Műveltség és társadalmi szerepek - Történelmi Intézet - Debreceni ...

64 quickly disappeared from the diplomas of King Matthias.27 Moreover, no cata- ... ji és szerencsi uradalom, különböző időpontokban ugyan, de a Rákóczi-család ... vagy-vagy alapon, hanem sajátos, az élethelyzet által alakított mixtúraként.8.

Műveltség és társadalmi szerepek - Történelmi Intézet - Debreceni ... - Kapcsolódó dokumentumok

Műveltség és társadalmi szerepek - Történelmi Intézet - Debreceni ...

64 quickly disappeared from the diplomas of King Matthias.27 Moreover, no cata- ... ji és szerencsi uradalom, különböző időpontokban ugyan, de a Rákóczi-család ... vagy-vagy alapon, hanem sajátos, az élethelyzet által alakított mixtúraként.8.

A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége ... - Történelmi Intézet

Perényi János tárnokmester az egyetlen magyar, – sőt, az európai kontinensen is ... Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. ... Korbon Fogarasföldén, ezeket krasznai és közép-szolnoki birtokokra cserélte.65 ... Kiadja: Bobory Dóra.

hallgatói műhelytanulmányok 1. - Történelmi Intézet - Debreceni ...

12 Szende Katalin: Gyermekek, testvérek, házastársak. In: Bártfától ... Kata pedig kiköpte az úrvacsora alatt a kenyeret, amelyet annyira megbotrán- koztatónak ... Bárdossy László követségi tanácsos levele Kánya Kálmán külügyminisz- terhez.

Sorozatszerkesztő: 1 - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

his interpretation in Central European and Western historiography; 2. Hungary ... one considering Matthias Hunyadi a national king, the greatest national mon- arch.1 A ... 24–25. Zu Mór, Zsófia Bocsi, „Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében” [Die Be- ... Studien zu den Ehren von Péter Bán), Hrsg. Teréz O-.

Szőlőtermelés és borkereskedelem - Történelmi Intézet - Debreceni ...

„meg égett”, Gáspárénak csak „puszta kőfalai állnak”, Dobay Gábor udvarháza. „egészen ... Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. (Az európai ...

Sorozatszerkesztő: - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

PAPP KLÁRA: Csáky Imre püspök szerepe a katolikus egyház debreceni ... számokról van szó, úgy tűnik, hogy a város szülöttei a fokozatszerzések tekinte- ... megcsókolhassák a csodáiról híres keresztet, valamint, hogy a kinyomtatott és.

Nagy Háború - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

KÓNYA PÉTER: Az orosz betörés Sáros és Zemplén vármegyébe ... „magyarul”: caporettoi – I. világháborús hadimúzeumnak a kiállításait is, ame- lyeket az ... of 76) című, az amerikai forradalomról szóló film és producere, a németországi.

Politica philosophiai okoskodás - Történelmi Intézet - Debreceni ...

volna uralni magukat az általa jelölt viszonyokat.3 Ezeket a küzdelmeket az érintet- ... Gottmann, Felicia: Du Châtelet, Voltaire, and the Transformation of Mandeville's Fable. History of Euro- ... Magyarosodás és magyarosítás. Különös ...

Orosz István - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

Szabó István: A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában. Budapest, 1947. ... 16 Léderer Emma: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest ...

Bethlen Gábor képmása - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

Debrecen, 2009.; Pálffy Gé- za: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010.) 2013-tól a nagy fejedelem, Bethlen Gábor kora kerül ...

domonkos szentek és szent helyek - Történelmi Intézet - Debreceni ...

Hedvig OP egyetemi tanár az Árpád-házi Szent Margit korában szer- veződött domonkos női ... zetővel és jegyzetekkel, Pécs, 1940, 5. 23 Vö. Puskely (1980) ...

A francia história hazai nagykövete - Történelmi Intézet - Debreceni ...

tette meg ajánlatát”.6 Káldy-Nagy Gyula sem tud ajánlatról, s azt sem látja iga- zoltnak, amire ... fel egy évben a végvárak.119 A segély kifizetése még nyáron sincs megoldva, hi- ... opció. Elképzelhető, hogy a télen történt valami, akár egy informális magyar ... Vitéz Mihály (?), Székely Mózes, Rhédey Ferenc és Kemény.

Papp Imre: Agrár - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

Chaussade „vaskirály” birodalmát 1781-ben az állam 3 075 000 L-ért vette meg. Ebből az erdő értéke 768 000 L-t ért, a fennmaradó összeg a tíz magaskohó és ...

A zászlós bárány nyomában - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

hogy a betlehemi csillagot mintázza, Krisztusra, a mi napunkra utal (Jn 8,12).26 ... csillag viszonyrendszerében működik a maga nagy éveivel (26 ezer év).

Debrecen város 650 éves - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

„nec domos nec villas. 18 Weisz, 2006. ... tezett oklevelét általában nem fogadja el hitelesnek a kutatás; fia, Béla herceg (a későbbi. IV. Béla) ... ter lett az egyedüli lázadó vezér a térségben – a Kán László-fiak ekkor nem lévén hűtlenek.216 E ... Később a Luther ellenes szövegekben már a szakadár, szekta és az eretnek.

történelem alapképzési szak - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

A középkor és a feudalizmus fogalma a történetírásban. 2. Népvándorlás és barbár államok. A kora középkori állam, a frank birodalom. Állam és egyház. 3.

ÉVF. 2018/3. 25 A TÁRSADALMI NEMI SZEREPEK IRÁNTI ...

Megindult a hagyományos női és férfi szerepek közeledésének támogatása, amely ... Értelemszerűen feminin egyén, aki döntően nőies, maszkulin, aki döntően.

Nemi szerepek társadalmi megítélése - Tárki

Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 2005. Nagy Ildikó, Pongrácz ... Ezzel szemben a dél-európai országok patriarchális családi, társadalmi berendezkedése is ...

történelmi kataklizmák: népmozgások ... - Történelmi Intézet

Németországban a második világháború előtt ..................... 183. MOLNÁR ... kibérelték, a Moldvában vásárolt olcsóbb jószágot itt feljavították,. 7 1748. ... In: Repräsentativität und kulturelle Auto- nomie. ... Szamuely holtestének hazahozatala.

A társadalmi gondoskodás és tanítás történelmi előképei

hur Golden Egy gésa emlékiratai című regényében. Ázsia más országaiban a 2500 éves múltra visszatekintő buddhizmus férfi és női szerzetesi közösségei is ...

Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi–társadalmi ...

Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi–társadalmi kontextusa. Mint minden, ami a neveléssel és oktatással kapcsolatban áll, a gondolkodási ...

TörTénelmi Szemle - Történettudományi Intézet - MTA

TörTénelmi Szemle • lX (2018) 1:165–168. 165 szabó dániel (1946–2017). Szabó Dániel ahhoz a háború után született nemzedékhez tartozott, melynek tagjai a ...

A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi ... - TERD

A Debreceni Református Kollégium történelmi vonzáskörzete. A Református ... Ösztöndíjasok tömege indult Európa híres egyetemeire ... vezetésével átköltöztek a diákok Debrecenbe, sőt a megszűnő intézmény partikulái is átkerültek ide.

Középkori egyetemes történelem - Történelmi Intézet

Notre Dame, Indiana, 2000. Steven Runciman: A keresztes hadjáratok története. ... referátumot (kb. 35-40 percben ppt is) kell készítenie és zárthelyi dolgozatot ...

Hallgatoitanulmanyok 2.4 új szöveggel-1 végső - Történelmi Intézet

bolcs megyék szinte teljes egészében megmaradtak, de e két vármegye ... olly sikere lön, hogy az ezelőtt magyarul szinte tertózkodva 's nagyobb részint hibásan beszélett ... fél akaratának, nem áll jogában ellenkezni. ... From Mr. Holman (Paris) to Mr. ... 1927. június 11-én Parry Jones-nak sikerült Horthy Miklóssal is talál-.

Tantárgy neve : Középkori egyetemes ... - Történelmi Intézet

Officina, Bp. 1943. és Lectum, Szeged 2002. Sz. Jónás Ilona (szerk.): Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-. XV. század.

emlékkönyv ifj.barta jános 70. születésnapjára - Történelmi Intézet

... Elbingben a malom mellett a Mühlmeister ellenőrzése alá tartozott a pékség, ... vano a diti logi, dove dito sale se vende, ha fornirse, e chiamasse li logi, dove.

Történelmi szemle, 1959 (2. évfolyam) - Történettudományi Intézet

kialakulása; a feudalizmus fejlődésének sajátos vonásai a kelet-európai ... túlsúlya, a második jobbágyság és a majorsági gazdálkodás kialakulása, pol- gárság ...

Kulturális identitás és alteritás az időben - Történelmi Intézet

RUFF CSILLA: Identitástudat a mai felsővisói cipszereknél . ... Margittán a zálogbirtokos Haller György és felesége, Csáky Borbála 1760-ban ... (Szamuely Tibor:.

„Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a ... - Történelmi Intézet

Qvarum priores dvae ante aliqvot annos in lucem prodierunt… 951. Szakály Ferenc: Magyar diplomaták, utazók, rabok és renegátok a 16. századi Isztambulban.

Francia-magyar kapcsolatok a középkorban - Történelmi Intézet

magyarság aligha volt már az a barbár tömeg, amelynek még a mai ... utalások egy olyan műben, amely következetesen távol tart magától minden ... került a királyi udvarba, ahol újdonságként hatottak rá egy messzi országból ér- ... viharként rohannak le (Ungarorum gens barbara Galliam, Germaniam et Italiam invadit, ut ...

Néptánc – Társadalmi szerep - DEA - Debreceni Egyetem

során a tánc, a táncnyelv, a néptánc, revival és a hagyományos kultúra terminusokat vizsgálom meg részletesebben. A munka során a kulturális rugalmasság.

Az adományozás társadalmi fontossága - Köszöntjük a Debreceni ...

a lepeselony.com weboldalon és a Facebook-on is! Oldal 1 ... A Lépéselőny. Egyesület által elvégezte ... A Lépéselőny Egyesület standjánál is nagy forgalom.

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai - DEA - Debreceni Egyetem

egyesítésének az igénye, majd 1877-ben meg is történt „Jász-Lajos-Mizse nagyközség” néven. Ekkor már 5000 volt a lakosok száma, az állandó iskolán kívül ...

A társadalmi-gazdasági tér ... - PTE TTK Földrajzi Intézet

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Földtudományok Doktori Iskola. A társadalmi-gazdasági tér differenciálódásának vizsgálata a Balaton és a Dráva között. –.

Társadalmi tükör - Szociológiai Intézet - MTA

Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról ... dalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete (MTA TK SZI) a TÁRKI. Zrt.-vel ...