phd disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

Egyfelől a Toldi-trilógia és a Bolond Istók részletekbe menő interpretációján keresztül rá szeretnék mutatni arra, hogy az Arany János-i elbeszélő diszkurzusnak ...

phd disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk - Kapcsolódó dokumentumok

phd disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

Egyfelől a Toldi-trilógia és a Bolond Istók részletekbe menő interpretációján keresztül rá szeretnék mutatni arra, hogy az Arany János-i elbeszélő diszkurzusnak ...

a doktori disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

A KULTURÁLIS EMLÉKEZET REPREZENTÁCIÓI KOLOZSVÁRON ... Az emlékezet létrehozásának, kihelyezésének és használatának ... ASSMANN, Jan.

doktori disszertáció tézisei - ELTE BTK disszertációk

(1998–2010); illetve a szimbolikus-retorikus film és posztmodern stílus két záróakkordja: Mundruczó Kornél: Szelíd teremtés – A Frankenstein-terv (2010), illetve ...

tézisei - ELTE BTK disszertációk

lényegét tekintve más, mint az összes korábbi „megszokott” imperializmus volt. ... „fasizálódásáról” angolból magyarra olyan ember fordította, akinek fogalma ...

DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bartal Mária Mitologizációs - ELTE BTK ...

A harmadik fejezet Weöres Medúza és Elysium című köteteiből a költemények azon ... használatához körülhatárolható poétikai jelentés kapcsolódott volna.

disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Megyei Földbirtokrendező Tanács és a megyei földhivatal (1945. március–1949. január) . ... Cegléd Város Polgármesterének iratai. b/ Közigazgatási iratok.

doktori disszertáció - ELTE BTK disszertációk

A Szovjetunió területén a háború után különböző nemzetiségű hadifoglyok és ... Kárpótlási Hivatal mellett 2006-ig működött Társadalmi Kollégium elnökének, ... az apa német, akkor a gyerekek is mémetnek számítottak, és mozgósítani kellett ...

a doktori értekezés tézisei - ELTE BTK disszertációk

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. salgótarjáni kolóniájának életmódvizsgálata a ... A munkába állás és a továbbtanulás függvényében a gyerekek közötti.

doktori értrekezés tézisei - ELTE BTK disszertációk

A sötétben minden tehén fekete. 18. Rien de nouveau sous le soleil. Nincs új a nap alatt. 19. Après moi le déluge. Utánam a vízözön. 20. Devenir un cheval de ...

doktori értekezés tézisei - ELTE BTK disszertációk

lyai János (1526-1540) király magyarországi szerepvállalásának VIII. Henrik dinasztikus- és külpolitikájában. Az angol uralkodó élénk diplomáciai kapcsolatot ...

Doktori disszertáció TÉZISEK - ELTE BTK disszertációk

Lénárt Tamás. Irodalomtudományi Doktori Iskola. Általános Irodalomtudományi Doktori Program. Témavezető: Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán, habil. egyetemi docens.

doktori disszertáció 2009 - ELTE BTK disszertációk

ponyvanyomtatványként) bukkannak fel a mesék, mely források egy része feltáratlan, vagy ... Baracskai népdalok, tréfás énekek, kortes dalok, zászló felirások ...

doktori disszertáció 2007. - ELTE BTK disszertációk

A cseh tartományok közjogi helyzete az 1867-es kiegyezésig. 12. I. I. 3. A kiegyezés ... Borbála, František Václav Desfours grófhoz ment feleségül. Széchényi ...

doktori disszertáció , ) 2007. - ELTE BTK disszertációk

ezek a két világháború között a Tavaszi fagy, Szakadékok, Futótűz, Akik nem tudnak szeretni ... 48 CSŰRÖS Miklós, Jehuda bar Simon emlékiratai, Kritika, 1970.

Bokor Zsuzsa disszertáció - ELTE BTK disszertációk

2. A dolgozat tárgya és szerkezete. 6. II. IRÁNYVONALAK, MÓDSZEREK ... készített források (propagandaanyagok, film, plakátok, tanulmányok, könyvek, nagyszámú ... magának a diskurzus fogalmának is számos jelentése alakult ki (ezen ... A társadalom minden rejtett zugába beférkőző hatalom és az ennek teljes.

Dr. Hámori Katalin PhD disszertáció - ELTE BTK disszertációk

1985-től a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályán ... Oidipus megfejtette a rejtvény: Az ember az, aki gyermekkorában, az élet reggelén.

Doktori Disszertáció Honfoglalás - ELTE BTK disszertációk

hasonlóan ezekhez a tárgy karikáját négyszer hatos gömbkoszorú díszíti, ... mellett kardok is ismertek, illetve amelyekben már sodrott karperecek és más.

DISSZERTÁCIÓ A tibeti imazászló - ELTE BTK disszertációk

5. 1. Bevezetés. A tibeti imazászló (rlung rta) jelentőségét már az olyan korai kutatók, ... A rítus elsődleges rendeltetése a purifikáció,369 ám – mint azt Karmay ...

Szilágyi András PhD. disszertáció - ELTE BTK disszertációk

Szilágyi András. A MAGYAR IPARMŰVÉSZET TÖRTÉNETE 1945 UTÁN. Különös tekintettel a design fejlődésére és a szilikát művészetekre. (kerámia, üveg ...

doktori disszertáció bácskay andrás - ELTE BTK disszertációk

tamariszkusz -, vagy egy bizonyos ruha felvétele a rítus során. A negatív rítus során negatív kisugárzású mágikus eszközök használata a jellemző. A rítus során ...

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Avar Ákos A ... - ELTE BTK disszertációk

[Vizelet] Az emberi vizelet gyógyítja a súlyos férgességet, és megóv a láztól. A ... Ha valaki valamivel felsérti a torkát és véreset köp, kutya nyálat kell lenyelnie.

doktori disszertáció sztrákos eszter - ELTE BTK disszertációk

A címadás vizsgálata a Magyar Nemzeti Galéria festészeti anyagában . ... adott esetben nem magára a tárgyra (festmény, szobor, könyv stb.) ... Savaria Press.

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István - ELTE BTK disszertációk

Pl/Pápa = Pápai Szent István Plébánia Levéltára. ... HERMANN István (2004), Hornig Károly és a Veszprémi püspökség római ... 19.)661. Palcsek József (eml.

doktori disszertáció az írás immaterialitása - ELTE BTK disszertációk

tekinti. Bár a most vizsgált alkotások közül A gólyakalifa és A Pendragon legenda a todorovi fantasztikum ... Jósika Miklós: Két élet – Babits Mihály: A gólyakalifa.

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Gerster Kálmán - ELTE BTK disszertációk

építész-hagyatékok építészei közül legvalószínűbben Gerster és Czigler Győző neve kapcsolható össze, feltételezzük, hogy a lapok az ő bécsi tartózkodásukkal ...

A doktori értekezés tézisei Somodi Júlia - ELTE BTK disszertációk

Somodi Júlia. Megszólítások pragmatikája japán-magyar összevetésben. A japán apellatív megszólítások fordításának vizsgálata magyar filmszövegekben.

doktori disszertáció farkas baráthi mónika - ELTE BTK disszertációk

folyamat erőszakos megszakítása, az emigráns és szamizdat irodalom megjelenése ... rögzíthetőnek, véglegesen meghatározhatónak tartott jelentése került az.

"Tanár úr kérem" - Disszertáció - ELTE BTK disszertációk

In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig−Kamaszok−Forr a bor. Bp., 2007 ... Ebben a tárgykörben Tankó Béla hosszan értekezett az 1912-es 23. számban,.

A doktori disszertáció tézisei A magyar magánhangzó harmónia ...

dolgozat végkövetkeztetése, hogy a négyes altemációjú magánhangzó harmónia nem írható le pusztán fonológiai eszközökkel; az ilyen típusú jelenségek ...

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Témavezető: Dr. Marosi Ernő ...

Kutatásom célja Marc Chagall bibliai témájú művének, ezen belül Ábrahám ... illetve az áldozat aktusának kifejtése nem csupán képzőművészeti téma, hanem az ... Catholique-on (1913-40) és alkotó módon járult hozzá a keresztény bölcselet ...

DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI SELMECZI JÁNOS A TITOK-PRÓZA ...

A disszertáció célja Turgenyev kései prózájának, az ún. titok-elbeszélések ... termékeny szerzője – az Aszja, a Rugyin, a Nemesi fészek, az Apák és fiúk, a.

Doktori disszertáció tézisei Hunyadi Zsuzsanna ZONGORAISKOLÁK ...

2017. nov. 28. ... 10. Az önálló munkára való képesség. 11. Transzponálás készsége. A tizenegy ... Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai - Zongoraiskola I-II. Aposztróf Kiadó. 2010- ... Aposztróf Kiadó, Budapest. megjelenés alatt. • Hunyadi ...

phd disszertáció tézisei oross andrás a magyar királyság ...

feleslegessé vált katonai objektumok, a végvári szervezet és a vitézlő rend felszámolása és ezzel párhuzamosan a hadügy átszervezésének természetes ...

Doktori disszertáció tézisei Ďurkovič Éva A Kárpát-medence ...

Régészeti kutatások. Magyarországon 2007, Budapest 2008, 212-145. A Kislaföld kora vaskori kapcsolatainak kérdése néhány fibulatípus tükrében. Mómosz, VI ...

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Cséby Géza Gróf Festetics ...

ahol a franciákkal szembeni inszurrekció ellen szavazott. Ennek következményeként elvesztette kamarási kulcsát és az uralkodó megtiltotta az udvarnál való ...

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Csíky Balázs Serédi Jusztinián ...

Serédi Jusztinián korának egyik legjelentősebb kánonjogásza volt, 1927-től haláláig pedig bíboros és Magyarország hercegprímása. Mint hercegprímás, a ...