Szatmár vármegye zsidósága. Tanulmányok 16. Nyíregyháza 2008.

csi népnek a Bécsben élő Kálozdi (Kaufmann) Mór fordításában ... Szegfy Mór, Justh Manó, Kunewalder Jónás, a Szatmár megyei Oroszhegyi Józsa.2 4. 1. Lőw Lipót ... A városban nyugszik, felesége Auschwitzban halt meg. Öt követte Dr.

Szatmár vármegye zsidósága. Tanulmányok 16. Nyíregyháza 2008. - Kapcsolódó dokumentumok

Szatmár vármegye zsidósága. Tanulmányok 16. Nyíregyháza 2008.

csi népnek a Bécsben élő Kálozdi (Kaufmann) Mór fordításában ... Szegfy Mór, Justh Manó, Kunewalder Jónás, a Szatmár megyei Oroszhegyi Józsa.2 4. 1. Lőw Lipót ... A városban nyugszik, felesége Auschwitzban halt meg. Öt követte Dr.

A történeti Szatmár vármegye II.

Zsoldos Ildikó: Szatmár vármegye politikai élete a 19–20. század fordulóján ... Pétert, a Debreceni Egyetem professor emeritusát, a Magyar Tudományos ... Károlyi Mihály kapta zálogba, a tíz Máramaros megyei településből ötöt Byas. Mihály ...

Szabolcs vármegye 1848/49-ben. Közlemények 22. Nyíregyháza ...

Készült az Örökségünk Kiadó Bt. nyomdájában, Nyíregyházán, ... tartó kocsijait Berkesztöl Lónyáig fuvarozó lovak számára, Kisbáka helysége által kiszol.

Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1635 ...

Ballá Jánost és * házastársát, Szabó, másként Riszi (?) Pridinát gyalázkodás, Ballá Mihályt ... akik a Közép-Szolnok vármegyei Ákoson laknak, tiltakoznak, mivel.

Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629 ...

2014. jún. 24. ... Samely Anna, Molnár Gergely felesége alperes ellen. Felperes ... Istvánnal Kisfaluba, másképp Újfaluba mentek Rakasz Andráshoz, s.

Gottfried Barna: Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási

Bilkei Gorzó Bertalan, a „Szatmár vármegye nemes családjai” c. ma is gyakran forgatott genealógiai alapmű szerzője 1886-ban lépett Szatmár vármegye ...

Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910) - REAL-EOD

könyvpiacon egyáltalán nem található fel s csak szórványosan egyes könyvtárakban. Szatmár vármegye legújabb monográfiája is csak egyes nemesi családok.

Szatmár vármegye egyházi levéltári forrásai. Atya község adattára

készletet /klenódium/ városjegy és mesterjegy alapján beazonosítottuk. Az ötvösművészet remekeinek listájából részletet tartalmaz a 6. számú melléklet.

Lakossági tájékoztató Nyíregyháza - SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ...

Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteri hivatal közreműködésével a BM Országos ... Az Agroker Holding Zrt. 4400 Nyíregyháza,. Kinizsi u. 2. sz. alatti ...

A Szabolcs-Szatmár megyei közutak története (Nyíregyháza, 1982)

könyvem első fejezeteiben szerepelhetnek. A Megyei Levéltár ... ábra mutatja, összesítve pedig az 1. sz. ki mutatásban látható. ... bében a matolcsi Szamos-híd építésénél a mérnökök ... (82) A réveken kívül két pontonhíd ... robbantott Tisza-hidak vázlatai a 10. sz. áb rán láthatók ... dók, az MTZ 45 és Utos vontatók, melyek.

Szabolcs-Szatmár megye és Nyíregyháza megyei jogú város '56-os ...

Balczó András evangélikus lelkész temette. 1956. okt. 30-án. ... belül meghalt. Hadi felvonulás ... lai hallgatókat (Bódis Antal, Csűrös Zoltán, Komondi. Sándor és ...

Szabolcs vármegye - Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár ...

gáról. 1. §. A név Szabolcsról, a magyarok vezéréről ragadt a megyére. 2. §. ... Szabolcs megye címere; egykor négybe vágva; annak jelentése; ezek egyenként ...

Történeti tanulmányok - 16. köt. (2008.) - EPA

minálunk.”62 A politikusok és az emberek ilyetén meggyőződését tovább erősítik az egymást érő újabb és újabb válságok. A „párducugrás” veszélyét leszereli.

Történeti tanulmányok - 16. köt. (2008.)

Bánffy Miklós Erdélyi Trilógiájának társadalom és korképe. „Sok rossz ... Trilógia regénysorozat (Megszámláltattál 1934, És hijjával találtattál 1937,. Darabokra ...

Abádszalók zsidósága - Abáds z,al k vesztesé ge

lom idejé n, l792 szeptemberé ben kezd d , ,,A vörös. Pimpernel" cím regénye angol nyelven sokkal neve- zetesebb, mint idehaza, nem, az é n gyerekkoromban.

Firenze és környezetének zsidósága. Az olasz zsidóság ... - Yerusha

őket követi az áskenáz zsidók bevándorlása, akik Dél-Franciaországból és a német területekről költöztek át az üldöztetések miatt.2. 1 Részletesebben lásd ...

„Hortobágy” EuroCity Nyíregyháza – Wien – Nyíregyháza Közvetlen ...

„Hortobágy”. 1). EuroCity. Nyíregyháza – Wien – Nyíregyháza ĺ ĺ. 140. Km. Vonatszám. 147. É. É. Ċ 4 55. 0 Ą Nyíregyháza. Ĥ. Ċ 23 05. Ċ 5 27. 49 Debrecen. Ĥ.

Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza 1896.

állami adóban, vármegyei pótadóban vagy társadalmi uton ... Elnök: Megyeri Géza, a kir. ... tanítást előkészítő osztályból, de egy professor (az első volt: ... Gym- nasiumi osztályait Rimaszombatban és Iglón végezte, a böl- csészeti és theologiai tudományokat ... a későbbi pécsi püspök, báró Szepessy Ignácz akkori egri.

nyíregyhaza - Közgyűlés - Nyíregyháza

2018. máj. 25. ... A Móricz Zsigmond Megyei és. Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató.

Ein Blick nach Osten 2008/2009 2008/2009 2008/2009 - Goethe ...

Nadja Imhof, Sabine Oliva. Die Geschichte Ungarns 1945 – 1998 ... konzern MOL, an zweiter Stelle folgt die Audi Hungary Kft, die einiges für die ungarische.

nyomdas3 - VármegyE-Galéria

Vecserka Zsolt. - Körtvélyfája. Walter Frigyes ? ... Jorga Ferenc, Portik Sándor, Torró Vilmos, Vecserka. Zsolt) egyaránt ... Horgolásos kollázs. 2. Dr. Sipos József.

SOMOGY VÁRMEGYE KIALAKULÁSA

valószínű a besenyők miatti mellőzés révén elégedetlenkedő Vérbulcsú-nembeliek lehettek szövetségesei. István válasza nem váratott sokáig. Esztergomnál ...

Bihar vármegye főispánjai.

1922 nov.-1923 márt. dr. Miskolczy Lajos főispán. 1923 márt.-1927 júl. Almásy Sándor főispán. 1927 júl.-1930 márt. báró Feilitzsch Bertold kamarás. 1930 márt.

Sáros vármegye monográfiája - MEK

Karolin 1842. Eperjes. (Zemplén- megye.) Aisz János 1802. Ambrus-család. Márton 1598., 1812. Amon G á s p á r 1667. Anarczy (-chy, -csyi Borbála 1654., ...

Gömör vármegye jegyzőkönyve, I.

Gömör vármegye esküdtjeinek névsora. Kardos Ferenc járásában: Darvas Pál, Bodon Benedek, Pethő Máté, Zsóry Fe- renc, Láthránd Ferenc. Beretkey Gáspár ...

COUNCIL DECISION 2008/616/JHA of 23 June 2008 on ... - EUR-Lex

23 Jun 2008 ... Decision 2008/615/JHA, means a single investigation or prosecution file. If such a file contains more than one DNA profile, or one piece of ...

B A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE (2008. szeptember 5 ...

2018. nov. 12. ... (2) Amikor csak az időjárás és a higiéniai feltételek azt lehetővé teszik, a vízi ... Kalcium-karbonát. (kréta, márga, őrölt mészkő, ... (1) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a.

Heves vármegye vitézei - Füzesabony

Szánthó Gyula gazdasági felügyelő, e. e. főhadnagy. ... Főkáptalani uradalmi mérnök, Eger. Füzesabonyban született ... Szoó Magdolna. Tóth Istvánné.

KRASSÓ ÉS SZÖRÉNY VÁRMEGYE EGYESÍTÉSE

lyel, a német-bánsági, Fehértemplom székhellyel pedig az oláh-illyr ezredet. ... Bp. 1876.; PESTY FRIGYES: A szörényi bánság és Szörény vármegye története ...

A NEMESI VÁRMEGYE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ... - PPKE

kötelességét megfelelően ellátni. Ezt a megállapítást maga a kehidai oklevél támasztja alá, miszerint a hatalmaskodások okozta sérelmeket a királyi vármegye ...

Bereg vármegye a XX. század elejéig

kezdeményezéstől. Ez a legjobb kiindulópont országunk partvonalainak megvédéséhez, és ily módon a potenciális fenyegetés az ellenséges vizeken tartható.

vas vármegye' karainak és rendéinek - Index of

Bé csalás. Inductio in cassesi. Bé dugulás, übstructio. Bé eresztés. Immissio. M. A. ... Ardea stellaris. S. K. ... CSAL (ige) csalakozik , csalat, csalás , csalhat ...

BARANYA VÁRMEGYE ELTŰNT HELYSÉGEI

Sok teljesen elhagyott, elpusztult község nevét és emlékét őrizték meg azok ... őket, földjeikét is egyesítették. így az elhagyott apró falvak elpusztul- tak, helyük ...

Csongrád vármegye őskori települése.

ZALOTAY ELEMÉR. II. A terület régészeti kutatásának története. Csongrád vármegye szerves része a Nagy-Alföldnek s így legősibb története is azzal ...

A középkori Szabolcs vármegye településneveinek névrendszertani ...

Szabolcs megye a Szabolcs településnek is nevet adó földvárról kapta a nevét. ... magyarok az avarok lakta települések némelyikét a Várkony név segítségével ...

udvarhely vármegye - Erdélyi Magyar Adatbank

ségéhez tartozik, Homoród-Szent-Márton mellett és több más helyeken. S bárha a székelyeknek sójukat használni csak otthonjukban lehet, kivinni a megszabott.