz.

Hajdu Ferenc (2004): Vezérfonal a neuroanatómiához. Semmelweis Kiadó, Budapest. Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér és. Racsmány Mihály (2008): ...

Iskolakultúra - 2012. 9. sz. - EPA

2012. okt. 1. ... Gyarmathy Éva − Kucsák Julianna: A digitális bennszülöttek képességprofilja. Ez az eredetileg ... Szabó Zénó a Kognitív Profil Teszt (Gyarmat-.

Iskolakultúra 24.évf. 3.sz. (2014.)

Mozgalmi élet (kisdobos, úttörő, KISZ), ünnepségek: 263 kép. ... Az eszménnyel való azonosulást szolgálja a kisdobos 6 pont fogadalomtétele, a jövő-.

Iskolakultúra 24.évf. 5.sz. (2014.)

Iskolakultúra 2014/5. 92 történetgrammatikának ... előkelő helyet foglal el a szakmai folyóiratok nemzetközi rangsorában az Oktatás és. Pedagógia Kutatások ...

Iskolakultúra - 2011. 4-5. sz.

(3) Így inkább egyetlen kortárs mesekönyv és a hozzá kapcsolódó én-építő tech- nikák motívumainak elemzésére vállalkozom. A választott mű Bagossy László ...

Iskolakultúra 2009. 1-2. sz. - EPA

kan úgy nyilvánítottak véleményt az esetről az egyes fórumokon, hogy magát az ... úgyértem, hogy a mai emok nagy része azért vagdossa magát mert mások is.

Iskolakultúra 2009. 1-2. sz.

„Az érvagdosást meg úgyértem, hogy a mai emok nagy része azért vagdossa magát mert mások is. Vagymeg csak le akarja vezetni a fájdalmat. Nem biztos ...

Iskolakultúra 2009. 5-6. sz.

empirizmusra, de mindezek közül a pragmatizmus lett az újkori empirizmus legnagyobb hatású pedagógiai ... kívüli valóságban. Az elmélet jelentése azonos.

Iskolakultúra - 2012. 6. sz.

2012. jún. 26. ... hibás összefoglalása. Szövegalapú. Parafrazeálás. Saját szavaival foglalja össze a szöveg vagy egy részének mondanivalóját. Szövegalapú.

Iskolakultúra - 2009. 9. sz. - EPA

2009. szept. 23. ... Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság, szexualitás ... A tesztelésre 2008 decemberében, az adatgyűjtésre 2009. január és február.

Iskolakultúra - 2011. 10-11. sz.

Iskolakultúra 201. 1/10–1. 1. 8 ... kommunikációs mechanizmusokat (például folyóiratok, szakmai ... Melyek egy-egy folyóirat főbb tartalmi és formai jellemzői?

Iskolakultúra 24.évf. 3.sz. (2014.) - EPA

Buda Mariann − Péter-Szarka Szilvia adjunktus, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete Pedagógia Tanszék egyetemi adjunktus, Deberceni Egyetem ...

2011. 4-5. sz. - Iskolakultúra

lákban, amely minden gyerek számára erősítőleg hat a természettudományos ... ségeire, sem a gyermek- és felnőttirodalom közti átjárhatóság kérdéseire – ezekkel ... gilisztás földben. ... nak nevezhető regényírói eljárás az, hogy minden konfliktust a méhek és a – főszereplő ... szöveg abban a közösségben értelmezhető.

Iskolakultúra 1997. 6-7. sz.

ESFP. ENFP. ENTP. ESTJ. ESFJ. ENFJ. ENTJ. 1. ábra. Összes = 471 fő. ISTJ ... LÖVEY IMRE: A magyar vállalatvezetők jellemzése a Myers Briggs-féle kijelző ...

Iskolakultúra 1997. 2. sz. - EPA

Ezt válaszolta a hetedikesek 12,2, a gimnazisták 7,9 és a szakközépiskolások 15,9%-a. Az ötödik ... tesen ellentmondó arisztotelészi felfogás szerint értékeli a körülötte lévő testek mozgá ... egész? Jálics személyes, eleven tanúvallomá.

Iskolakultúra 2009. 3-4. sz.

is (2). A következőkben, amennyire ez lehetséges, nem elismételni, hanem ... legalább annyira kortársunk, mint a A magyarokhoz (II)-t, a „Forr a világ bús ...

Iskolakultúra - 2012. 2. sz.

Igazolt hiányzás? A pull-out tehetséggondozó módszer működése Izraelben. Pedagógusként talán nehéz elképzelni, hogy tehetséges diákok esetében léteznek ...

Iskolakultúra - 2010. 12. sz.

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és. Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Fiatal Kutatók Színrelépése:.

Iskolakultúra 24.évf. 4.sz. (2014.)

íráskészség vizsgarész általában egy (például ITK vagy BME írásbeli B2 szinten), vagy ... a nem álta- lánosítható vizsgaeredmények egyik oka lehet.

Iskolakultúra - 2012. 4. sz.

ma; (4) a gyakorító szintagma; (5) a leíró szintagma; (6) az autonóm plán. Metz ezeket ... A váltakozó szintagma. Az ábrázolt ... Ez a tétel az esztétikában „bele-.

Iskolakultúra - 2011. 12. sz.

iskola, Montessori pedagógiája, Decroly pedagógiája, Kerschensteinen [sic!] munkais- kolája, a Waldorf pedagógia, Rudolf Steiner, Freinet módszere, Dalton ...

Iskolakultúra - 2010. 10. sz.

Az empátia olyan képesség, melynek eszköze a közvetlen kommunikáció, célja pedig a másik ... Buda (1993) az empátia szintjeit, vagyis hogy milyen messze jutunk el a beleélés során ... Buda Béla (1993): Empátia – A beleélés lélektana.

Iskolakultúra - 2011. 8-9. sz.

A vers címe: Madonna gyermekkel, alcíme: Michelangelo: Pietà. A kettő ... nyul valamilyen más, meg nem határozott irányba), illetve az igei jelentés is módosul,.